Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Emotional Closeness in Neonatal Intensive Care Unit: A Qualitative Study [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-65668 | DOI: 10.14744/phd.2020.65668

The Emotional Closeness in Neonatal Intensive Care Unit: A Qualitative Study

Ayşe Gürol1, KADİR ŞERAFETTİN TEKGÜNDÜZ2, Serap Ejder Apay3, Süreyya Özdemir4, Ramazan Güven5
1Atatürk University, Health Services Vocational School, Division Of Health Care Services, Turkey,
2Atatürk University, Faculty Of Medicine, Division Of Neonatology, Turkey,
3Atatürk University, Faculty Of Health Science, Turkey,
4Atatürk University, Health Services Vocational School, Turkey,
5Health Science University, Kanuni Sultan Süleyman Education And Research Hospital, Turkey,

INTRODUCTION: The aim of this study was to explore perceptions and experiences of mothers with regard to the barriers and facilitators to emotional closeness and mothers’ feelings of emotional closeness when their newborn infants are cared for in a Neonatal Intensive Care Units.
METHODS: Focus group methodology was employed in this study. A total of nine mothers stayed in the mother room in the neonatal intensive care unit and accepted to attend the study. A semi-structured emotional closeness form was used to collect the data. A voice-recording device was used during the interviews; face-to-face interviews were held in a suitable physical environment.
RESULTS: In this study, mothers describe some difficulties that has prevented to feeling emotionally close as a distress due to being unable to touch and be with their newborn infants in the units. Mothers described emotional closeness as an embodied recognition of knowing their newborn infants and being known as a mother was attained through physical closeness. Mothers emphasized the importance of being face-to-face and having eye contact. Touching was reported to have increased maternal feelings of emotional closeness as it provided a reality that this was their baby. Breastfeeding was emphasized by mothers as an activity that made them feel emotionally close to their newborn infants.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings from this study will provide knowledge on when and how mothers feel emotionally close is grounded in their experiences and conditions that can facilitate or debilitate emotional closeness.

Keywords: Emotional closeness, mother, neonatal intensive care unit, nursing, Turkey

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Duygusal Yakınlık: Kalitatif Bir Çalışma

Ayşe Gürol1, KADİR ŞERAFETTİN TEKGÜNDÜZ2, Serap Ejder Apay3, Süreyya Özdemir4, Ramazan Güven5
1Atatürk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Yenidoğan Bölümü, Erzurum
3Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Erzurum
4Atatürk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Erzurum
5Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, annelerin duygusal yakınlıkta yaşadıkları engeller ve kolaylaştırıcı faktörler ile ilgili deneyimlerini ve algılarını, onların bebekleri Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yattığı zaman içerisinde duygusal yakınlık ile ilgili hissettiklerini açıklamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada odak grup yöntemi kullanıldı. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde anne odasında kalan ve çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 9 anne çalışmaya katıldı. Verilerin toplanmasında yarı yapılandırılmış duygusal yakınlık formu kullanıldı. Görüşme boyunca ses kaydı alınarak anneler ile uygun bir ortamda yüz yüze görüşme tekniği kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmada anneler duygusal yakınlık hissetmelerini engelleyen, bebekleri ile olma ve onlara dokunabilmeyi engelleyen sıkıntılı durumlar tanımladılar. Anneler özellikle bebekleri ile yüz yüze olma ve göz kontağı kurmanın önemini vurguladılar. Dokunmak, bebekleri olduğunu hissetmenin ve duygusal yakınlık hissetmeyi artırıcı bir faktör olarak bildirildi. Anneler emzirmenin bebeklerine karşı duygusal yakınlık hissetmenin en aktif yolu olduğunu vurguladı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmadan elde edilen bulgular, annelerin bebeklerine duygusal yakınlığını kolaylaştıracak veya azaltabilecek koşullar ve ne zaman ve nasıl duygusal yakınlık hissedebilecekleri ile ilgili bilgi vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal yakınlık, anne, yenidoğan yoğun bakım ünitesi, hemşirelik, TürkiyeCorresponding Author: Ayşe Gürol, Türkiye
LookUs & Online Makale