Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Assessment of mental health literacy of health professionals [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2021; 12(3): 198-204 | DOI: 10.14744/phd.2021.43265

Assessment of mental health literacy of health professionals

Bediye Öztaş1, Arzu Aydoğan2
1Department of Nursing, Ankara Medipol University Faculty of Health Science, Ankara, Turkey
2Department of Nursing, Yüksek İhtisas University, Faculty of Health Science, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to determine the level of mental health literacy (MHL) of healthcare professionals who do not work in a mental health unit.
METHODS: This was a descriptive, cross-sectional study. The study group comprised 239 health professionals (nurses, dieticians, midwives, medical assistants, biologists, social service specialist, child development specialists) who worked in departments other than the mental health unit of a training and research hospital. A sociodemographic data form and the Mental Health Literacy Scale (MHLS) were used to collect the study data. The mean, SD, minimum and maximum values, and percentage were used to describe the data after analysis using the Mann-Whitney U test and the Kruskal-Wallis test.
RESULTS: The mean age of the participants was 29.93±8.71 years, and they had a mean of 8.9±9.04 years of professional experience. The majority of the participants were female (n=206; 86.2%), and single (n=140; 58.6%). The mean total MHL score was 16.96±3.30. The mean knowledge subscale score was 8.45±1.69, and the mean score of the belief subscale was 5.32±1.70. Age, marital status, education level, and occupation were significant; gender was not a statistically significant variable.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The MHL level of the health professionals participating in the study was above average, but less than optimal. Educational programs to increase the knowledge of all healthcare staff would benefit patient care and promote early intervention.

Keywords: Healthcare professional, literacy, mental health.

Sağlık profesyonellerinin ruh sağlığı okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi

Bediye Öztaş1, Arzu Aydoğan2
11Ankara Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye
22Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ruh sağlığı birimleri dışında çalışan sağlık profesyonellerinin ruh sağlığı okuryazarlık düzeylerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma tanımlayıcı ve kesitsel olarak yürütülmüştür. Çalışma bir eğitim ve araştırma hastanesinde ruh sağlığı birimleri dışında çalışan 239 sağlık profesyoneli (hemşire, diyetisyen, ebe, sağlık memuru, biyolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim uzmanı) çalışmaya katılım sağlamıştır. Verilerin toplanmasında sosyodemografik veri formu ile Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği (RSOY-Ölçeği) kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler, yüzdelik ifadeler ile Mann Whitney U ve Kruskall Wallis testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 29.93±8.71, çalışma sürelerinin ortalaması 8.9±9.04’dür. Katılımcıların çoğunluğunu kadınlar (n=206, %86.2) oluştururken, bekarlar (n=140) %58.6’sını oluşturmaktadır. Ölçekten alınan toplam puan ortalaması; 16.96±3.30, bilgi alt ölçek puan ortalaması; 8.45±1.69, inanç alt ölçek puan ortalaması; 5.32±1.70, kaynak alt ölçek puan ortalaması; 3.19±1.25olarak bulunmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre yaş, medeni durum, eğitim durumu ve meslek değişkenine göre ölçek puanları istatistiksel olarak farklılık gösterirken cinsiyete göre farklılık göstermemektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmaya katılan sağlık profesyonellerinin ruh sağlığı okuryazarlık düzeylerinin istendik düzeyde olmaması nedeniyle konu ile ilgili eğitim programlarının düzenlenmesinin ruh sağlığı alanında hasta çıktılarına olumlu katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okuryazarlık, ruh sağlığı, sağlık profesyoneli.

Bediye Öztaş, Arzu Aydoğan. Assessment of mental health literacy of health professionals. J Psy Nurs. 2021; 12(3): 198-204

Corresponding Author: Bediye Öztaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale