Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Exploring Emotional Eating Behavior Among Adolescence [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-34022

Exploring Emotional Eating Behavior Among Adolescence

Raziye Yüksel Doğan, Haktan Demircioğlu
Hacettepe University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Child Development

INTRODUCTION: The study aimed to explore emotional eating behavior in the transition from childhood to adolescence and uncover the factors that differentiate the emotional eating behavior among early adolescents.
METHODS: This is a cross-sectional study according to the scanning model, investigating pre adolescents' emotional eating behavior by their demographic characteristics, family and peer relationships, and emotional awareness. The sample was composed of 758 students, 373 girls and 385 boys, attending a state secondary school in the Kecioren district of Ankara. The age range of the participants was between 11-14 years. Demographic information form and the Emotional Eating Scale for Children and Adolescents (EES-C) were used to collect data.

RESULTS: The study suggest that emotional eating in early adolescents is associated with demographic characteristics (birth order, maternal education, and family income level), family relationships (care/affection from family, opinions in family decisions, solving problems by communicating to family members, the importance of feelings in the family, frequency of conflict with mother), emotional awareness (difficulty in recognizing and expressing feelings, and frequency of eating to feel better), and peer relationships (frequency of being teased by friends).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of current the study may recommend adopting a holistic perspective in identifying and evaluating protective factors to prevent emotional eating and risk factors leading to emotional eating among early adolescents.

Keywords: early adolescence, emotional eating, family relationships, peer relationships, emotional awareness

Ergenlerde Duygusal Yeme Davranışının Değerlendirilmesi

Raziye Yüksel Doğan, Haktan Demircioğlu
Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Gelişimi Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, çocukluktan ergenliğe geçişte duygusal yeme davranışının araştırılması ve ön ergenlik döneminde duygusal yeme davranışını farklılaştıran faktörleri ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ergenlerin duygusal yeme davranışlarının demografik özelliklere, aile ve akran ilişkilerine ve duygusal farkındalığa göre farklılaşıp farklılaşmadığının incelendiği araştırma kesitsel desende tarama modeline göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara ili Keçiören ilçesinde devlet ortaokuluna devam eden 11-14 yaş aralığındaki 373’ü kız, 385'i erkek olmak üzere 758 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ile Çocuk ve Ergenler İçin Duygusal Yeme Ölçeği kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırma boyunca elde edilen bulgular, ergenlerde duygusal yemenin sosyodemografik açıdan “doğuş sırası”, “anne öğrenim durumu” ile “aile gelir düzeyi” gibi değişkenlerle; aile içi ilişkiler bağlamında, “aileden alınan ilgi/sevgi düzeyi”, “aile içi alınan kararlarda fikirlerin önemsenmesi”, “sorunların aile üyeleriyle konuşularak çözülebilmesi”, “hissedilen duyguların aile üyeleri tarafından önemsenmesi”, “anneyle çatışma sıklığı”; duygusal farkındalık açısından; “duyguları fark etmede zorluk”, “duyguları açıklamada güçlük” ve “daha iyi hissetmek için yemek yeme”; akran ilişkileri açısından “arkadaşları tarafından dalga geçilme sıklığı” ile bağlantılı olabileceğini göstermektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma boyunca elde edilen veriler ışığında, ergenlik döneminde duygusal yemenin oluşumuna neden olabilecek risk faktörlerini ve duygusal yeme oluşumunu önlemeye yönelik koruyucu faktörleri belirlenmesinde bütüncül bir açısıyla hareket edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: ön ergenlik, duygusal yeme, aile ilişkileri, akran ilişkileri, duygusal farkındalıkCorresponding Author: Raziye Yüksel Doğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale