Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Stigmatization experiences of parents of individuals with schizophrenia: A qualitative study [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2021; 12(1): 59-66 | DOI: 10.14744/phd.2020.25901

Stigmatization experiences of parents of individuals with schizophrenia: A qualitative study

Figen Şengün İnan1, Zekiye Çetinkaya Duman1, Ayşe Sarı2
1Department of Psychiatric Nursing, Dokuz Eylül University Faculty of Nursing, İzmir, Turkey
2Department of Psychiatric Nursing, Dokuz Eylül University Institute of Health Sciences, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the stigmatization experiences of parents of individuals diagnosed with schizophrenia.
METHODS: This is a descriptive qualitative study. The study sample consisted of 16 parents providing care to individuals with schizophrenia. The study data were collected via individual interviews and analyzed using content analysis.
RESULTS: Stigmatization experience is a multidimensional phenomenon. The data obtained in the interviews were categorized in four themes: the dimensions of stigmatization, the effects of stigmatization on life, coping with stigmatization and recommendations for reducing stigmatization.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The parents were adversely affected by stigmatization both in their emotional and social lives, and they have difficulty coping. The parents emphasized that society should be informed about fighting stigmatization and be encouraged to empathize with people who suffer from stigmatization. It is important for health professionals to be aware about parents’ stigmatization experiences and their effects.

Keywords: Parents, schizophrenia; stigmatization; qualitative research.

Şizofreni hastalarının ebeveynlerinin damgalanma deneyimleri: Kalitatif araştırma

Figen Şengün İnan1, Zekiye Çetinkaya Duman1, Ayşe Sarı2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Bölümü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmanın amacı şizofreni hastalarının ebeveynlerinin damgalanma deneyimlerini açıklamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma tanımlayıcı kalitatif tasarımdadır. Şizofreni hastasına bakım veren 16 ebeveyn araştırmanın örneklemini oluşmuştur. Veriler yüz yüze, derinlemesine görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Veri analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR: Ebeveynlerin damgalanma deneyimleri çok boyutlu bir fenomendir. Görüşmelerden elde edilen veriler: damgalamanın boyutları, damgalamanın yaşantıya etkileri, damgalama ile başetme ve çözüm önerileri olmak üzere dört tema altında toplanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak şizofreni hastasına bakım veren ebeveynler damgalamadan hem duygusal hem de sosyal yaşamlarında olumsuz olarak etkilenmekte, başetmede zorlanmakta ve damgalanma deneyimiyle mücadelede topluma bilgi verilmesi ve empatik anlayış kazandırılmasının gerekliliğine vurgu yapmaktadırlar. Sağlık profesyonellerinin ebeveynlerinde damgalanma deneyimlerinin ve bu deneyimin etkilerinin farkında olmaları önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Damgalama, ebeveynler; kalitatif araştırma; şizofreni.

Figen Şengün İnan, Zekiye Çetinkaya Duman, Ayşe Sarı. Stigmatization experiences of parents of individuals with schizophrenia: A qualitative study. J Psy Nurs. 2021; 12(1): 59-66

Corresponding Author: Figen Şengün İnan, Türkiye
LookUs & Online Makale