Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effects of the Emotional Freedom Technique on COVID-19 Fear and Anxiety Levels of Emergency Nurses: a Randomized Controlled Trial [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-60948

The Effects of the Emotional Freedom Technique on COVID-19 Fear and Anxiety Levels of Emergency Nurses: a Randomized Controlled Trial

Gülşah Okut1, Şule Ecevit Alpar1, Elif Dönmez2
1Marmara University of Health Sciences, Faculty of Health Science, Nursing Department, Istanbul, Turkey
2University of Health Sciences, Hamidiye Nursing Faculty Oncology Nursing Department Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The COVID-19 pandemic, which is a significant public health problem due to its high mortality and morbidity rates, has particularly affected fear and anxiety levels of health professionals. The purpose of this study was to assess the efficacy of the Emotional Freedom Technique (EFT) on anxiety and COVID-19 fear level of nurses.
METHODS: This study was designed in line with a pre-and post test two-group methodology. A total of 88 participants (44 experimental-44 control groups) were studied. Data were collected using the following three tools: Questionnaire Form, Subjective Units of Disturbance- SUD, State-Trait Anxiety Inventory-STAI, Fear of COVID-19 scale. Within the scope of the research, the conduct of the study and the data collection process were carried out according to the CONSORT flow plan.
RESULTS: A total of 84 nurses, 41 of whom were in the intervention group and 43 in the control group, were included in this study. In the study, after the intervention, the fear of COVID-19 (-4.58±2.47) and the mean anxiety intensity (SUD) of the individual decreased (-5.61±1.16) after the intervention in the experimental group, and the difference between them was statistically significant (p<0.001) when compared to the control group; state anxiety (-8.82±7.26) and trait anxiety (-1.16±2.97) averages decreased, the decrease in state anxiety was statistically significant (p<0.001), while the decrease in trait anxiety was not significant (p>0.005). There was no significant change in the mean scores of the control group (P19S=-0.09±2.47, SUD=0±1.15; DDS=-0.22±7.25, SDS=-0.04±2.97).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study showed that EFT sessions administered in a group setting, reduced and helped them better cope with COVID-19 anxiety and fear levels in nurses.

Keywords: Emotional Freedom Technique, COVID-19 fear, anxiety, nurses

Duygusal Özgürleşme Tekniği’nin Acil Serviste Çalışan Hemşirelerin COVİD-19 Korku ve Kaygı Düzeylerine Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

Gülşah Okut1, Şule Ecevit Alpar1, Elif Dönmez2
1Marmara Üniersitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı İstanbul/Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi Onkoloji Hemşireliği Ana Bilim Dalı İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yüksek mortalite ve morbidite oranları nedeniyle önemli bir halk sağlığı sorunu olan COVID-19 pandemisi, sağlık profesyonellerinin korku ve kaygı düzeylerinin daha da artmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı, Duygusal Özgürleşme Tekniği (Emotional Freedom Technique-EFT)’nin acil serviste çalışan hemşirelerin kaygı ve COVID-19 korku düzeyine etkisini değerlendirmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma, ön test-son test kontrol gruplu randomize kontrollü bir araştırma olarak tasarlanmıştır. Toplam 88 katılımcı (44 deney-44 kontrol grubu) ile çalışılmıştır. Verilerin toplanmasında, Anket Formu, Öznel Rahatsızlık Birimi (Subjective Units of Disturbance- SUD), Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri-STAI, COVID-19 Korkusu Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma kapsamında çalışmanın yürütülmesi ve veri toplama süreci CONSORT akış planına göre yapılmıştır.
BULGULAR: Bu çalışmaya 41 müdahale, 43 kontrol grubu olmak üzere toplam 84 hemşire alındı. Çalışmada, deney grubunda girişim sonrasında COVID-19 korkusu (-4.58±2.47), kişinin o anki hissettiği kaygı yoğunluğu (SUD) ortalamalarının (-5.61±1.16) düştüğü ve kontrol grubuyla karşılaştırıldığında aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0.001); durumluk kaygı (-8.82±7.26), sürekli kaygı (-1.16±2.97) ortalamalarının düştüğü, durumluk kaygıda düşüşün istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0.001), sürekli kaygıdaki düşüşün ise anlamlı olmadığı bulundu (p>0.005). Kontrol grubu ortalamalarında ise etkili bir değişiklik olmadığı belirlendi (P19S=-0.09±2.47, SUD=0±1.15; DKÖ=-0.22±7.25, SKÖ=-0.04±2.97).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma Duygusal Özgürleşme Tekniği’nin, acil serviste çalışan hemşirelere yaşadığı kaygı ve COVID-19 korkusunu azalttığı ve bu durumlarda etkili başa etme yöntemlerinde yardımcı olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Duygusal Özgürleşme Tekniği, Kaygı, COVİD-19 korkusu, HemşireCorresponding Author: Gülşah Okut, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale