Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Examining the Relationship Between Nurses’ Compassion and Professional Burnout [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-29291 | DOI: 10.14744/phd.2022.29291

Examining the Relationship Between Nurses’ Compassion and Professional Burnout

Kübra Kabakçı1, Özlem ŞAHİN ALTUN2
1Maresal Cakmak State Hospital, Erzurum.
2Atatürk University Faculty Of Nursing, Department Of Psychiatric Nursing, Erzurum.

INTRODUCTION: The study was conducted to examine the relatiomship between nurses’ self-compassion and occupational burnout.
METHODS: This research is such as to be descriptive and look for a relationship. Research data was gathered at the a university hospital in a province of Eastern Anatolia between March 2020 and October 2020.765 nurses composed the population. The sample was not selected in the research population and the research was complated with 316 nurses. "Personal Information Form", “Self-Compassion Scale” and “Burnout Scale” were used to collect data. Coefficient and Pearson Correlation analysis were used to evaluate the data.
RESULTS: According to the research findings, it was determined that the nurses were generally between the ages of 25 and 29, female and single. In addition, it was stated that most of the nurses chosen their profession willingly and have bachelar’s dagrees. The nurses' Self compassion scale mean score was found to be 75.32 ± 15.67 and the Burnout Scale mean score was found to be 4.04±1.27. Burnout Scale sub-dimension averages were determined as emotional exhaustion 4.19±1.48, mental exhaustion 3.08±0.78 and physical exhaustion 4.20±1.27.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was specified that the nurses’ self compassion was on medium level and their burnout was on high level. It was determined that as the nurses' self- compassion levels increased, burnout decreased.

Keywords: Burnout, nursing, self-compassion.

Hemşirelerin Öz Anlayişlari İle Mesleki Tükenmişlikleri Arasindaki İlişkinin İncelenmesi

Kübra Kabakçı1, Özlem ŞAHİN ALTUN2
1Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi, Erzurum.
2Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Erzurum.

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, hemşirelerin öz anlayışları ile mesleki tükenmişlikleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma tanımlayıcı ve ilişki arayıcı niteliktedir. Araştırma verileri, Doğu Anadolu bölgesinin bir ilinde üniversite hastanesinde Mart 2020-Ekim 2020 tarihleri arasında toplandı. Araştırmanın evrenini 765 hemşire oluşturdu. Evrenden örneklem seçimine gidilmeyerek araştırma 316 hemşire ile tamamlandı. Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, “Öz Anlayış Ölçeği (ÖAÖ)” ve “Tükenmişlik Ölçeği (TÖ)” kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, ortalama, standart sapma, Cronbach alpha katsayısı ve Pearson Korelasyon analizi kullanıldı.
BULGULAR: Araştırma bulgularına göre, hemşirelerin genel olarak 25-29 yaş aralığında, kadın ve bekar olduğu saptandı. Ayrıca hemşirelerin çoğunun mesleklerini isteyerek seçtikleri ve lisans mezunu oldukları belirlendi. Hemşirelerin ÖAÖ puan ortalamaları 75.32±15.67; TÖ puan ortalaması 85.00±26.76 olarak bulundu. TÖ alt boyut ortalamaları ise, duygusal tükenme 29.38±10.42, zihinsel tükenme 21.57±5.52 ve fiziksel tükenme 29.41±8.94 olarak belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin öz anlayışlarının orta düzeyde, tükenmişliklerinin ise yüksek düzeyde olduğu belirlendi. Hemşirelerin öz anlayış seviyeleri arttıkça tükenmişliğin azaldığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, öz anlayış, tükenmişlikCorresponding Author: Kübra Kabakçı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale