Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Investigation of Nursing Student’s Opinions about Symbolic Violence towards Patients [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-77854

The Investigation of Nursing Student’s Opinions about Symbolic Violence towards Patients

Bahanur Malak Akgün1, Adeviye Aydın2
1Ardahan University Faculty of Health Sciences, Nursing Departmant, Ardahan, Turkey
2Sinop University Health College, Nursing Departmant, Sinop, Turkey

INTRODUCTION: This study was aimed to investigate the views of the nursing students regarding the newspaper news that contain symbolic violence conducted against the patients in the institution.
METHODS: In the research, the newspaper news that contain symbolic violence against the patients which were published between the years 2013-2018 have been utilized. The views of 33 nursing students have been gathered regarding the question structured accordingly to the six selected news.
RESULTS: The main themes were as follows: “The causes of symbolic violence”, “education: raising awareness”, “field rules”, “feelings on events”. Related to news where ethical problems occurred, students stated that those nurses tend to show symbolic violence due to lack of professional knowledge. According to students, symbolic violence was applied by the nurses as being fun within the team and when shared on social media. The most students did not know about the laws and regulations of Turkey related the nursing profession.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Nursing students’ views on symbolic violence behaviors and the causes of symbolic violence applied to the patients were determined. Awareness programs for symbolic violence and its causes should be established and students should be adequately educated about the ethical values of nursing in the curriculum.

Keywords: Nursing student, patient safety, symbolic violence

Hastalara Yönelik Simgesel Şiddet Hakkındaki Öğrenci Hemşire Görüşlerinin İncelenmesi

Bahanur Malak Akgün1, Adeviye Aydın2
1Ardahan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ardahan
2Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Ardahan

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin kurumda hastalara uygulanan sembolik şiddet içeren gazete haberlerine ilişkin görüşlerini araştırmak amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmada 2013-2018 yılları arasında yayınlanan hastalara yönelik sembolik şiddet içeren gazete haberlerinden yararlanılmıştır. Seçilen altı habere göre yapılandırılmış sorularla 33 hemşirelik öğrencisinin görüşleri alınmıştır.
BULGULAR: Temalar “sembolik şiddetin nedenleri”, “eğitim: farkındalık yaratma”, “alan kuralları”, “olaylara ilişkin duygular” olarak belirlenmiştir. Etik sorunların yaşandığı haberlerle ilgili olarak öğrenciler, mesleki bilgi eksikliğinden dolayı hemşirelerin sembolik şiddet gösterme eğiliminde olduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilere göre, sembolik şiddet içeren görüntüler ekip içinde ve sosyal medyada paylaşıldığında eğlence amaçlı olarak algılandığı için hemşireler tarafından sembolik şiddet uygulanmıştır. Öğrencilerin çoğu Türkiye'de hemşirelik mesleği ile ilgili yasa ve yönetmelikleri bilmiyorlardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelik öğrencilerinin sembolik şiddet davranışlarına ilişkin görüşleri ve hastalara uygulanan sembolik şiddetin nedenleri belirlenmiştir. Sembolik şiddet ve nedenlerine yönelik farkındalık programları oluşturulmalı ve öğrencilere müfredatta hemşireliğin etik değerleri konusunda yeterli eğitim verilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci hemşire, hasta güvenliği, sembolik şiddetCorresponding Author: Bahanur Malak Akgün, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale