Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The effect of mindfulness-based stress reduction program on quality of life in breast cancer: A systematic review [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2021; 12(2): 165-172 | DOI: 10.14744/phd.2021.68736

The effect of mindfulness-based stress reduction program on quality of life in breast cancer: A systematic review

Merve Ataç
Department of Mental Health and Psychiatric Nursing, İstanbul University-Cerrahpaşa, Graduate Education Institute, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study was carried out to review the studies published between January 2008 and February 2020 on the effects of the Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) program, which was applied to people with breast cancer, upon quality of life and to analyze the data obtained from the studies in a systematic form.
METHODS: Randomized controlled studies that were conducted with patients with breast cancer and examined the quality of life of people, who participated in the Mindfulness-Based Stress Reduction program, were searched on PubMed, Proquest and Google Academic databases in January 2020. All publications were systematically analyzed in terms of methods and findings.
RESULTS: As a result of the literature review, 7 articles containing 640 participants were included in the scope of the review. All of the studies evaluated focused on the Mindfulness- Based Stress Reduction program. It was observed that the MBSR program improved quality of life and was effective in terms of increasing the coping skills of patients. As a result of the evaluations, it was found out that the MBSR program increased quality of life in patients with breast cancer and that the generalizability level of these results was high. In addition, with the obtained data, the MBSR program was found to reduce sleep problems and fatigue levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this systematic review, it was determined that the MBSR program was effective and safe in terms of increasing quality of life in patients diagnosed with breast cancer. In addition, it was stated that it played an important role in the development of coping skills, psychological well-being and sleep quality.

Keywords: Awareness, breast cancer; quality of life.

Mindfulness temelli stres azaltma programının meme kanserinde yaşam kalitesine etkisi: Sistematik derleme

Merve Ataç
İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma meme kanserli kişilere uygulanan mindfulness temelli stres azaltma programının yaşam kalitesine etkisi ile ilgili Ocak 2008- Şubat 2020 tarihleri arasında yayınlanmış çalışmaların gözden geçirilmesi ve çalışmalardan elde edilen verilerin sistematik biçim de incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ocak 2020’de PubMed, Proquest ve Google Akademik veri tabanlarından meme kanserli hastalar üzerinde randomize kontrollü olarak yapılan mindfulness temelli stres azaltma programına katılmış ve yaşam kalitesi incelenmiş çalışmalar aranmıştır. Tüm yayınlar çalışma yöntemleri ve bulguları açısından sistematize edilerek incelenmiştir.
BULGULAR: Literatür taraması sonucunda, 640 katılımcıyı içeren 7 makale derleme kapsamına alınmıştır. Değerlendirilen çalışmaların hepsi mindfulness temelli stres azaltma programına odaklanmıştır. Mindfulness temelli stres azaltma programının yaşam kalitesini yükselttiğini ve bu hastaların baş etme becerilerini arttırmada etkili olduğu görülmüştür. Değerlendirmeler sonucunda, mindfulness temelli stres azaltma programının meme kanseri hastalarda yaşam kalitesini yükselttiği ve bu sonuçların genelebilirlik düzeyinin yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca elde edilen veriler ile mindfulness temelli stres azaltma programının uyku sorunlarını ve yorgunluk düzeylerini de azalttığı bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu sistematik derlemede, meme kanseri tanısı almış hastalarda MBSR programının, yaşam kalitesini attırma da etkili ve güvenli olduğu görülmüştür. Ayrıca baş etme becerilerinin geliştirilmesine, psikolojik iyi oluş düzeylerinin ve uyku kalitesinin artmasında önemli bir rol oynadığı belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Farkındalık, meme kanseri; yaşam kalitesi.

Merve Ataç. The effect of mindfulness-based stress reduction program on quality of life in breast cancer: A systematic review. J Psy Nurs. 2021; 12(2): 165-172

Corresponding Author: Merve Ataç, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale