Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Determining the relationships between adolescent subjective well-being, self-efficacy, social acceptance level, and irrational beliefs in adolescents [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2020; 11(4): 315-322 | DOI: 10.14744/phd.2020.67044

Determining the relationships between adolescent subjective well-being, self-efficacy, social acceptance level, and irrational beliefs in adolescents

Esma Kabasakal1, Oya Nuran Emiroğlu2
1Department of Public Health Nursing, Ankara Yıldırım Beyazıt University Faculty of Health Science, Ankara, Turkey
2Department of Public Health Nursing, Hacettepe University Faculty of Nursing, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The research aims to examine the relationships between irrational thinking and subjective well-being, self-efficacy, and social acceptance of adolescents with disabilities. The study was designed as a descriptive and correlational study.
METHODS: The research was conducted between October 25, 2017, and January 17, 2018, with 212 students. Data were collected using the “Adolescent Irrational Belief Scale”, “Adolescent Subjective Well-being Scale”, “General Self-Efficacy Scale”, and “Social Acceptance Scale”. The Spearman correlation coefficient was used in statistical analysis to determine the relationships and correlations.
RESULTS: The level of irrational beliefs in adolescents revealed that there was a negative linear correlation between the subjective well-being level (r=-0.265), self-efficacy level (r=-0.265), and social acceptance of disability level (r=-0.162). Thus, the irrational belief levels of adolescents increased with decreasing levels of subjective well-being, self-efficacy, and social acceptance of disabled people. The results obtained from the social acceptance scale revealed that there was also a positive correlation between the subjective well-being (r=0.205) and self-efficacy (r=0.260) levels of adolescents.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Positive relationships between adolescents’ self-efficacy, subjective well-being, and social acceptance were determined in the study, while they had a negative relationship with irrational beliefs. The findings suggested that adolescents develop rational thinking skills that include philosophical items.

Keywords: Adolescent, irrational belief; self-efficacy; social acceptance; subjective well-being; students with special needs.

Adölesanlarda öznel iyi oluş, öz yeterlik, sosyal kabul düzeyi ve irrasyonel inanışlar arasındaki ilişkinin belirlenmesi

Esma Kabasakal1, Oya Nuran Emiroğlu2
1Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı adölesan bireylerde irrasyonel düşünme ile öznel iyi oluş, öz yeterlik ve engelli sosyal kabul arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama türünde bir araştırmadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma 25 Ekim 2017–17 Ocak 2018 tarihleri arasında 212 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırma verilerinin elde edilmesinde “Ergen Mantıkdışı İnanç Ölçeği”, “Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği, “Genel Öz-Yeterlik Ölçeği” ve “Sosyal Kabul Ölçeği” kullanılmıştır. İstatistiksel analizde ilişki-korelasyon düzeyi Spearman korelasyon katsayısı ile yorumlanmıştır.
BULGULAR: Adölesanların irrasyonel inanış düzeyi ile; öznel iyi oluş düzeyi (r=-0.265), öz yeterlik düzeyi (r=-0.265) ve engelli sosyal kabul düzeyi (r=-0.162) arasında negatif yönlü zayıf düzeyde doğrusal ilişki bulunmuştur. Buna göre adölesanlarda irrasyonel inanışlar arttıkça öznel iyi oluş düzeyleri, öz yeterlik düzeyleri ve engelli bireylere karşı sosyal kabul düzeyleri azalmaktadır. Ayrıca adölesanların sosyal kabul düzeyi ile öznel iyi oluş düzeyi (r=0.205) ve öz yeterlik düzeyi (r=0.260) arasında pozitif zayıf düzeyde doğrusal ilişki bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu araştırmada adölesanlarda öz yeterlik, öznel iyi oluş ve sosyal kabul arasında pozitif yönde ilişki bulunmuşken, irrasyonel inanışlar ile negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Bu bulgular ışığında adölesanlarda felsefik öğeleri içeren rasyonel düşünme becerisinin geliştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adölesan, irrasyonel inanış; kaynaştırma; öznel iyi oluş; öz yeterlik; sosyal kabul.

Esma Kabasakal, Oya Nuran Emiroğlu. Determining the relationships between adolescent subjective well-being, self-efficacy, social acceptance level, and irrational beliefs in adolescents. J Psy Nurs. 2020; 11(4): 315-322

Corresponding Author: Esma Kabasakal, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale