Laparoscopic Endoscopic Surgical Science How did the COVID-19 pandemic affect outpatient presentations and consultation requests at a university hospital psychiatry clinic in Turkey? [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2021; 12(4): 324-332 | DOI: 10.14744/phd.2021.48108

How did the COVID-19 pandemic affect outpatient presentations and consultation requests at a university hospital psychiatry clinic in Turkey?

Zekiye Çelikbaş, Sedat Batmaz, Esma Akpınar Aslan, Burcu Eser, İlker Güneysu, Ahmet Ekrem Savaş, Sare Aydın
Department of Psychiatry, Tokat Gaziosmanpaşa University Faculty of Medicine, Tokat, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the change in sociodemographic characteristics and the diagnostic distribution of patients who presented at a psychiatric clinic in Turkey or were the subject of a consultation request during the coronavirus 2019 (COVID-19) pandemic compared with the pre-pandemic period.
METHODS: The research included patients who presented at the Tokat Gaziosmanpaşa University Research and Practice Hospital Psychiatry Outpatient Clinic as well as consultation cases requested by the clinic during 3 periods that reflected conditions prior to and after the declaration of a pandemic: March 12-June 9, 2020, December 13, 2019-March 11, 2020, and March 12-June 9, 2019. An independent samples t-test, one-way analysis of variance or chi-squared test was used to provide statistically descriptive analyses and intergroup comparisons.
RESULTS: A total of 5139 cases, 4634 outpatient presentations and 505 consultations, were included in the study. The number of outpatient clinic presentations decreased significantly during the pandemic. The most common psychiatric diagnoses were anxiety disorders (35.8%) and depression disorders (30.2%). The proportional change in depression and sleep disorders was statistically significant during the pandemic; anxiety (n=94, 40.9%) and depression (n=89, 38.7%) complaints increased the most. Inpatient (n=95, 22.9%) and emergency room consultations (n=12, 13.3%) were lower during the pandemic period measured. There was no significant difference in the diagnostic distribution of inpatient consultations during the pandemic period; however, there was a significant increase in the number of requests for consultation from the emergency room for delirium cases.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The number of outpatient clinic presentations and consultation requests decreased during the pandemic period. Patients with depression particularly experienced exacerbation, and the number of delirium consultations in the emergency room increased significantly.

Keywords: COVID-19 pandemic, consultation; healthcare access; psychiatry.

COVID-19 pandemisi Türkiye'deki bir üniversite hastanesi psikiyatri kliniğine olan ayaktan başvuruları ve konsültasyon istemlerini nasıl etkiledi?

Zekiye Çelikbaş, Sedat Batmaz, Esma Akpınar Aslan, Burcu Eser, İlker Güneysu, Ahmet Ekrem Savaş, Sare Aydın
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Tokat

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de pandemi döneminde psikiyatri kliniğimize ayaktan başvuran ve tarafımıza konsülte edilen olguların sosyodemografik özellikleri ve tanı dağılımlarının pandemi öncesi döneme göre nasıl değiştiğini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırmaya Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri Polikliniği’ne 12.03.2020-09.06.2020, 13.12.2019-11.03.2020 ve 12.03.2019-09.06.2019 tarihleri arasında ayaktan başvuran olgular ile kliniğimizden istenen konsültasyon vakaları alındı. İstatistiksel olarak tanımlayıcı analizler ile gruplar arası karşılaştırmalar için bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi veya ki-kare testi uygulandı.
BULGULAR: Çalışmaya 4634 poliklinik başvurusu ve 505 konsültasyon olmak üzere toplamda 5139 olgu alındı. Pandemi döneminde poliklinik başvurularının önemli oranda azaldığı ve bu dönemdeki en sık psikiyatrik tanıların anksiyete (%35.8) ve depresyon bozuklukları (%30.2) olduğu görüldü. Pandemi döneminde en sık anksiyete (n=94, %40.9) ve depresyon (n=89, %38.7) tanılı hastaların şikayetlerinde artış gözlendi. Pandemi döneminde depresyon ve uyku bozukluklarındaki oransal değişim istatistiksel olarak anlamlıydı. Yataklı servis (n=95, %22.9) ve acil servis konsültasyonlarının (n=12, %13.3) pandemi döneminde en düşük olduğu gözlendi. Servis konsültasyonlarının tanısal dağılımında pandemi döneminde anlamlı bir farklılık saptanmazken; acil servisten istenilen konsültasyonlarda deliryum olgularının sayısında belirgin bir artış vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Poliklinik başvuruları ve konsültasyon istem sayılarında pandemi döneminde azalma olduğu, özellikle depresyon hastalarının alevlenme yaşadığı ve acil servis konsültasyonlarında deliryum tanısının belirgin şekilde arttığı bulundu.

Anahtar Kelimeler: COVID-19 pandemisi, konsültasyon; psikiyatri; sağlık hizmetine erişim.

Zekiye Çelikbaş, Sedat Batmaz, Esma Akpınar Aslan, Burcu Eser, İlker Güneysu, Ahmet Ekrem Savaş, Sare Aydın. How did the COVID-19 pandemic affect outpatient presentations and consultation requests at a university hospital psychiatry clinic in Turkey?. J Psy Nurs. 2021; 12(4): 324-332

Corresponding Author: Zekiye Çelikbaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale