Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Relationship Between Nursing Students' Self-Compassion and Multidimensional Perfectionism Levels and the Factors That Influence Them [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2017; 8(2): 86-94 | DOI: 10.14744/phd.2017.40469

The Relationship Between Nursing Students' Self-Compassion and Multidimensional Perfectionism Levels and the Factors That Influence Them

Duygu Hiçdurmaz1, Adeviye Aydın2
1Department of Psychiatric Nursing, Hacettepe University Faculty of Nursing, Ankara, Turkey
2Department of Nursing, Sinop University School of Health Nursing, Sinop, Turkey

INTRODUCTION: The purpose of this study was to determine the relationship between nursing students’ self-compassion and multidimensional perfectionism levels and the factors that influence them.
METHODS: This descriptive study included 195 nursing students attending a nursing faculty in Turkey. Data was collected with a student data form, the Self-Compassion Scale and the Multidimensional Perfectionism Scale. The Kruskal-Wallis, Mann-Whitney U, Dunn Z tests and Pearson’s correlation analysis were used for data analysis.
RESULTS: The nursing students’ total self-compassion median score was 3.28, which means a moderate level self-compassion (self-compassion scores: 1.0-2.5 is low, 2.5-3.5 is moderate, and 3.5-5.0 is high). The subscale median scores from self-compassion were: 3.00 for self-kindness, 3.60 for self-judgement. 3.00 for common humanity, 3.25 for isolation, 3.25 for mindfulness and 3.50 for over-identification. Self judgement had the highest score. Common humanity and self-kindness had the lowest scores. The students’ multidimensional perfectionism subscales median scores were 72.00 for self-oriented perfectionism, 62.00 for others-oriented perfectionism and 53.00 for socially-prescribed perfectionism. Self-oriented perfectionism had the highest and socially-prescribed perfectionism had the lowest scores on the Multidimensional Perfectionism Scale. The first-year students’ overall self-compassion, isolation and over identification scores were higher than those of the third-year students. The socially-prescribed perfectionism scores of the students who were in their third year of study, who had three or more siblings and who perceived their mothers as high level perfectionists were higher than others. There was a statistically significant negative correlation between the self-compassion and perfectionism subscales.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study determined that nursing students had a moderate level of total self-compassion. The total self-compassion levels of nursing students increased as their self-oriented, others-oriented and socially-prescribed perfectionism levels decreased.

Keywords: Nursing students, self-compassion, perfectionism

Hemşirelik Öğrencilerinin Öz-Duyarlık ve Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler ve Etkileyen Faktörler

Duygu Hiçdurmaz1, Adeviye Aydın2
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Ankara
2Sinop Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Sinop

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı hemşirelik öğrencilerinin öz-duyarlılık ve çok boyutlu mükemmeliyetçilik düzeyleri arasındaki ilişkinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu tanımlayıcı çalışma Türkiye’de bir hemşirelik fakültesinde araştırmaya katılan 195 hemşirelik öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Veriler öğrenci bilgi formu, Öz-Duyarlılık Ölçeği ve Çok Boyutlu Mükemmelliyetçilik Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Kruskal Wallis, Mann Whitney U, Dunn Z testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Hemşirelik öğrencilerinin toplam özduyarlık medyan puanı, orta düzeyde bir öz-duyarlılık anlamına gelen, 3.28’dir (Öz-duyarlık puanlarının anlamı: 1.0-2.5 düşük, 2.5-3.5 orta, and 3.5-5.0 yüksek). Öz-duyarlık alt boyutlarının medyan puanları öz-sevecenlik için 3.00, öz-yargılama için 3.60, paylaşımların bilincinde olma için 3.00, izolasyon için 3.25, bilinçlilik için 3.25 ve aşırı özdeşleşme için ise 3.50’dir. Öz-yargılama en yüksek ve paylaşımların bilincinde olma ile öz-sevecenlik en düşük puanları almışlardır. Öğrencilerin mükemmeliyetçilik ölçeği alt ölçek medyan puanları ise kendine yönelik mükemmeliyetçilik için 72.00, başkalarına yönelik mükemmeliyetçilik için 62.00 ve sosyal olarak belirlenen mükemmeliyetçilik ise 53.00’dür. Kendine yönelik mükemmeliyetçilik en yüksek, sosyal olarak belirlenen mükemmeliyetçilik ise en düşük puanları almışlardır. Birinci sınıf öğrencilerinin toplam öz-duyarlık, izolasyon ve aşırı özdeşleşme puanları üçüncü sınıf öğrencilerinden daha yüksektir. Sosyal olarak belirlenen mükemmeliyetçilik puanı üçüncü sınıf öğrencilerinde, üç ve daha fazla kardeşi olanlarda ve annesini yüksek düzeyde mükemmelliyetçi olarak algılayanlarda, diğerlerinden daha yüksektir. Toplam öz-duyarlık ile mükemmeliyetçilik alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif bir ilişki bulunmaktadır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada hemşirelik öğrencilerinin orta düzeyde bir öz-duyarlığa sahip oldukları belirlenmiştir. Öğrencilerin toplam öz-duyarlılık düzeyleri arttıkça, kendine yönelik, başkalarına yönelik ve sosyal olarak belirlenen mükemmeliyetçilik düzeylerinin ise azaldığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, öz-duyarlık, mükemmelliyetçilik

Duygu Hiçdurmaz, Adeviye Aydın. The Relationship Between Nursing Students' Self-Compassion and Multidimensional Perfectionism Levels and the Factors That Influence Them. J Psy Nurs. 2017; 8(2): 86-94

Corresponding Author: Adeviye Aydın, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale