Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Determination of Adherence of Adolescents who Attending in Child and Adolescent Psychiatry Policlinics of a Regional Psychiatric Hospital [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-57855 | DOI: 10.14744/phd.2020.57855

Determination of Adherence of Adolescents who Attending in Child and Adolescent Psychiatry Policlinics of a Regional Psychiatric Hospital

Gül Dikeç1, Leyla BAYSAN ARABACI2, Öznur Bilac3
1University of Health Sciences, Hamidiye Faculty of Nursing, Department of Psychiatric Nursing.
2Izmir Katip Celebi University, Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Mental Health and Psychiatric Nursing.
3Manisa Mental Health and Diseases Hospital; Child and Adolescent Psychiatry.

INTRODUCTION: The aim of this study was to evaluate adherence of adolescents with mental disorders who applied to a child and adolescent psychiatry outpatient clinic of a regional psychiatric hospital.
METHODS: This descriptive and cross-sectional study was conducted with 142 adolescents who were followed in a child and adolescent psychiatry outpatient clinic of a regional psychiatric hospital for last twelve months and who had been using psychotropic medications for at least three months. In the study, the Information Form which consisted of 31 open and closed ended questions was used to collect the data. Frequency, percentage, mean and standard deviation were used to evaluate the data.
RESULTS: In this study, 55.6% of the adolescents who participated were women and the mean age was 14.51 ± 1.98. 93.7% of adolescents continue their education and 70.4% of whom live in nuclear family structure. Adolescents followed up with Attention Deficit-Hyperactivity Disorder (ADHD), Anxiety, Mood and Psychotic Disorder, respectively. Adolescents use stimulants (50.7), antidepressants (50.7%) and antipsychotic medications. Adolescents used their drugs regularly, mostly (50.7%) did not experience any drug side effects, those who experienced drug side effects more often used ineffective coping methods, 37.3% had no difficulty in remembering to take their medications and 24.6% did not forget to take drugs. Child adolescents who found that using regular medication is important, often stated that they did not give up when they felt good or bad. It was found that they frequently used support and reminder systems (such as alarms, notes) to get their medications regularly. 61.3% of the adolescents stated that they always come to their appointments regularly and some of them stated that they could often interrupt their appointments in order not to attend classes / school absences.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It may be recommended that mental health and psychiatric nurses to perform experimental studies in different mental disorders groups with larger sample in which interventions that increase the adherence with treatment, determine the factors affecting the adherence to treatment and develop standard measurement tools.

Keywords: child and adolescent psychiatry, adherence, psychiatric nursing

Bir Bölge Psikiyatri Hastanesi Çocuk ve Ergen Polikliniğinde Takip Edilen Ergenlerin Tedaviye Uyumlarının Değerlendirilmesi

Gül Dikeç1, Leyla BAYSAN ARABACI2, Öznur Bilac3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı.
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı.
3Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi; Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, bir bölge psikiyatri hastanesinin çocuk ve ergen polikliniğine tedavi olmak amacıyla başvuran ruhsal bozukluğu olan ergenlerin tedaviye uyumlarını değerlendirmek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve kesitsel türdeki çalışma, 2018-2019 Kasım ayları arasındaki on iki aylık süreçte bir bölge psikiyatri hastanesi çocuk ve ergen psikiyatri polikliniğinde takip edilen ve en az üç aydır psikotrop ilaç kullanan 142 ergen ile yürütüldü. Çalışmada verilerin toplanmasında Bilgi Formu kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde sıklık, yüzdelik, ortalama ve standart sapma kullanıldı.
BULGULAR: Bu çalışmaya katılan ergenlerin %55.6’sı kadın ve yaş ortalaması 14.51±1.98’dir. %70.4’ü çekirdek aile yapısı içerisinde yaşayan ergenlerin %93.7’si öğrenimine devam etmektedir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), Anksiyete Bozukluğu, Duygudurum Bozukluğu ve Psikotik Bozukluk tanılarıyla takip edilen ergenler stimulan (%50.7), antidepresan (%50.7) ve antipsikotik grubu ilaçlar kullanmaktadır. Ergenlerin ilaçlarını düzenli kullandığı, çoğunlukla (%50.7) ilaç yan etkisi yaşamadığı, ilaç yan etkisi yaşayanların daha sıklıkla etkili olmayan baş etme yöntemleri kullandıkları, %37.3’ünün ilaçlarını almayı hatırlamakta zorlanmadığı ve %24.6’sının ilaç almayı kesinlikle unutmadığı saptandı. Düzenli ilaç kullanmayı önemli bulan ergenler, kendilerini iyi ya da kötü hissettikleri zamanlarda çoğunlukla ilaçlarını bırakmadıklarını ifade ettiler. İlaçlarını düzenli almak için sıklıkla sosyal çevrelerinden destek alma ve hatırlatma sistemlerini (alarm, not gibi) kullandıkları bulundu. Ergenlerin %61.3’ü randevularına her zaman düzenli geldiğini, bazıları ise sıklıkla derslerine/okula devamsızlık yapmamak için randevularını aksatabildiklerini belirttiler.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşirelerinin, farklı hastalık gruplarında ve daha büyük örneklemli gruplarda çocuk ve ergenlerin tedaviye uyumu etkileyen faktörleri belirleyen, bu konuda standart ölçüm araçları geliştiren ve tedaviye uyumu arttıran girişimlerin uygulandığı müdahale çalışmaları yapmaları önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: çocuk ve ergen psikiyatrisi, tedaviye uyum, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresiCorresponding Author: Gül Dikeç, Türkiye
LookUs & Online Makale