Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Determination of meaning in life among nursing students based on temperament characteristics [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2021; 12(3): 254-262 | DOI: 10.14744/phd.2021.81894

Determination of meaning in life among nursing students based on temperament characteristics

Gülay Taşdemir Yiğitoğlu1, Ebru Akbaş2, Nesrin Çunkuş2
11Departmant of Psychiatric Nursing, Pamukkale University Faculty of Health Science, Denizli, Turkey
2Department of Psychiatric Nursing, Pamukkale University Health Sciences Institute, Denizli, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine meaning in life among nursing students based on their sociodemographic and temperament characteristics.
METHODS: The population and sample of this descriptive study consists of 442 volunteer nursing students who were studying in their 1st, 2nd, 3rd, and 4th year during the 2017–2018 academic year at the Health Sciences Faculty of Nursing Department of a public university in the Aegean Region of Turkey. The Temperament Evaluation of the Memphis, Pisa, Paris, and San Diego Auto-questionnaire (TEMPS-A), The Meaning in Life Questionnaire, and a personal information form were used to collect data. Numbers, percentages, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H, Spearman Correlation Analysis was used for data evaluation.
RESULTS: The subscale of the Presence of Meaning in Life was found to have a negative and significant correlation with TEMPS-A subscales of depressive, cyclothymic, and irritable temperaments; and a positive and significant correlation with the subscale of hyperthymic temperament (p<0.05). A positive and significant correlation was found between the subscale of the Search for Meaning in Life and TEMPS-A subscales of depressive, cyclothymic, irritable, and anxious temperaments (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is a statistically significant correlation between dominant temperament characteristics of nursing students and the Presence of Meaning in Life and the Search for Meaning in Life. Course content that increases purpose and fulfillment in life and enhances positive personality traits should be created for the first years of nursing education

Keywords: Life, nursing; nursing students; temperament.

Mizaç özelliklerine göre hemşirelik öğrencilerinde yaşamın anlamının belirlenmesi

Gülay Taşdemir Yiğitoğlu1, Ebru Akbaş2, Nesrin Çunkuş2
1Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Doktora Öğrencisi, Denizli

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu konu hakkında ne biliniyor?
•Bireylere bakım, yardım sağlama gibi çok önemli rolleri olacak olan öğrenci hemşirelerin fiziksel ve psikolojik sağlığı, bakım güçlerini etkileyecektir. Kişilerin sağlıklı, mutlu olmaları mizaç özellikleri açısından yaşamdaki anlamıyla ilişkilidir. Hayatı anlamlı olarak gören kişi mutlu, üretken olurken; anlamsız olduğunu düşünenler mutsuz olacak, üretkenliği azalacaktır.
Bu makale bilinenlere ne ilave ediyor?
•Çalışmaya alınan öğrencilerin var olan anlam boyutunda, bulunmaya çalışılan anlama göre orta düzeyin üstünde olumlu bir orana sahip olduğu; mizaç özelliği olarak siklotimik ardından hipertimik mizaç özelliğinde oldukları; taşıdığı baskın mizaç özellikleri ile yaşamda var olan anlam ve bulunmaya çalışılan anlamda istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.
Uygulamaya katkısı nedir?
•Eğitimlerinin ilk yıllarından itibaren ders içeriklerine yaşamın amacını, doyumunu arttıran kişilik özelliklerini geliştirici konu içerikleri eklenmelidir. Böylece öğrenci hemşirelerin bütüncül sağlığı olumlu etkilenecek, gelecekte daha üretken ve kaliteli bakım hizmetleri sunabileceklerdir.
Çalışma, hemşirelik öğrencilerinin sosyodemografik ve mizaç özelliklerine göre yaşamın anlamının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.


YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı türdeki araştırmanın evrenini ve örneklemini bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2017-2018 Eğitim-Öğretim Bahar dönemindeki 1., 2., 3. ve 4. sınıfında okuyan araştırmaya katılmak isteyen 442 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler, TEMPS-A Mizaç Ölçeği, Yaşamın Anlamı Ölçeği ve Kişisel Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, sayı, yüzdelik, Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H, Spearman Korelasyon Analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Yaşamın Anlamı Ölçeği Var Olan Anlam alt boyutu ile TEMPS-A Mizaç Ölçeği Depresif, Siklomitik ve İrritabl Mizaç alt boyutu arasında negatif yönde, Hipertimik Mizaç alt boyutu ile pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır(p<0,05).Yaşamın Anlamı Ölçeği Bulunmaya Çalışılan Anlamı ile TEMPS-A Mizaç Ölçeği Depresif, Siklomitik, İrritabl ve Anksiyöz Mizaç alt boyutu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir(p<0.05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin taşıdığı baskın mizaç özellikleri ile yaşamda var olan anlam ve bulunmaya çalışılan anlam boyutlarında istatistiksel anlamlılık olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin eğitimlerinin ilk yıllarından itibaren ders içeriklerine yaşamın amacını, doyumunu arttıran kişilik özelliklerini geliştirici konu içerikleri eklenmelidir

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, mizaç, öğrenci hemşireler, yaşam

Gülay Taşdemir Yiğitoğlu, Ebru Akbaş, Nesrin Çunkuş. Determination of meaning in life among nursing students based on temperament characteristics. J Psy Nurs. 2021; 12(3): 254-262

Corresponding Author: Ebru Akbaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale