Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Relationship Between Anxiety and Perceived Social Support at the Initial Stage of Covid-19 Outbreak [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-52386 | DOI: 10.14744/phd.2021.52386

The Relationship Between Anxiety and Perceived Social Support at the Initial Stage of Covid-19 Outbreak

İpek Çelik, Sena Karakebelioglu, Berna Guloglu
Department of Psychological Counseling and Guidance, Faculty of Educational Sciences, University of Bahcesehir, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The Covid-19 pandemic, which emerged in Wuhan, China and gained a global dimension in a short time, also affected our country with the announcement of the first case on March 11. The aims of this study, which was carried out on the 14th and 16th days after the first case, were to examine the prevalence of anxiety, the factors affecting anxiety, and the relationship between anxiety and perceived social support at the onset of the Covid-19 pandemic.
METHODS: 405 Females and 127 Males, totally 532 individuals participated to this study. The age range of the participants was 18-73, with the mean age of 30.95. Demographic Information Form, Beck Anxiety Inventory and Multidimensional Perceived Social Support Scale were used to collect data. Data were gathered online. Since the data did not show normal distribution, Mann Whitney U Test, Kruskal Wallis Test and Spearman Correlation Coefficient were utilized to analyze the data.
RESULTS: 77.8% of the individuals participating in the study had mild level of anxiety, 10.3% of them had moderate level of anxiety and 11.8% of them had severe level of anxiety. Women had higher level of anxiety than men. The anxiety level of participants who constantly follow the news about Covid-19 and those "partially implement" the precautions suggested by the experts was high. There was no difference in the level of anxiety in terms of the time spent at home and the changes in working conditions. A negative correlation between anxiety and perceived social support receiving from family and friends was found. There was no significant difference between anxiety and perceived social support taken from significant others such as fiancé.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pandemics have negative impacts on the mental health of individuals. However social support plays a protective role on mental health. Findings were discussed in the light of the literature.

Keywords: Anxiety, Perceived Social Support, Pandemic, Covid-19

Covid-19 Pandemi Başlangıcında Anksiyete ve Algılanan Sosyal Destek Arasındaki İlişki

İpek Çelik, Sena Karakebelioglu, Berna Guloglu
Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çin’in Wuhan kentinden başlayarak kısa sürede küresel bir boyut kazanan Covid-19 pandemisi, 11 Mart’ta ilk vakanın ilan edilmesiyle ülkemizi de etkisini göstermiştir. İlk vakanın görülmesinden sonraki 14. ve 16. günlerde gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada, Covid-19 pandemisinin başlangıç döneminde bireylerdeki anksiyete yaygınlığının, anksiyeteyi etkileyen faktörlerin ve anksiyete ile algılanan sosyal destek arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya, Türkiye`nin çeşitli illerinde yaşayan 405’i Kadın 127’si Erkek olmak üzere 532 kişi katılmıştır. Katılımcıların yaş aralığı 18-73 olup, yaş ortalaması 30.95’dir. Veri toplamak amacıyla Demografik Bilgi Formu, Beck Anksiyete Ölçeği ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği kullanılmıştır. Veriler çevrimiçi ortamda toplanmıştır. Veriler normal dağılım göstermediğinden dolayı analizde Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis Testi ve Spearman Korelasyon istatiksel yöntemleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan bireylerin %77,8’inde hafif, %10,3’sinde orta ve %11,8’inde yüksek derecede anksiyete olduğu tespit edilmiştir. Kadınların anksiyete düzeyi erkeklere göre daha yüksektir. Covid-19 ile ilgili haberleri sürekli takip edenlerin ve uzmanların önerdiği önlemleri ‘kısmen uygulayanların’ anksiyete düzeyinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Evde kalınan süre ve çalışma koşullarındaki değişime göre anksiyete düzeyinde bir farklılık olmadığı saptanmıştır. Anksiyete ile aile ve arkadaşlardan algılanan sosyal destek arasında negatif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Anksiyete ile sözlü, nişanlı gibi özel kişilerden algılanan sosyal destek arasında ilişki olmadığı bulunmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pandemilerin bireylerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Ancak, sosyal destek ruh sağlığını koruyucu bir rol oynadığı görüşmüştür. Bulgular alanyazın ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Algılanan sosyal destek, Pandemi, Covid-19Corresponding Author: Berna Guloglu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale