Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Prevalance of Premenstrual Syndrome Among Nursing Students and Affecting Factors [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2014; 5(2): 98-103 | DOI: 10.5505/phd.2014.55264

The Prevalance of Premenstrual Syndrome Among Nursing Students and Affecting Factors

Kevser Tarı Selçuk1, Dilek Avcı1, Figen Alp Yılmaz2
1Balikesir University Bandirma High School Of Health, Balikesir.
2Bozok University High School Of Health, Yozgat.

Objectives: This study aims to determine the prevalence of Premenstrual Syndrome and to evaluate associated factors in nursing students.
Methods: 184 female students are the respondents of this cross-sectional type study. The dependent variable is the existence of Premenstrual Syndrome. The data was collected through a Personal Information Form which was formed by the researchers and the Premenstrual Syndrome Scale. The data was analyzed by SPSS 16.0 statistical package programme and t test, Mann Whitney U test, Kruskal Wallis variance analysis and logistic regression analysis were used. p˂0.05 was accepted as the significance level.
Results: The average total score of the students in Premenstrual Syndrome Scale was 110.49±32.62. According to logistic regression model, the Premenstrual Syndrome in the students who stayed at dorm, so on was 4.19 times more than the ones who stayed at their homes (95% CI: 2.12-8.32) while it was 6.69 times (95% CI: 1.24-6.01) more in the ones who had gynecologic diseases than in the one who did not have such diseases and it was 2.96 times (95% CI: 1.31-6.73) more in the fast-food consumers than the ones who had fruit and vegetables.
Conclusion: The average mean Premenstrual Syndrome scores of the students are high and ever other student has Premenstrual Syndrome. The students' awareness of Premenstrual Syndrome needs to be improved and there should be efforts in order to introduce the methods for dealing with the problem.

Keywords: Premenstrual syndrome, nursing, students.

Hemşirelik Öğrencilerinde Premenstrual Sendrom Prevalansı ve Etkileyen Etmenler

Kevser Tarı Selçuk1, Dilek Avcı1, Figen Alp Yılmaz2
1Balıkesir Üniversitesi Bandırma Sağlık Yüksekokulu, Balıkesir.
2Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Yozgat.

Amaç: Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinde Premenstrual Sendrom prevalansının ve etkileyen etmenlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmaya 184 kız öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmanın bağımlı değişkeni Premenstrual Sendrom varlığıdır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve Premenstrual Sendrom Ölçeği ile toplanmıştır. Veriler SPSS 16.0 istatistik paket programında değerlendirilmiş, çözümlemede tanımlayıcı istatistikler, t testi, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis varyans analizi ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kabul edilmiştir.
Bulgular: Öğrencilerin Premenstrual Sendrom Ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalaması 110.49±32.62’dir. Lojistik regresyon modeline göre Premenstrual Sendrom evde kalanlara göre yurtta kalanlarda 4.19 kat (%95 GA: 2.12-8.32), jinekolojik hastalığı olmayanlara göre olanlarda 6.69 kat (%95 GA: 1.24-6.01), sebze ve meyve tüketenlere göre en sık fast-food gıda tüketenlerde 2.96 kat (%95 GA: 1.31-6.73) yüksektir.
Sonuç: Öğrencilerin Premenstrual Sendrom Ölçeği puan ortalamaları yüksektir ve iki öğrenciden biri Premenstrual Sendrom yaşamaktadır. Öğrencilerin Premenstrual Sendrom’a yönelik farkındalıklarının arttırılmasına çaba harcanmalı ve öğrencilere baş etmede kullanılabilecek yöntemlerin öğretilmesine yönelik girişimler planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Premenstrual sendrom, hemşirelik, öğrenci.

Kevser Tarı Selçuk, Dilek Avcı, Figen Alp Yılmaz. The Prevalance of Premenstrual Syndrome Among Nursing Students and Affecting Factors. J Psy Nurs. 2014; 5(2): 98-103

Corresponding Author: Dilek Avcı, Türkiye
LookUs & Online Makale