Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effect of Perceived Social Support on Academic Achievement in Health College Students [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2016; 7(1): 1-6 | DOI: 10.5505/phd.2016.52523

The Effect of Perceived Social Support on Academic Achievement in Health College Students

Canan Tayfur1, Sevim Ulupınar2
1Onsekizmart University Research And Training Hospital, Canakkale, Turkey
2Istanbul University Florence Nightingale Faculty Of Nursing

INTRODUCTION: The aim of the study is to determine the factors influencing social support and academic achievement and to examine the effect of perceived social support on academic achievement in health college students.
METHODS: The sample comprised 411 students in total: 140 nursing, 150 midwifery and 114 emergency and disaster management department students studying at a vocational health school of a state university. The data collection instruments adopted in the study was the questionnaire form developed by the researchers and the Perceived Social Support Scale-R developed by Yildirim (2004). The questionnaire form comprised 21 questions related to students' socio-demographic features, grade point average (GPA), relationship with friends, and school and family life. The collected data were analyzed in statistical program.
RESULTS: It was found out that students' mean grade point average was 2.68 (over 4.00) and the mean perceived social support score was 128.64 (over 150). A weak relationship was found between perceived social support level and academic success. Female students, those who did not experience psychological problems, those who were satisfied with their place of residence and those who had good economic status were observed to have higher social support levels. Those who studied nursing and who were final year students, graduates of vocational health high school, those who graduated from high school with a very good degree, those who perceived themselves to be academically successful and those who had the habit of studying regularly had higher grade point averages.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, individual, educational and familial factors influencing academic success and perceived social support were identified and recommendations are presented.

Keywords: Perceived social support, academic achievement, school of health college student

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Algıladıkları Sosyal Desteğin Akademik Başarılarına Etkisi

Canan Tayfur1, Sevim Ulupınar2
1Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Hastanesi, Çanakkale, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin sosyal destek ve akademik başarılarını etkileyen faktörleri belirlemek ve algılanan sosyal desteğin akademik başarıya etkisini incelemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmanın örneklemi bir devlet üniversitesine bağlı sağlık yüksekokulunda öğrenim gören 140 hemşirelik, 157 ebelik ve 114 acil yardım afet yönetimi bölümü öğrencisi olmak üzere toplam 411 öğrenci oluşturdu. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu ve Yıldırım (2004) tarafından geliştirilen Algılanan Sosyal Destek Ölçeği-R kullanıldı. Anket formu; öğrencilerinin sosyo-demografik özellikleri, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması, arkadaş ilişkileri, okul ve aile yaşantılarına yönelik toplam 21 sorudan oluşmaktaydı. Bulgular, istatistik paket programında analiz edildi.
BULGULAR: Öğrencilerin akademik başarı not ortalamasının 2,68 (4.00 puan üzerinden) olduğu; algılanan sosyal destek puan ortalamasının 128,64 (150 puan üzerinden) olduğu belirlendi. Algılanan sosyal destek düzeyi ve akademik başarı arasında pozitif yönde zayıf derecede ilişki bulundu. Kadınlar, psikolojik sorun yaşamayanlar, kaldığı yerden memnun olan ve ekonomik durumunun iyi düzeyde olduğunu ifade eden öğrencilerin sosyal destek düzeyi daha yüksekti. Hemşirelik öğrencileri, son sınıfta okuyanlar, sağlık meslek lisesinden mezun olanlar, liseden pekiyi dereceyle mezun olanlar, akademik olarak kendini başarılı algılayanlar ve düzenli ders çalışma alışkanlığı olan öğrencilerin ağırlıklı genel not ortalaması daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda akademik başarı ve sosyal destek algısını etkileyen bireysel, eğitsel ve ailesel faktörler belirlenmiş ve bunlara yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Algılanan sosyal destek, akademik başarı, sağlık yüksekokulu

Canan Tayfur, Sevim Ulupınar. The Effect of Perceived Social Support on Academic Achievement in Health College Students. J Psy Nurs. 2016; 7(1): 1-6

Corresponding Author: Sevim Ulupınar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale