Laparoscopic Endoscopic Surgical Science An Evaluation of Sexual Attitudes of Nursing Students in Turkey [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2016; 7(3): 114-120 | DOI: 10.5505/phd.2015.35002

An Evaluation of Sexual Attitudes of Nursing Students in Turkey

Azize Atlı Özbaş1, Nermin Gürhan2, Veli Duyan3
1Hacettepe University Faculty Of Nursıng Psychiatric Nursing Department
2Gazi University Faculty Of Healt Scinces Psychiatric Nursing Department
3Ankara University Faculty Of Health Science Department Of Social Work

INTRODUCTION: Sexuality is one of the important part of the holistic nursing. For the nurses, can provide sexual care, they should be aware of their attitudes towards sexuality and its effect on their care. The ideal period of time during which nurses can develop awareness and positive attitude towards sexuality is the training process. This study aims to determine the attitudes of nursing students towards sexuality.
METHODS: The sample group of this descriptive research was 130 students from Gazi University Nursing School. The data gathered via self-reporting of a socio-demographic data form and The Trueblood Sexual Attitudes Questionnaire and analyzed by using frequencies analyze and independent variables t-test.
RESULTS: As a result of this study; students can be considered as having conservative attitudes about sexuality. Second years students constituted the most conservative group while third years students were the most liberal. Students are more conservative about their own sexuality than others.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our work, reveals that the attitude of nursing students towards sexuality in our sample is conservative and reveals that classical nursing training is not effective in developing a universal attitude, different than the attitude of the society, towards the subject. İt provides basis for possible future planing on studies towards changing the nursing students' attitudes towards sexuality in nursing training.

Keywords: Nursing, nursing education, sexual attitudes, sexual care.

Hemşirelik Öğrencilerinin Cinsel Tutumlarının Belirlenmesi

Azize Atlı Özbaş1, Nermin Gürhan2, Veli Duyan3
1Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
3Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Cinsellik, holistik yaklaşımının önemli parçalarından biridir. Hemşirelerin cinsel bakım verebilmeleri için, öncelikle kendi cinsel tutumlarını ve bu tutumların bakımı nasıl etkilediğini fark edebilmeleri gerekmektedir. Hemşirelerde bu farkındalığın sağlanması ve cinselliğe karşı olumlu bir tutum geliştirilmesi için en uygun zaman hemşirelik eğitim sürecidir. Bu çalışma; hemşirelik öğrencilerinin cinselliğe karşı tutumlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu, tanımlayıcı çalışmanın örneklemini, 130 Gazi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi oluşturmuştur. Veriler; self-report yöntemi ile sosyo-demografik veri formu ve Trueblood Cinsel Tutum Ölçeği kullanılarak, toplanmış, yüzdelik dağılım ve Bağımsız örneklemlerde t testi kullanılarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Çalışmanın sonucuna göre, öğrencilerin cinsellikle ilgili tutumlarının muhafazakâr kabul edilebilecek düzeydedir. İkinci sınıf öğrencileri en muhafazakâr grubu, üçüncü sınıf öğrencileri de en liberal grubu oluşturmaktadır. Öğrenciler kendi cinselliklerine karşı diğerlerinden daha muhafazakâr bir tutuma sahiptir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızın sonuçları, örneklemimizde hemşirelik öğrencilerinin cinsel tutumlarının muhafazakâr olduğunu ve klasik hemşirelik eğitiminin, öğrencilerin cinselliğe karşı toplumun tutumundan farklı olarak, evrensel bir tutumun benimsenmesinde etkili olmadığını ortaya koymaktadır. Çalışmamız, hemşirelik eğitiminde, öğrencilerin cinsel tutumlarını daha pozitif yönde değiştirebilecek yöntemler geliştirmek amacıyla planlanacak çalışmalara zemin oluşturacak niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, hemşirelik eğitimi, cinsel tutum, cinsel bakım.

Azize Atlı Özbaş, Nermin Gürhan, Veli Duyan. An Evaluation of Sexual Attitudes of Nursing Students in Turkey. J Psy Nurs. 2016; 7(3): 114-120

Corresponding Author: Azize Atlı Özbaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale