Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Investigation of the Relationship Between Perceived Social Support Level and Healthy Lifestyle Behaviors [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-89156 | DOI: 10.14744/phd.2020.89156

Investigation of the Relationship Between Perceived Social Support Level and Healthy Lifestyle Behaviors

Merve Kanığ1, Kafiye Eroglu2
1Department Of Nursing, Acibadem Mehmet Ali Aydınlar University,istanbul,turkey
2Department Of Nursing,koc University,i̇stanbul,turkey

INTRODUCTION: This study was performed to determine effects of perceived social support in pregnancy on healthy lifestyle behaviors.
METHODS: This descriptive study was conducted in a gestational outpatient clinic and a non-stress test room of a state hospital in Istanbul, Turkey. The study sample included 329 pregnant women who did not have mental disabilities or pregnancy related risks and who were literate. Data were collected at face to face interviews with Risk Assessment Form of the Turkish Ministry of Health, Pregnant Women Identification Form, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Health Promotion Lifestyle Profile II.
RESULTS: In the study, 69% of the pregnant women were aged over 25 years, 65.7% were married for 4 years or more, 56.6% were high school graduates or had a higher level of education, 75.4% had a health insurance and 87.5% were unemployed. The mean score for Multidimensional Scale of Perceived Social Support was 53.86±20.21 and the women got the highest score of 23.06±5.75 for the subscale familial support. The mean score for Health Promotion Lifestyle Profile II was 124.44±24.87. The women had the highest score of 25.11±4.63 for the subscale spiritual growth and the lowest score of 13.08±4.57 for the subscale physical activity. The scores for Multidimensional Scale of Perceived Social Support and its subscales had a significant positive relation with the scores for Health Promotion Lifestyle Profile II and its subscales (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to these results, a positive relationship was found between social support and healthy lifestyle behaviors. It can be said that the environment of physicians, nurses, families and friends is effective in developing positive health behaviors. Within the scope of education and consultancy services of nurses; It is recommended to benefit from social support in developing healthy lifestyle behaviors and to conduct intervention studies on the subject.

Keywords: Pregnancy, healthy lifestyle behaviors, social support

Gebelikte Algılanan Sosyal Destek Düzeyi ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Merve Kanığ1, Kafiye Eroglu2
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,i̇stanbul,
2Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum Ve Kadın Hastalıkları Anabilimdalı,i̇stanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma gebelikte algılanan sosyal destek düzeyi ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte olan araştırma İstanbul, Türkiye’ de bir kamu hastanesinin gebe polikliniklerinde ve Non Stres Test (NST) odasında gerçekleştirildi. Araştırmanın örneklemini zihinsel engeli olmayan, okuma-yazma bilen, gebelikle ilgili herhangi bir riski bulunmayan 329 gebe oluşturmuştur. Veriler Sağlık Bakanlığı Risk Değerlendirme Formu, Gebe Tanılama Formu, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ), Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ) ile gebelerle yüz yüze görüşülerek toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistiklerde sayı, yüzde, ortalama ve korelasyon testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmada gebelerin %69’u 25 yaş üzerinde, % 65.7’si 4 yıl ve üzerinde evli, % 56.6’sı lise ve üzerinde eğitim düzeyinde, % 75.4’ü sosyal güvenceye sahip ve %87.5’i çalışmamaktadır. Gebelerin ÇBASDÖ toplam puan ortalaması 53.86±20.21 bulunurken, alt boyutta ‘‘ Aile Desteği’’ 23.06±5.75 puan ile en yüksek düzeyde saptandı. Gebelerin SYBDÖ II toplam puan ortalaması ise 124.44±24.87 bulunurken, alt boyutta ortalama 25.11±4.63 puan ile en yüksek “Manevi Gelişim” bulunurken ortalama13.08±4.57 puan ile en düşük “Fiziksel Aktivite” bulunmuştur. ÇBASDÖ ve alt boyut puan ortalamaları ile SYBDÖ II toplam puan ve alt boyut puan ortalamaları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki belirlenmiştir (p<0.05).


TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlara göre sosyal destek ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında olumlu ilişki saptanmıştır. Olumlu ağlık davranışlarının geliştirilmesinde hekim, hemşire, aile ve arkadaş çevresinin etkili olduğu söylenebilir. Hemşirelerin, eğitim ve danışmanlık hizmeti kapsamında; sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirmede sosyal destekten yararlanması ve konu ile ilgili müdahale çalışmalarının yapılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, sosyal destekCorresponding Author: Merve Kanığ, Türkiye
LookUs & Online Makale