Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Caregiver Burden in Chronic Mental Illness: A Systematic Review [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2017; 8(3): 165-171 | DOI: 10.14744/phd.2017.60783

Caregiver Burden in Chronic Mental Illness: A Systematic Review

Serap Yıldırım, Nihan Yalçıner, Cansu Güler
Department of Mental Health and Psychiatric Nursing, Ege University Faculty of Nursing, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: This systematic review analyzes caregiver burden in chronic mental illness and the factors associated with it.
METHODS: The study was conducted by checking the Turkish Psychiatry Index, the Turkish Medical Index, the Turkish Medline, the National Council of Higher Education Thesis Center and the PubMed databases. The database research was performed in English and Turkish using keywords and synonyms for them. Twenty-three studies were included in this study.
RESULTS: The majority of the studies included in the review were descriptive and studied schizophrenic patients’ caregivers. They used a variety of measurement instruments. It was found that the burden perception of caregivers was moderate to severe and was influenced by different variables.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Experimental studies are insufficient to determine the burden of caregivers in Turkey, so experimental and qualitative studies should be conducted with different specific samples.

Keywords: Caregiver burden, psychiatric diagnosis, systematic review.

Kronik Ruhsal Hastalıklarda Bakımveren Yükü: Sistematik Derleme

Serap Yıldırım, Nihan Yalçıner, Cansu Güler
Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu sistematik derleme, ülkemizde kronik ruhsal hastalıklarda bakım veren yükünü ve yükle ilişkili olan faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, Türk Psikiyatri Dizini, Türk Tıp Veri Tabanı, Türk Medline, YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Pubmed veri tabanları kullanılarak yapılmıştır. Tarama, Türkçe ve İngilizce dilinde belirlenen anahtar sözcükler ve bu sözcüklerin eş anlamlıları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamına 23 çalışma dahil edilmiştir.
BULGULAR: İncelemeye alınan çalışmaların büyük bir çoğunluğu tanımlayıcıdır ve şizofreni hastasının bakımverenleriyle yapılmıştır. Araştırmalarda farklı ölçüm araçları kullanılmıştır. Bakımverenlerin orta ve şiddetli düzeyde yük algılarının olduğu ve yükün farklı değişkenlerden etkilendiği saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ülkemizde bakım verenlerin yükünü belirlemeye yönelik deneysel çalışmalar yetersiz olup, bu alana özgü farklı örneklem gruplarıyla deneysel ve niteliksel çalışmaların yapılmasına gereksinim vardır.

Anahtar Kelimeler: Bakımveren yükü, psikiyatrik tanı, sistematik derleme.

Serap Yıldırım, Nihan Yalçıner, Cansu Güler. Caregiver Burden in Chronic Mental Illness: A Systematic Review. J Psy Nurs. 2017; 8(3): 165-171

Corresponding Author: Serap Yıldırım, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale