Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Somatization in Schoolchildren and The Status of The Visiting The School Health Office with Somatic Complaints [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2013; 4(3): 131-136 | DOI: 10.5505/phd.2013.66376

The Somatization in Schoolchildren and The Status of The Visiting The School Health Office with Somatic Complaints

Fatma Nevin Şişman, Hasibe Kadıoğlu, Ayşe Ergün, Saime Erol
Marmara University Faculty Of Health Sciences Nursing Department, Istanbul

Objectives: This study was conducted to determine the somatization in schoolchildren and to examine the status of the visiting the school health office with somatic complaints.
Methods: This descriptive design study was carried out in two public primary schools with 453 schoolchildren in grades 3-8 in the spring 2011 in Istanbul. Data were collected by The Demographic Questionnaire, Children Somatization Inventory-24 (child form) and School Health Office Follow-up Form.
Results: The Children Somatization Inventory total median score was 12 (6-19.25) in the girls, 8 (4-15) in the boys and 10 (5-17) in the all group. There were statistically significant differences in somatization scores according to gender (p< 0.001).Girls in 12-14 years were significantly higher median score [median 14 (8, 22)] than girls in 9-11 years [median 11 (5, 17.75)] on the total score (p=0.01). The most common symptoms were headache (75.7 %), pain in stomach (57.4%), pain in arms or legs (55.8 %), feeling low in energy or slowed down (50.8 %), numbness or tingling in parts of the body (47.2 %). It was determined that the students were visiting the school health office with somatic complaints such as food making sick (38.1%), vomiting (36.4%), constipation (36%), faintness or dizziness and pain in heart or chest (35.3%), pain in stomach or abdomen (34.6%) and pain in arms or legs (34%).
Conclusion: This study findings show that there were somatic symptoms in Turkish school children. Adolescent girls had higher somatic symptoms and 38% of schoolchildren with somatic complaints visit school health office.

Keywords: Somatization, school children, adolescent

Okul Çocuklarında Somatizasyon ve Somatik Belirtiler Nedeniyle Okul Revirine Başvuru Durumu

Fatma Nevin Şişman, Hasibe Kadıoğlu, Ayşe Ergün, Saime Erol
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İstanbul

Amaç: Bu çalışma ilköğretim çağı çocuklarında somatizasyon durumunu ve somatik belirtiler nedeniyle okul revirine başvuru durumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan çalışma İstanbul'da bulunan iki kamu ilköğretim okulunun 3-8.sınıflarında öğrenim gören 453 öğrenci ile 2011 bahar döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada veriler Sosyo-Demografik Anket, Çocuk Somatizasyon Envanteri- 24 (çocuk formu) ve Okul Reviri İzlem Formu ile toplanmıştır.
Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin Çocuk Somatizasyon Envanteri toplam puan ortanca değeri kızlarda 12 (6-19.25), erkeklerde 8 (4-15), tüm grupta 10 (5-17) bulunmuştur. Cinsiyete göre öğrencilerin somatizasyon puanları arasında istatistiksel olarak fark saptanmıştır (p< 0.001). Kızlarda yaş gruplarına göre değerlendirildiğinde, somatizasyon ortanca puanı 12-14 yaş grubunda [ortanca 14 (8, 22)] 9-11 yaş grubundan [ortanca 11 (5, 17.75)] istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunmuştur (p=0.01). Öğrencilerde en yaygın şikayet olarak %75.7 başağrısı, %57.4 midede ya da karnında ağrı, %55.8 kollarda ya da bacaklarda ağrı, %50.8 enerjide azalma hissi, %47.2 kaslarda güçsüzlük olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin %38.1’i yiyeceklerin hasta etmesi, %36.4’ü kusma, %36’sı kabızlık, %35.3’ü baygınlık/baş dönmesi ve kalbinde/göğsünde ağrı, %34.6’sı midede/karında ağrı, %34’ü kollarda/bacaklarda ağrı nedeniyle sağlık ofisine başvurdukları belirlenmiştir.
Sonuç: Çalışma bulguları Türk adolesanlarda somatik şikayetlerin olduğunu, adölesan kızların somatizasyon puanının daha yüksek olduğunu ve somatik belirtileri olan çocukların en fazla %38’inin sağlık ofisi'ni ziyaret ettiğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Somatizasyon, okul çocuğu, adölesan

Fatma Nevin Şişman, Hasibe Kadıoğlu, Ayşe Ergün, Saime Erol. The Somatization in Schoolchildren and The Status of The Visiting The School Health Office with Somatic Complaints. J Psy Nurs. 2013; 4(3): 131-136

Corresponding Author: Fatma Nevin Şişman, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale