Laparoscopic Endoscopic Surgical Science What was the distribution of suicide rates by socio-demographic factors between 2007 and 2016 in Turkey? [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2019; 10(4): 270-276 | DOI: 10.14744/phd.2019.59354

What was the distribution of suicide rates by socio-demographic factors between 2007 and 2016 in Turkey?

Kamil Alptekin1, Veli Duyan2
1Department of Social Work, KTO Karatay University Faculty of Social Sciences and Humanities, Konya, Turkey
2Department of Social Work, Ankara University Faculty of Health Sciences, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: To identify the distribution of suicide rates in Turkey between 2007 and 2016 by gender, age, marital status, and geographical region.
METHODS: Suicide statistics obtained from the Turkish Statistical Institute and population data were used to calculate suicide rates by gender, age, marital status, and geographical region. An independent two-sample t-test and one-way analysis of variance (ANOVA) were used to analyze the data.
RESULTS: In Turkey, suicide rates are low, but they have slowly risen recently. The suicide rate of men was higher than that of women (p<0.001). The highest suicide rate by age group was among people 75 years and older and the second highest was among people 15 to 24 years old (p<0.001). The suicide rate of divorced people was higher than that of other marital status groups (p<0.001). Average suicide rates in the seven geographical regions of Turkey differed from each other, and suicide rates among men and women in each region varied (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The suicide rate between 2007 and 2016 was higher in men, particularly for older ages, the divorced, and those living in both socio-economically developed and underdeveloped regions in Turkey. Socio-demographic characteristics must be taken into consideration in studies focusing on the prevalence and prevention of suicide.

Keywords: Age, gender; geographical region; marital status; suicide rate.

Türkiye’de 2007-2016 yılları arasında intihar hızları sosyodemografik faktörlere göre nasıl bir dağılım gösterdi?

Kamil Alptekin1, Veli Duyan2
1KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Konya
2Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Türkiye’de 2007–2016 yılları arasında cinsiyet, yaş, medeni durum ve coğrafi bölgelere göre intihar hızlarının nasıl bir dağılım sergilediğini ortaya çıkarmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Türkiye İstatistik Kurumu’ndan elde edilen intihar istatistikleri ve nüfus sayılarına dayalı olarak cinsiyet, yaş, medeni durum ve coğrafi bölgelere ilişkin intihar hızları hesaplanmıştır. Verilerin analizinde Bağımsız İki örneklem T testi ve Tek yönlü Varyans Analizi Testi (ANOVA) kullanılmıştır.
BULGULAR: Türkiye’de intihar hızları oldukça düşüktür; fakat son yıllarda dikkate değer biçimde yavaş yavaş artmaya başlamıştır. Erkeklerin intihar hızı, kadınlarınkinden yüksektir (p<0.001). İntihar hızları yaş gruplarına göre farklılık göstermiştir. İntihar hızı 75 yaş ve yukarısında olanlarda en yüksek değerine ulaşmıştır. İntihar hızının yüksek olduğu ikinci yaş grubu 15–24 yaş grubudur (p<0.001). Boşanmış kişilerin intihar hızları diğer medeni statüye sahip kişilerinkinden daha yüksektir (p<0.001). Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinin her birinde erkekler ve kadınlar arasındaki intihar hızları da farklıdır (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Türkiye’de 2007–2016 yılları arasında intihar hızı özellikle ileri yaş grubunda bulunan, boşanmış olan ve hem sosyo-ekonomik olarak gelişmiş hem de gelişmemiş bölgelerde yaşayan erkeklerde kadınlara göre daha yüksektir. İntiharların yaygınlığına ve önlenmesine odaklanılan çalışmalarda sosyo-demografik özellikler mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet, coğrafi bölge; intihar hızı; medeni durum; yaş.

Kamil Alptekin, Veli Duyan. What was the distribution of suicide rates by socio-demographic factors between 2007 and 2016 in Turkey?. J Psy Nurs. 2019; 10(4): 270-276

Corresponding Author: Kamil Alptekin, Türkiye
LookUs & Online Makale