Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Prevalence of Substance Use among Adolescents Participating in Apprenticeship Training, Relationship between Anger Level-Anger Expression and Addiction Severity [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2017; 8(1): 1-8 | DOI: 10.14744/phd.2017.50479

The Prevalence of Substance Use among Adolescents Participating in Apprenticeship Training, Relationship between Anger Level-Anger Expression and Addiction Severity

Dilek Avcı1, Kevser Tarı Selçuk1, Selma Doğan2
1Bandirma Onyedi Eylul University, Faculty Of Health Sciences, Nursing Department, Balikesir, Turkey.
2Uskudar University, Faculty Of Health Sciences, Nursing Department, İstanbul, Turkey.

INTRODUCTION: In this present study, it was aimed to determine the prevalence of substance use among adolescents participating in apprenticeship training and the relationship between anger level-anger expression and addiction severity.
METHODS: This cross-sectional study was conducted with 112 adolescents participating in a vocational training center in November 2015. Data were collected with the Personal Information Form, Addiction Profile Index Adolescent Form (API-A) and State-Trait Anger Expression Inventory (STAEI). To perform the analysis, descriptive statistics and Pearson correlation were used.
RESULTS: In the study, the results of the API-A revealed that of the adolescents, 7.1% used alcohol every day, 9.8% used a illegal substance, 11.6% tried a illegal substance once or twice and 78.6% had never used any substance. According to the cut-off point of the API-A, of the adolescents who regularly used substances, 53.6% were determined to have clinically significant substance use-related problems. While a positive strong correlation was determined between addiction severity and anger level and extrinsic anger, a positive moderate correlation was determined between intrinsic anger and addiction severity, and a negative correlation was determined between controlled anger and addiction severity (p<0.01).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the study, it was determined that 10% of the participating adolescents used an illegal substance, and that the addiction level was serious in about one out of two adolescents who regularly used a substance. The adolescents’ substance addiction level increased as their trait anger, anger-in and anger-out levels increased and as their anger control level decreased. Therefore, to prevent and to early intervene in substance use and addiction among adolescents, inter-institutional cooperation should be established, initiatives should be scheduled, adolescents should be regularly observed for the substance use, and adolescents’ anger management should be developed.

Keywords: Adolescent, substance abuse, anger.

Çıraklık Eğitimine Devam Eden Ergenlerde Madde Kullanım Sıklığı, Öfke Düzeyi-Öfke İfade Tarzı ve Bağımlılık Şiddeti İlişkisi

Dilek Avcı1, Kevser Tarı Selçuk1, Selma Doğan2
1Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Balıkesir, Türkiye.
2Üsküdar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmada çıraklık eğitimine devam eden ergenlerde madde kullanım sıklığının belirlenmesi, öfke düzeyi ve öfke ifade tarzı ile bağımlılık şiddeti arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kesitsel tipteki araştırma Kasım 2015 tarihinde bir mesleki eğitim merkezine devam eden 112 ergenle yürütülmüştür. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Bağımlılık Profil İndeksi Ergen Formu (BAPİ-E), Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ) ile toplanmıştır. Çözümlemede tanımlayıcı istatistikler ve Pearson korelasyon analizinden yararlanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmada BAPİ-E’ye göre ergenlerin %7.1’inin her gün alkol kullandığı belirlenmiştir. Ayrıca ergenlerin %9.8’inin herhangi bir yasa dışı maddeyi kullandığı, %11.6’sının bir-iki kez denediği ve %78.6’sının hiç kullanmadığı saptanmıştır. BAPİ-E kesme noktasına göre madde kullanan ergenlerin %53.6’sının klinik olarak anlamlılık taşıyan madde kullanım sorunu yaşadığı belirlenmiştir. Öfke düzeyi ve dışa yöneltilen öfke ile bağımlılık şiddeti arasında pozitif yönde güçlü, içe yöneltilen öfke ile bağımlılık şiddeti arasında pozitif yönde orta düzeyde, kontrol altına alınmış öfke ile bağımlılık şiddeti arasında ise negatif yönde orta düzeyde ilişki bulunmuştur (p<0.01).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmada ergenlerin yaklaşık %10’unun yasa dışı madde kullandığı, düzenli olarak madde kullanan iki ergenden birinin madde bağımlılık düzeyinin ciddi boyutlarda olduğu belirlenmiştir. Ergenlerin sürekli öfke, içe ve dışa yöneltilen öfke düzeyi arttıkça ve öfke kontrolü azaldıkça bağımlılık şiddetinin arttığı saptanmıştır. Bu doğrultuda riskli bir grup olan çalışan ergenlerde madde kullanımı ve bağımlılığının önlenmesine veya erken müdahalesine yönelik kurumlar arası işbirliği yapılarak girişimler planlanmalı, ergenler madde kullanımı açısından düzenli olarak izlenmeli ve ergenlerin öfke yönetimi becerileri geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ergen, madde kullanımı, öfke.

Dilek Avcı, Kevser Tarı Selçuk, Selma Doğan. The Prevalence of Substance Use among Adolescents Participating in Apprenticeship Training, Relationship between Anger Level-Anger Expression and Addiction Severity. J Psy Nurs. 2017; 8(1): 1-8

Corresponding Author: Dilek Avcı, Türkiye
LookUs & Online Makale