Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Views of Final Year Nursing Students about Internship in Mental Health and Psychiatric Nursing [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2016; 7(1): 13-17 | DOI: 10.5505/phd.2016.33042

Views of Final Year Nursing Students about Internship in Mental Health and Psychiatric Nursing

Sibel Arguvanlı1, Birgül Özkan2
1Melikşah University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Kayseri
2Yıldırım Beyazıt University, Faculty Of Health Sciences, Department Of Nursing, Ankara

INTRODUCTION: The study was undertaken in order to determine views of final year nursing students about internship in mental health and psychiatric nursing.
METHODS: The study was conducted with 66 students who studied at the final year nursing students. The data of the study were collected using “Evaluation Form of Views about Mental Health and Psychiatric Nursing Internship” designed by the researcher. The data were calculated through the percentage values.
RESULTS: In this study; 42.4% of the students told that internship program improved their communication and problem solving skills, 45.5% told that internship program improved their self-esteem, 39.4% told that internship program improved their holistic approach abilities, and 39.4% told that internship program improved their abilities to intervene to the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Internship program for mental health and psychiatric nursing contributed to enhance the students' Professional and individual competencies.

Keywords: Nursing education, internship program, views

Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulamasına İlişkin Görüşleri

Sibel Arguvanlı1, Birgül Özkan2
1Melikşah Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kayseri
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği intern uygulamasına ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma hemşirelik bölümü son sınıfta okuyan 66 öğrenci ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen ‘Hemşirelik Bölümü Son Sınıf Öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği İntern Uygulaması Hakkındaki Görüşlerini Değerlendirme Formu’ ile toplanmıştır. Veriler, yüzdelik dağılımlarla değerlendirilmiştir.
BULGULAR: Öğrencilerin % 42.4’ ü ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği intern uygulamasının iletişim ve problem çözme becerilerini geliştirdiğini, % 45.5’i benlik saygılarında artış sağladığını, %39.4’ü hastaya bütüncül yaklaşım becerilerini geliştirdiğini, %39.4’ü hastaya müdahale becerilerini geliştirdiğini ifade etmişlerdir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği intern uygulaması; öğrencilerin bireysel ve mesleki anlamda yeterli hissetmelerine katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik eğitimi, intern programı, görüşler

Sibel Arguvanlı, Birgül Özkan. Views of Final Year Nursing Students about Internship in Mental Health and Psychiatric Nursing. J Psy Nurs. 2016; 7(1): 13-17

Corresponding Author: Sibel Arguvanlı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale