Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Determination of sleep states before and after sleep hygiene training in psychiatric patients [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2018; 9(1): 23-28 | DOI: 10.14744/phd.2017.60490

Determination of sleep states before and after sleep hygiene training in psychiatric patients

Nezihe Uğurlu1, Nazife Kostakoğlu2, Duygu Ağca1, Leyla Tekin3
1Department of Nursing, Muğla Sıtkı Koçman Üniversity Health Science Faculty, Muğla, Turkey
2Department of Psychiatry, The Ministry of Health Recep Tayyip Erdogan University Training and Research Hospital, Rize, Turkey
3Department of Pathology, Muğla Sıtkı Koçman Üniversity Faculty of Medicine, Muğla, Turkey

INTRODUCTION: The study assessed sleep disorders in patients receiving psychiatric services and the contribution of nursing education in addressing these disorders.
METHODS: A semi-experimental study was conducted with 51 patients (23 females and 28 males) hospitalized in the Psychiatry Clinic of Muğla Sıktı Kocman University Education and Research Hospital between November 2002 and March 2013. Research data was collected using a personal information form and the Pittsburg Sleep Quality Index (PSQI). The surveys were given using a one-to-one interview technique in the hospital room between 19: 00 and 22: 00 hours. The status of the patients before the education was determined. Patients were educated and encouraged to apply interventions for one week. Patients were reassessed after one week of intervention.
RESULTS: The average age of patients participating in the study was 46.24±14.54. At the end of the study, a statistically significant difference was found between the pre-training and post-training sleeping states of the patients (t=0.000, p<0.05). When the pre-training and post-training sleep quality score distributions were compared, all seven components exhibited a significantly positive increase.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study shows that psychiatric patients with sleep disorders can improve their sleep quality following the use of appropriate nursing initiatives. When the total sleep quality scores were examined, the pre-training sleeping state of the patients was poor, but after the training, a significant improvement was observed (t=0.000, p<0.05).

Keywords: Psychiatric patient, sleep hygiene; sleep state; sleep wake disorders.

Psikiyatri hastalarının uyku hijyeni eğitimi öncesi ve sonrası uyku durumlarının belirlenmesi

Nezihe Uğurlu1, Nazife Kostakoğlu2, Duygu Ağca1, Leyla Tekin3
1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Muğla
2T.C. Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, Rize
3Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Muğla

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma psikiyatri servisinde yatan hastaların uyku sorunlarını ve bu sorunların giderilmesinde hemşirelik eğitiminin katkısını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Yarı deneysel tipte planlanan araştırma, Kasım 2012–Mart 2013 tarihleri arasında Araştırma Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri servisinde yatan 23 kadın 28 erkek hasta olmak üzere toplam 51 hasta ile çalışılmıştır. Araştırma verileri kişisel bilgi formu ve Pittsburg Uyku Kalitesi Ölçeği (PUQI) ile toplanmıştır. Anketler birebir görüşme tekniği ile hastalara odaların da 19.00 ile 22.00 saatleri arasında önce hastanın eğitim vermeden önceki durumları saptanmış, daha sonra eğitim verilip bu verilen eğitimi bir hafta boyunca uygulamaları sağlanmıştır. Hastaların eğitimi uyguladıktan sonraki durumları saptanıp karşılaştırılmıştır. Veriler bilgisayarda SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 14.0 paket programında değerlendirilmiş; yüzdelik, t testi, anlizleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 46±14.54’tür. Hastaların %45.1'i kadın, %59’u erkektir. Hastaların eğitim öncesi ve eğitim sonrası uyku durumlarında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmıştır (t=.000 p<0.05). Pittsburg Uyku Kalitesi puan dağılımı eğitim öncesi ve sonrası puan dağılımı incelendiğinde; 7 bileşenin eğitim öncesi ve sonrası karşılaştırıldığında istatistiksel olarak olumlu yönde artış gösterdiği belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Psikiyatri hastalarında mevcut olan uyku bozukluklarının uygun hemşirelik eğitim ve girişimleri ile anlamlı düzeyde düzeltilebileceğini ortaya koymuştur (t=.000 p<0.05).

Anahtar Kelimeler: Eğitim öncesi, eğitim sonrası; hemşirelik; psikiyatri hastası; uyku durumu.

Nezihe Uğurlu, Nazife Kostakoğlu, Duygu Ağca, Leyla Tekin. Determination of sleep states before and after sleep hygiene training in psychiatric patients. J Psy Nurs. 2018; 9(1): 23-28

Corresponding Author: Nezihe Uğurlu, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale