Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Insulin injection and finger sticking fear in diabetic people [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2014; 5(2): 104-108 | DOI: 10.5505/phd.2014.85698

Insulin injection and finger sticking fear in diabetic people

Selda Celik1, Rukiye Pınar2
1Istanbul University Faculty of Medicine, Endocrinology and Metabolism Division, Istanbul, Turkey
2Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Yeditepe University, Istanbul, Turkey

Diabetes Mellitus requires complex care and treatment where patients should take the responsibility of their own health: they should follow dietary instructions, exercise, inject insulin regularly and measure blood glucose level as recommended. However, it seems very hard for patients to change their lifestyle and to adhere to the treatment. Studies have shown that insulin injection and finger sticking fear might affect negatively to start treatment, to continue treatment and to track blood glucose level which result in poor metabolic control and diabetes complications. The lack of a global definition and healthcare professional ignorance cause difficulties in increasing awareness and management of this problem. At this point, diabetes nurses have an important role to identify and manage insulin injection and finger sticking fear, which significantly affect diabetes treatment. First, diabetes nurses should look for the cause of this phobia and determine the fear level. Then, they should give education to patient for fear management and work in collaboration with other health care professionals for this problem. This review aims to determine insulin injection and finger sticking fear in diabetic people, to examine its results and management strategies.

Keywords: diabetes, fear, self injecting, self testing

Diyabetli bireylerde insülin enjeksiyon ve parmak delme korkusu

Selda Celik1, Rukiye Pınar2
1İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Karmaşık bakım ve tedavi gerektiren diyabette bireylerin kendi sağlık sorumluluğunu üstlenmeleri, gıda alımlarını ve egzersiz ayarlarını yapmaları, insülin enjeksiyonunu uygulamaları, önerilen şekilde kan şekerlerini ölçmeleri beklenmektedir. Ancak bireylerin yaşam tarzı değişikliklerini yapmada zorlandıkları ve uyum güçlüğü yaşadıkları bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda insülin enjeksiyon ve parmak delme korkusunun tedaviye başlama, tedaviyi sürdürme, kan şekeri takibi yapma konularında engel oluşturduğu, kötü metabolik kontrol ve diyabet komplikasyonları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Hem evrensel bir tanımının olmaması, hem de sağlık profesyonelleri tarafından gözardı edilmesi, yaygın görülen bu sorunun görünür kılınmasında ve yönetiminde güçlük yaratmaktadır. Diyabetin sonuçlarını önemli ölçüde etkileyen insülin enjeksiyonu ve parmak delme korkusunun belirlenmesi ve yönetiminde diyabet hemşirelerine önemli sorumluluklar düşmektedir. Diyabet hemşiresi öncelikle bireyin yaşadığı korkunun nedenini tanımlamalı, derecesini tespit etmeli, korkunun yönetiminde hastalara eğitim vermeli, bu konuda diğer sağlık profesyonelleri ile işbirliği içinde çalışmalıdır. Bu derleme diyabetli bireylerde insülin enjeksiyon ve parmak delme korkusu, sonuçları ve yönetme stratejilerini gözden geçirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: diyabet, korku, insülin enjeksiyonu, parmak delme

Selda Celik, Rukiye Pınar. Insulin injection and finger sticking fear in diabetic people. J Psy Nurs. 2014; 5(2): 104-108

Corresponding Author: Selda Celik, Türkiye
LookUs & Online Makale