Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Negatıve Emotıons Experıenced By Nursıng Students Durıng Clınıcal Practıce And Theır Copıng Experıences: A Focus Group Intervıew [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-59480 | DOI: 10.14744/phd.2021.59480

Negatıve Emotıons Experıenced By Nursıng Students Durıng Clınıcal Practıce And Theır Copıng Experıences: A Focus Group Intervıew

Hatice Öner, Seher Sarıkaya Karabudak
Aydin Adnan Menderes University Faculty of Nursing

INTRODUCTION: This study aimed to reveal negative emotions experienced by nursing students during clinical training and their coping experiences.
METHODS: A total of 10 students studying at Aydın Adnan Menderes University Faculty of Nursing during the 2018-2019 academic year at 2nd, 3rd, and 4th grades constituted the study group. The study group was determined according to maximum diversity sampling. The study was conducted in a qualitative, phenomenological design. The data were collected through a focus group interview. The MAXQDA 2018 program was utilized in the data analysis and the creation of models. The data were arranged according to common/similar themes with descriptive analysis.
RESULTS: According to the results obtained from the study, three themes, including “emotions experienced in the clinic,” “the effects of emotions experienced in the clinic,” and “the way of coping with negative emotions,” and related sub-themes were identified.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that nursing students experienced anger, sadness, helplessness, and despair at most among negative emotions, and they experienced happiness, conscience, and empathy at most among positive emotions. Although negative emotions experienced by students had different effects on psychological, academic, physical, and social fields, the coping ways were observed to be acceptance, indoctrination, and communication at most. Recommendations were made on strengthening the clinical environment and clinical training.

Keywords: Nursing student, Clinical practice, Emotion, Coping behavior

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Uygulamalar Sırasında Yaşadıkları Olumsuz Duygular Ve Baş Etme Deneyimleri: Odak Grup Görüşmesi

Hatice Öner, Seher Sarıkaya Karabudak
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin klinik eğitimler sırasında yaşadıkları olumsuz duygular ile baş etme deneyimlerinin ortaya konması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı, Hemşirelik Fakültesinde 2, 3 ve 4. sınıfta okuyan toplam 10 öğrenci araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Çalışma grubu maksimum çeşitlilik örneklemesine göre belirlenmiştir. Araştırma, niteliksel, olgu bilim (fenomenolojik) desende yapılmıştır. Veriler, odak grup görüşmesi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde ve modellerin oluşturulmasında MAXQDA 2018 programından yararlanılmıştır. Veriler betimsel analiz ile ortak/benzer temalara göre düzenlenmiştir.
BULGULAR: Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin “klinikte yaşanan duygular”, “klinikte yaşanan duyguların etkileri” ve “olumsuz duygularla başa çıkma şekli” olmak üzere üç tema ve bunlarla ilişkili alt temalar belirlenmiştir. Olumsuz duygulardan en fazla öfke, üzüntü, çaresizlik umutsuzluk, olumlu duygular olarak en fazla mutluluk, vicdan ve empatiyi yaşadıkları belirlenmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrencilerin yaşadığı olumsuz duyguların psikolojik, akademik, fiziksel ve sosyal alanda farklı etkileri olmakla birlikte, baş etme şekillerinin en fazla kabullenme, telkin ve iletişim olduğu görülmüştür. Klinik ortamın ve klinik eğitiminin güçlendirilmesine ilişkin önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, Klinik uygulama, Duygu, Baş etme davranışıCorresponding Author: Hatice Öner, Türkiye
LookUs & Online Makale