Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Evaluation of the relationshipbetween the levels and perceptions of dyspnea and the levels of anxiety and depression in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2018; 9(2): 88-95 | DOI: 10.14744/phd.2018.53244

Evaluation of the relationshipbetween the levels and perceptions of dyspnea and the levels of anxiety and depression in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients

Özge Kapısız1, Fatma Eker2
1Department of Nursing, Sakarya University Faculty of Health Sciences, Sakarya, Turkey
2Department of Nursing, Düzce University Faculty of Health Science, Düzce, Turkey

INTRODUCTION: This study was performed with a descriptive design to determine the relationship between level and perception of dyspnea and levels of anxiety and depression.
METHODS: The research data were collectedusing the Medical Research Council Scale and HAD via face- to-face interviews.
RESULTS: The study consisted of a total of 90 individuals,which included 8 women and 82 men, with chronic obstructive pulmonary disease. It was determined that the average anxiety score was 7.42±4.43 (min: 0–max: 20) and that the average depression score was 8.85±4.23 (min: 3-max: 18). According to the logistic regression analysis results,among the participants, those who indicated they had severe dyspnea or a background of psychiatric illness or showed depression symptomshad a 22.75 times, 4.304 times and 17.528 times higher risk, respectively, for anxiety symptoms. There was a greater risk of depression (5.957 times) in the participants who were suffering from severe dyspnea than in the patients with mild dyspnea, and a 22.181 times greater risk of depression in the participants who had been admitted to a hospital three or more times and a 12.352 times greater risk in patients who had been admitted one or two times a year than in the participants who had never been admitted to a hospital. Finally, there was a 28.712 times greater risk of depression in patients who did not have social support versus those that had, andthere was a 23.294 times greater risk of depressive symptoms in patients who presented symptoms of anxiety than in patients who did not.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Individuals with a high perception of dyspnea had a high risk of both depression and anxiety.

Keywords: Anxiety, chronic obstructive pulmonary disease; depression; perception of dyspnea.

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Olan Bireylerde Dispne Düzeyi ve Dispne Algıları ile Anksiyete ve Depresyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi

Özge Kapısız1, Fatma Eker2
1Sakarya Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Sakarya
2Düzce Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Düzce

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Bu çalışma kronik obstrüktif akciğer (KOAH) hastalarının dispne düzeyi ve dispne algısı ile anksiyete ve depresyon belirti düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma kapsamında araştırmanın verileri “Hasta Tanıtım Formu”, “Medikal Research Council Scale (MRCS)” ve “Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD)” kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır.
BULGULAR: Bulgular: Araştırmaya 8 kadın, 82 erkekten oluşan toplam 90 kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan birey alındı. KOAH hastalarının HAD-A puan ortalaması 7.42 ± 4,43 (min: 0-max: 20), HAD-D puan ortalaması 8.85 ± 4.23 (min: 3-max: 18) olarak saptanmıştır. Logistic Regresyon analizi sonuçlarına göre anksiyete belirti riski; çok şiddetli dispnesi olduğunu belirtenlerde 22.754 kat, psikiyatrik hastalık öyküsü olanlarda 4.304 kat, depresyon belirtileri mevcut olanlarda 17.528 kat, depresyon belirti riski ise; şiddetli dispnesi olanlarda hafif dispnesi olanlara göre 5.957 kat, bir yılda üç ve daha fazla hastaneye yatanlarda hiç yatmayanlara göre 22.181 kat, sosyal desteği olmayanların olanlara göre 28.712 kat, anksiyete belirtileri mevcut olanlarda olmayanlara göre 23.294 kat daha fazla olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç: Sonuç olarak dispne algısı yüksek olan bireyler hem anksiyete hem de depresyon açısından yüksek risk taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: KOAH, anksiyete, depresyon, dispne algısı.

Özge Kapısız, Fatma Eker. Evaluation of the relationshipbetween the levels and perceptions of dyspnea and the levels of anxiety and depression in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) patients. J Psy Nurs. 2018; 9(2): 88-95

Corresponding Author: Özge Kapısız, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale