Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Delirium Determination Form in Children: A Delphi Technique Study [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-36693 | DOI: 10.14744/phd.2020.36693

Delirium Determination Form in Children: A Delphi Technique Study

Engin Turan1, gülay manav2, gulbeyaz baran3
1Diyarbakır Gazi Yaşargil Training And Research Hospital, Turkey
2Mugla Sitki Kocman University, Faculty Of Health Sciences, Pediatric Nursing Department, Mugla, Turkey
3Dicle University, Faculty Of Health Sciences, Pediatric Nursing Department, Diyarbakır, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is to contribute to the literature by creating a form for the identification of children with delirium.
METHODS: Delphi method was used in this study. Specialists who have conducted scientific studies have been selected with the health professionals who have worked in pediatrics intensive care previously. 47 items were selected from the answers given in the first stage and these items prepared for the second stage were delivered to 46 people who participated in the first stage in the form of a five-point Likert type questionnaire. The second stage was completed with 38 respondents. After the completion of the second stage, the statistical analysis items were delivered to the same 38 people. Central distribution measures such as percentage, average, standard deviation, median first quarter, third quarter and range were used to evaluate the data. Median, First Quarter (Q1), Third Quarter (Q3) and Width (Q3-Q1) are the statistical measures used to reveal compromised items in the analysis of data collected by Delphi Technique.
RESULTS: The participants agreed on 32 items in the delfi study for delirium determination in children. The most important diagnostic criteria for delirium in children was defined by consensus using the Delphi method.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that delirium diagnosis form in children developed with Delphi method may be suitable for nurses working in intensive care units. As a result of qualitative research, it is recommended to analyze this form, which is created by experts, quantitatively. In this way, it is thought that a suitable tool will be developed for the diagnosis of delirium, which is difficult to diagnose in pediatric patients hospitalized in intensive care units, by nurses.

Keywords: Delphi, Delirium, İntensive Care, Pediatrics

Çocuklarda Deliryum Belirleme Formu: Delphi Tekniği Çalışması

Engin Turan1, gülay manav2, gulbeyaz baran3
1Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır
2Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, Muğla
3Dicle Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, deliryumu olan çocukların tanımlanması için bir form oluşturarak literatüre katkıda bulunmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada Delphi yöntemi kullanılmıştır. Daha önce pediatri yoğun bakımında çalışan sağlık profesyonelleri ile bilimsel çalışmalar yapan uzmanlar seçildi. Birinci aşamada verilen cevaplardan 47 soru seçilmiş, ikinci aşamaya hazırlanan bu sorular birinci aşamaya katılan 46 kişiye beşli likert tipi anket şeklinde teslim edilmiştir. İkinci aşama 38 katılımcı ile tamamlandı. İkinci aşamanın tamamlanmasının ardından istatistiksel analiz maddeleri aynı 38 kişiye teslim edildi. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, ortalama, standart sapma, medyan ilk çeyrek, üçüncü çeyrek ve aralık gibi merkezi dağılım ölçüleri kullanılmıştır. Medyan, Birinci Çeyrek (1. Çeyrek), Üçüncü Çeyrek (Ç3) ve Genişlik (Ç3-Ç1), Delphi Tekniği tarafından toplanan verilerin analizinde ele geçirilen öğeleri ortaya çıkarmak için kullanılan istatistiksel önlemlerdir.
BULGULAR: Katılımcılar, delfi çalışmasında çocuklarda deliryum tespiti için 32 madde üzerinde anlaştılar. Çocuklarda deliryum için en önemli tanı kriterleri Delphi yöntemi kullanılarak konsensüs ile tanımlandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Delphi yöntemi ile geliştirilen çocuklarda deliryum tanı formunun yoğun bakım ünitelerinde çalışan hemşireler için uygun olabileceği gözlenmiştir. Nitel araştırmalar sonucunda, uzmanlar tarafından oluşturulan bu formun nicel olarak analiz edilmesi önerilir. Bu yolla, yoğun bakım ünitelerinde yatan çocuk hastalarda tanısı zor olan deliryum tanısı için hemşireler tarafından uygun bir araç geliştirileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Delphi, Deliryum, Yoğun Bakım, PediatriCorresponding Author: gülay manav, Türkiye
LookUs & Online Makale