Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Investigation of eating behavior in adolescents in terms of family functionality [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2020; 11(3): 212-219 | DOI: 10.14744/phd.2020.45762

Investigation of eating behavior in adolescents in terms of family functionality

Mehriban Günaydın1, Hatice Kumcağız2
1Department of Psychological Counseling and Guidance, Ondokuz Mayıs University,Institute of Education Sciences, Samsun, Turkey
2Department of Psychological Counseling and Guidance, Ondokuz Mayıs University Faculty of Education, Samsun, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to examine eating habits in adolescents in terms of family functionality.
METHODS: This study, which examines the eating habits of adolescents in terms of family functionality, is descriptive and relationship-seeking. The target population of this research consisted of 8,052 students who continued their education in the central district of the Turkish Giresun Province in the 2017–2018 academic year. The sample of the study was determined to be 385 to produce 95% reliability and 5% margin of error. In the research, a suitable non-random sampling method was used. An eating-attitude test, family assessment scale and Personal Information Form were used for data collection. In analyzing the data, frequencies and percentages were used to determine the socio-demographic characteristics of the students. The average of scores of the eating attitude test and family functionality was examined through one-way MANOVA analysis to see whether there is any difference according to the sociodemographic characteristics. The relationship of students' family functionality with eating attitudes was examined by simple linear regression analysis.
RESULTS: Of the students participating in the study (average age 16.03 years), 206 (53.5%) were boys and 179 (46.5%) were girls. According to the analysis results, family functionality was found to predict eating attitudes (p<0.001), but no significant difference was found between the variables of gender, eating behavior, and perceived parental attitudes, and eating behavior and family functionality. No significant difference was found between the variables of gender, eating behavior and perceived parental attitudes, and eating behavior and family functionality.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study found that there was a positive relationship between adolescents' family functionality scores and eating behavior scores, but there was no significant difference between adolescents' gender, eating behavior and perceived parental attitudes variables, and eating behavior and family functionality.

Keywords: Adolescence, eating behavior; family; family functionality.

Ergenlerde yeme tutumunun aile işlevleri açısından incelenmesi

Mehriban Günaydın1, Hatice Kumcağız2
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı, Samsun

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı ergenlerde yeme tutumlarının aile işlevleri açısından incelenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ergenlerin yeme tutumunun aile işlevleri açısından incelendiği bu çalışma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tiptedir. Araştırmanın evrenini 2017–2018 eğitim öğretim yılında Giresun İli, merkez ilçesinde öğrenimlerine devam etmekte olan 8052 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi %95 güvenirlik ve %5 hata payı ile 385 olarak belirlenmiştir. Araştırmada rastlantısal olmayan örnekleme yöntemlerinden, uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama amacıyla Kişisel Bilgi Formu, Yeme tutumu testi ve Aile değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini belirlemek için frekans ve yüzdelerden yararlanılmıştır. Yeme tutum testi ve aile işlevleri puan ortalamalarının sosyodemografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği Tek Yönlü MANOVA analizi aracılığıyla belirlenmiştir. Öğrencilerin aile işlevlerinin yeme tutumlarıyla ilişkisi basit doğrusal regresyon analiziyle incelenmiştir.
BULGULAR: Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 16.03 olan 206’sının (%53.5) erkek, 179’unun (%46.5) kız olduğu belirlenmiştir. Çalışmada elde edilen analiz sonuçlarına göre aile işlevlerinin yeme tutumunu yordadığı bulunmuştur (p<.001). Araştırma bulgularında cinsiyet, yeme tutumu alışkanlığı ve algılanan anne- baba tutumları değişkenleri ile yeme tutumu ve aile işlevselliği arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmada ergenlerin aile işlevleri puanları ile yeme tutum puanları arasında pozitif yönde ilişki olduğu bulunmuş fakat ergenlerde cinsiyet, yeme tutumu alışkanlığı ve algılanan anne- baba tutumları değişkenleri ile yeme tutumu ve aile işlevselliği arasında anlamlı bir farklılık bulunamadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aile işlevleri, ergen; yeme tutumu.

Mehriban Günaydın, Hatice Kumcağız. Investigation of eating behavior in adolescents in terms of family functionality. J Psy Nurs. 2020; 11(3): 212-219

Corresponding Author: Hatice Kumcağız, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale