Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Analyzing the Concept of Post-Traumatic Growth with Qualitative Film Analysis: Breathe [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-90023 | DOI: 10.14744/phd.2022.90023

Analyzing the Concept of Post-Traumatic Growth with Qualitative Film Analysis: Breathe

Nurgül Özgen, Melike Ayça Ay Kaatsız
Hacettepe University Faculty Of Nursing, Psychiatric Nursing Department, Ankara

INTRODUCTION: Background: Post-traumatic growth (PTG) is a concept that emerged with the struggles after major life crisis and provides development after the struggle for survival. It is important for nurses, as chronic diseases and losses can turn into trauma experiences. Movies are an effective tool in the process of teaching concepts in nursing.
Objectives: The aim of the study is to investigation the concept of PTG and how this process can be realized through film.

METHODS: Methods: In this research, life process of the protagonist of the movie Breathe were examined with document analysis within the framework of the concept of PTG. Firstly, the information about the movie was obtained, and it was found suitable for the analysis. The film was rewatched and the scenes containing the related concepts were classified. At the last stage, these data obtained as a result of the analysis were discussed with the dimensions of PTG and other research findings in the literature. Reporting was guided by the COREQ checklist.
RESULTS: Results: 18 scenes related to the five sub-dimensions of PTG were determined. Six of these include positive change in interpersonal relations, two of them include change in belief system, three of them include understanding the value of life and realizing new options, and four of them include feeling powerful.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Conclusion: The movie Breathe contains audio-visual materials including PTG, sub-dimensions and related concepts. It has been concluded that it can be used as an effective tool in teaching the concept of PTG.

Keywords: education, nursing, movie, post-traumatic growth

Travma Sonrası Büyüme Kavramının Nitel Film Analiziyle İncelenmesi: Breathe

Nurgül Özgen, Melike Ayça Ay Kaatsız
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Giriş: Travma sonrası büyüme, büyük bir yaşam krizinin ardından verilen mücadelelerle ortaya çıkan ve ilk olarak hayatta kalma çabasıyken sonradan büyümeyi ve gelişmeyi sağlayan bir kavramdır. Kronik hastalıklar ve kayıplar travma deneyimine dönüşebileceğinden bu kavram hemşirelik için önemlidir. Filmlerin hemşirelik eğitiminde kavramların öğrenimini kolaylaştırmasından yola çıkarak bu çalışmada Breathe (Nefes) filmi analiz edilecektir.
Amaç: Çalışmanın amacı travma sonrası büyüme kavramını ve bu sürecin nasıl gerçekleşebileceğini film aracılığıyla incelemektir.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Yöntem: Bu araştırmada “Breathe” filminin baş kahramanının hastalık deneyimi ve sonrasındaki yaşam süreci “travma sonrası büyüme” kavramı çerçevesinde nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman analizi ile incelenmiştir. Öncelikle filme ait bilgilere ulaşılmış, travma sonrası büyüme süreci ile ilişkili olan kavramları içermesi nedeniyle analize uygun bulunmuştur. Film yeniden izlenerek ilgili kavramları içeren sahneler sınıflandırılmıştır. Son aşamada ise analiz sonucunda elde edilen bu veriler, travma sonrası büyümenin boyutları ve alan yazındaki diğer araştırma bulguları ile tartışılmıştır. Verilerin raporlanması COREQ kontrol listesi doğrultusunda yapılmıştır.
BULGULAR: Bulgular: Filmde travma sonrası büyümenin beş alt boyutuna (kişiler arası ilişkilerde olumlu değişim, inanç sisteminde değişim, yaşamın değerini anlama, yeni seçeneklerin fark edilmesi, kendini güçlü hissetme) ilişkin 18 sahne belirlenmiştir. Bu sahnelerden altısı kişiler arası ilişkilerde olumlu değişim, ikisi inanç sisteminde değişim, üçer tanesi yaşamın değerini anlama ve yeni seçeneklerin fark edilmesi, dört tanesi ise kendini güçlü hissetme alt boyutlarını içermektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Araştırma sonunda, filmin travma sonrası büyümeyi, sürecin alt boyutlarını ve ilişkili kavramları içeren görsel işitsel materyaller barındırdığı saptanmıştır. Bu bağlamda “Breathe (Nefes)” filminin travma sonrası büyüme kavramının öğretilmesinde etkili bir araç olarak kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: eğitim, hemşirelik, film, travma sonrası büyümeCorresponding Author: Nurgül Özgen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale