Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Determination of mental health literacy levels of health professionals [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-43265 | DOI: 10.14744/phd.2021.43265

Determination of mental health literacy levels of health professionals

Bediye Oztas1, Arzu Aydoğan2
1Ankara Medipol University, Nursing Department, Ankara, Turkey
2Yuksek Ihtisas University, Nursing Department, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to determine the level of mental health literacy of health professionals working outside mental health units.
METHODS: This study was carried out descriptively and cross-sectionally. The study involved 239 health professionals (nurses, dieticians, midwives, health officers, biologists, social workers, child development specialists) who worked outside the mental health units in a training and research hospital. The Socio-demographic data form and the Mental Health Literacy Scale (RSOY-Scale) were used to collect the data. In the analysis of the data, mean, standard deviation, minimum and maximum values, percentage expressions and Mann Whitney U and Kruskall Wallis tests were used.
RESULTS: The average age of the participants was 29.93 ± 8.71, while the average working time was 8.9 ± 9.04. The majority of the participants are women (n: 206, 86.2%), while singles (n: 140) make up 58.6%. Total score average taken from the scale; 16.96 ± 3.30, knowledge subscale mean score; 8.45 ± 1.69, belief subscale mean score; 5.32 ± 1.70, source subscale mean score. According to the results of the study, scale scores according to age, marital status, educational status and occupational variable differ statistically, but not according to gender.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Since the mental health literacy levels of the health professionals participating in the study are not at the desired level, it is evaluated that organizing the relevant education programs will contribute positively to the patient outcomes in the field of mental health.

Keywords: healthcare professional, mental health, literacy

Sağlık profesyonellerinin ruh sağlığı okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesi

Bediye Oztas1, Arzu Aydoğan2
1Ankara Medipol Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara
2Yüksek İhtisas Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara, Turkey

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı ruh sağlığı birimleri dışında çalışan sağlık profesyonellerinin ruh sağlığı okuryazarlık düzeylerini belirlemektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışma tanımlayıcı ve kesitsel olarak yürütülmüştür. Çalışma bir eğitim ve araştırma hastanesinde ruh sağlığı birimleri dışında çalışan 239 sağlık profesyoneli (hemşire, diyetisyen, ebe, sağlık memuru, biyolog, sosyal hizmet uzmanı, çocuk gelişim uzmanı) çalışmaya katılım sağlamıştır. Verilerin toplanmasında sosyodemografik veri formu ile Ruh Sağlığı Okuryazarlığı Ölçeği (RSOY-Ölçeği) kullanılmıştır. Verilerin analizinde ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum değerler, yüzdelik ifadeler ile Mann Whitney U ve Kruskall Wallis testleri kullanılmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların yaş ortalaması 29.93±8.71, çalışma sürelerinin ortalaması 8.9±9.04’dür. Katılımcıların çoğunluğunu kadınlar (n=206, %86.2) oluştururken, bekarlar (n=140) %58.6’sını oluşturmaktadır. Ölçekten alınan toplam puan ortalaması; 16.96±3.30, bilgi alt ölçek puan ortalaması; 8.45±1.69, inanç alt ölçek puan ortalaması; 5.32±1.70, kaynak alt ölçek puan ortalaması; 3.19±1.25olarak bulunmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre yaş, medeni durum, eğitim durumu ve meslek değişkenine göre ölçek puanları istatistiksel olarak farklılık gösterirken cinsiyete göre farklılık göstermemektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmaya katılan sağlık profesyonellerinin ruh sağlığı okuryazarlık düzeylerinin istendik düzeyde olmaması nedeniyle konu ile ilgili eğitim programlarının düzenlenmesinin ruh sağlığı alanında hasta çıktılarına olumlu katkılar sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: sağlık profesyoneli, ruh sağlığı, okuryazarlıkCorresponding Author: Bediye Oztas, Türkiye
LookUs & Online Makale