Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Stigma Experiences of Parents of Patients with Schizophrenia: Qualitative Research [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-25901 | DOI: 10.14744/phd.2020.25901

Stigma Experiences of Parents of Patients with Schizophrenia: Qualitative Research

Figen Şengün İnan1, Zekiye Çetinkaya Duman1, Ayşe Sarı2
1Faculty Of Nursing, Psychiatric Nursing Department, Dokuz Eylül University, İzmir
2Institute Of Health Sciences, Dokuz Eylül University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to investigate the stigma experiences of parents of patients with schizophrenia.
METHODS: The study has a descriptive qualitative design, one of the qualitative research methods. The study sample consisted of 16 parents who gave care to patients with schizophrenia. The study data were collected via the individual interview method. The data were analyzed using the Content Analysis Method.
RESULTS: Stigma experiences of the parents are a multidimensional phenomenon. The data gathered from the interviews were categorized into four themes: dimensions of stigma, effects of stigma on life, coping with stigma and recommendations on coping with stigma.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In conclusion, parents who gave care to patients with schizophrenia are adversely affected by stigma both in their emotional and social lives and have difficulty in coping. Caregiving parents emphasize that society should be informed about fighting against stigma and should be encouraged to empathize with people who suffer from stigma. It is important that health professionals should be aware of parents’ stigma experiences and the effects of these experiences on them.

Keywords: Stigma, schizophrenia, parents, qualitative research

Şizofreni Hastalarının Ebeveynlerinin Damgalanma Deneyimleri: Kalitatif Araştırma

Figen Şengün İnan1, Zekiye Çetinkaya Duman1, Ayşe Sarı2
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Psikiyatri Hemşireli Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırmanın amacı şizofreni hastalarının ebeveynlerinin damgalanma deneyimlerini açıklamaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma tanımlayıcı kalitatif tasarımdadır. Şizofreni hastasına bakım veren 16 ebeveyn araştırmanın örneklemini oluşmuştur. Veriler yüz yüze, derinlemesine görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Veri analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR: Ebeveynlerin damgalanma deneyimleri çok boyutlu bir fenomendir. Görüşmelerden elde edilen veriler: damgalamanın boyutları, damgalamanın yaşantıya etkileri, damgalama ile başetme ve çözüm önerileri olmak üzere dört tema altında toplanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak şizofreni hastasına bakım veren ebeveynler damgalamadan hem duygusal hem de sosyal yaşamlarında olumsuz olarak etkilenmekte, başetmede zorlanmakta ve damgalanma deneyimiyle mücadelede topluma bilgi verilmesi ve empatik anlayış kazandırılmasının gerekliliğine vurgu yapmaktadırlar. Sağlık profesyonellerinin ebeveynlerinde damgalanma deneyimlerinin ve bu deneyimin etkilerinin farkında olmaları önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Damgalama, şizofreni, ebeveynler, kalitatif araştırmaCorresponding Author: Figen Şengün İnan, Türkiye
LookUs & Online Makale