Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Investigation of the relationship between the level of perceived social support and healthy lifestyle behaviors of pregnant women [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2020; 11(4): 333-340 | DOI: 10.14744/phd.2020.89156

Investigation of the relationship between the level of perceived social support and healthy lifestyle behaviors of pregnant women

Merve Kanığ1, Kafiye Eroglu2
1Department of Nursing, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, Koç University Faculty of Nursing, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study was performed to determine the effects of perceived social support on the healthy lifestyle behaviors of pregnant women.
METHODS: This descriptive study was conducted in a gestational outpatient clinic and a non-stress test room at a state hospital in Istanbul. The study sample included 329 literate pregnant women who did not suffer from any psychosocial issues or have any pregnancy related risks. The data were collected in face to face interviews using a Risk Assessment Form of the Turkish Ministry of Health, the Pregnant Women Identification Form, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, and the Health Promotion Lifestyle Profile II. Statistical analyses of obtained data were analyzed with the descriptive statistics numbers, percentages and mean and correlation tests.
RESULTS: In the study, 69% of the pregnant women were over 25 years of age, 65.7% had been married for 4 years or more, 56.6% were high school graduates or had a higher level of education, 75.4% had health insurance and 87.5% were unemployed. The mean score for the Multidimensional Scale of Perceived Social Support was 53.86±20.21 and the highest score of 23.06±5.75 was for the familial support subscale. The mean score for the Health Promotion Lifestyle Profile II was 124.44±24.87. The highest score of 25.11±4.63 was on the spiritual growth subscale and the lowest score of 13.08±4.57 on the physical activity subscale. The scores for the Multidimensional Scale of Perceived Social Support and its subscales had a significant positive relation with the scores for Health Promotion Lifestyle Profile II and its subscales (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: According to these results, a positive relationship was found between social support and healthy lifestyle behaviors of pregnant women. It can be said that the environment with physicians, nurses, families and friends is effective in developing positive health behaviors. Within the scope of education and consultancy services of nurses; forming this positive relationship is recommended in order for pregnant women to benefit from social support in helping to develop healthy lifestyle behaviors and to conduct intervention studies on the subject.

Keywords: Healthy lifestyle behaviors, pregnancy; social support.

Gebelikte algılanan sosyal destek düzeyi ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Merve Kanığ1, Kafiye Eroglu2
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Doğum ve Kadın Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma gebelikte algılanan sosyal destek düzeyi ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipte olan araştırma İstanbul'da bir kamu hastanesinin gebe polikliniklerinde ve Non Stres Test (NST) odasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini zihinsel engeli olmayan, okuma-yazma bilen, gebelikle ilgili herhangi bir riski bulunmayan 329 gebe oluşturmuştur. Veriler Sağlık Bakanlığı Risk Değerlendirme Formu, Gebe Tanılama Formu, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ), Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ) ile gebelerle yüz yüze görüşülerek toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistiklerde sayı, yüzde, ortalama ve korelasyon testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmada gebelerin %69’u 25 yaş üzerinde, %65.7’si 4 yıl ve üzerinde evli, %56.6’sı lise ve üzerinde eğitim düzeyinde, %75.4’ü sosyal güvenceye sahip ve %87.5’i çalışmamaktadır. Gebelerin ÇBASDÖ toplam puan ortalaması 53.86±20.21 bulunurken, alt boyutta ‘‘ Aile Desteği’’ 23.06±5.75 puan ile en yüksek düzeyde saptandı. Gebelerin SYBDÖ II toplam puan ortalaması ise 124.44±24.87 bulunurken, alt boyutta ortalama 25.11±4.63 puan ile en yüksek “Manevi Gelişim” bulunurken ortalama13.08±4.57 puan ile en düşük “Fiziksel Aktivite” bulunmuştur. ÇBASDÖ ve alt boyut puan ortalamaları ile SYBDÖ II toplam puan ve alt boyut puan ortalamaları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki belirlenmiştir (p<0.05).

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sonuçlara göre sosyal destek ile sağlıklı yaşam biçimi davranışları arasında olumlu ilişki saptanmıştır. Olumlu ağlık davranışlarının geliştirilmesinde hekim, hemşire, aile ve arkadaş çevresinin etkili olduğu söylenebilir. Hemşirelerin, eğitim ve danışmanlık hizmeti kapsamında; sağlıklı yaşam biçimi davranışları geliştirmede sosyal destekten yararlanması ve konu ile ilgili müdahale çalışmalarının yapılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, sağlıklı yaşam biçimi davranışları; sosyal destek.

Merve Kanığ, Kafiye Eroglu. Investigation of the relationship between the level of perceived social support and healthy lifestyle behaviors of pregnant women. J Psy Nurs. 2020; 11(4): 333-340

Corresponding Author: Merve Kanığ, Türkiye
LookUs & Online Makale