Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Examination of student nurses' self-recognition and codependence [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2021; 12(1): 35-42 | DOI: 10.14744/phd.2020.53254

Examination of student nurses' self-recognition and codependence

Nazan Turan1, Gülsüm Ancel2, Şahinde Canbulat3
1Department of Psychiatry Nursing, Ufuk University School of Nursing, Ankara, Turkey
2Department of Psychiatry Nursing, Ankara University Faculty of Nursing, Ankara, Turkey
3Department of Surgical Nursing, Ankara University Faculty of Nursing, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Because the nursing profession demands the provision of services and continuous interaction with people uninterruptedly for 24 hours a day, self-recognıtıon is important for nurses. With the patient aiming to fulfil his/her needs for care and the nurse without adequate self-recognıtıon aiming to compensate her own emotional needs, both parts can reciprocally compromise on their own needs and become dependent on each other in the relationship. The aim of this study to examine the self-recognition of the nursing students and the conditions of co-dependence.
METHODS: The research has been designed to be quantitative, cross-sectional and correlative. Sample of the research consists of 446 students attending nursery undergraduate program. Giessen Test (GT), Co-dependency Assessment Tool (CODAT) and a data collection form, which includes socio-demographic characteristics, have been applied to participants. Data analysis has been carried out with the SPSS 18.0 packet program. Mean, standard deviation, and the minimum and the maximum values were calculated for the quantitative variables. Pearson’s correlation test was used for analyzing the independent variables.
RESULTS: The study demonstrated that the fourth-grade students preferred to be controlled, socially potent, and submissive, and they had depressive personality characteristics. Regarding the co-dependency status of the nursing students, it was observed that the first-grade students tended to focus on the others, their self-worth was high, and they displayed a hiding self compared to the fourth-grade students. A positive correlation was found between self-awareness and co-dependency. Also, it was found that self-worth was positively correlated with the social potency-social impotency and hypomanic-depressive features (p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Self-recognıtıon and co-dependency characteristics of student nurses were affected by self-worth, social potency/impotency, and hypomanic-depressive characteristics. İn order to prevent/correct co-dependence and to improve self-recognıtıon adequately in student nurses, education and training activities for supporting students' self-worth, self-recognition, affecting their mood and social potency favorably.

Keywords: Co-dependence, nursing; self-recognition.

Öğrenci hemşirelerin kendini tanıma ve karşılıklı bağımlılık durumlarının incelenmesi

Nazan Turan1, Gülsüm Ancel2, Şahinde Canbulat3
1Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği, Ankara
2Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği, Ankara
3Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Cerrahi Hemşireliği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Yirmi dört saat kesintisiz hizmet vermesi ve sürekli etkileşim gerektirmesi nedeniyle hemşirelik mesleği açısından kendini tanıma oldukça önem teşkil etmektedir. Kendi yetenek ve becerilerini yeteri kadar tanımayan hemşire kendi duygusal ihtiyaçlarını kompanse etmek hasta da bakım gereksinimlerinin giderilmesi için birbirlerine karşı kendi gereksinimlerinden ödün verebilirler, ilişkide birbirlerine bağımlı hale gelebilirler. Bu doğrultuda, bu çalışmanın amacı, öğrenci hemşirelerin kendini tanıma ve kişilerarası ilişkilerde karşılıklı bağımlı olma durumlarının incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma nicel, kesitsel ve korelasyonel olarak tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini hemşirelik lisans programında öğrenim gören 446 öğrenci oluşturmaktadır. Katılımcılara Giessen Test (GT), Eş-Bağımlılık Belirleme Ölçeği (EŞBBÖ) ve sosyo demografik özelliklerin yer aldığı veri toplama formu uygulanmıştır. Veri analizi SPSS 18.0 paket programı ile yapılmıştır. Nicel değişkenler için ortalama, standart sapma ve minimum-maximum değerler hesaplanmıştır. Bağımsız değişkenler için Pearson's korelasyon testi uygulanmıştır.
BULGULAR: Çalışmada dördüncü sınıf öğrencilerin kontrollü, sosyal açıdan uyumlu, bağımlı olmayı tercih eden ve depresif kişilik özelliklerine sahip oldukları tespit edilmiştir. Karşılıklı bağımlı olma durumları açısından birinci sınıf öğrenci hemşireler dördüncü sınıf öğrenci hemşirelere göre başkalarına odaklı, benlik değerleri yüksek ve kendilerini gizlemeyi tercih ettikleri bulunmuştur. Kendini tanıma ile karşılıklı bağımlı olma durumu arasında benlik değeri ile sosyal uyum-olumsuz sosyal uyum ve hipomanik- depresif alt boyutu arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur (p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Öğrenci hemşirelerin kendini tanıma ve karşılıklı bağımlı olma durumlarında benlik değeri, sosyal açıdan uyumlu-uyumsuz olma ile hipomanik-depresif olma özelliklerinin etkili olduğu görülmüştür. Bu doğrultuda öğrenci hemşirelerde karşılıklı bağımlılık gelişiminin önlenmesi/iyileşmesi ve kendini tanıma düzeylerinin yeterli olması için öğrencilerin benlik değerini destekleyici, duygu durumlarını ve sosyal açıdan gelişimlerini olumlu yönde etkileyen, değişim ve gelişim amaçlı öğretim ve eğitim uygulanabilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, karşılıklı bağımlılık; kendini tanıma.

Nazan Turan, Gülsüm Ancel, Şahinde Canbulat. Examination of student nurses' self-recognition and codependence. J Psy Nurs. 2021; 12(1): 35-42

Corresponding Author: Nazan Turan, Türkiye
LookUs & Online Makale