Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Perceived level of clinical stress, stress responses and coping behaviors among nursing students [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2017; 8(1): 32-39 | DOI: 10.14744/phd.2017.22590

Perceived level of clinical stress, stress responses and coping behaviors among nursing students

Aysel Karaca1, Nuriye Yıldırım1, Handan Ankaralı2, Ferhan Açıkgöz1, Dilek Akkuş1
1Duzce University, School Of Health Sciences, Department Of Nursing
2Duzce University, Faculty Of Medicine, Department Of Biostatistics And Medical Informatics

Objectives: This study was carried out to determine nursing students’ perceived levels of clinical stress, stress responses and coping behaviors during their clinical practice.
Methods: Data were collected using the Perceived Stress Scale, the Physio-Psycho-Social Response Scale and the Coping Behavior Inventory.
Results: According to the Perceived Stress Scale sub-dimensions, stress was caused by lecturers, nurses, homework and workload. It was found that avoidance strategy was used more frequently by students as their perceived stress levels increased.
Conclusion: These findings are important for assisting nursing educators to identify stressful factors in the clinical educational environment and for facilitating a discussion of appropriate solutions.

Keywords: clinical practice, nursing students, stress

Hemşirelik Öğrencilerinin Algılanan Klinik Stres Düzeyi, Stres Cevapları ve Başetme Davranışları

Aysel Karaca1, Nuriye Yıldırım1, Handan Ankaralı2, Ferhan Açıkgöz1, Dilek Akkuş1
1Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
2Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı

Amaç: Bu çalışma hemşirelik öğrencilerin klinik uygulamada algılanan stres düzeyi, stres cevapları ve başetme davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlayıcı kesitsel olarak yapılmıştır. Veriler Algılanan Stres, Biyo-psikososyal Cevap ve Stresle Başetme Davranışları Ölçekleri ile toplanmıştır.
Bulgular: Algılanan stres ölçeği alt boyutuna göre öğrencilerin ilk iki sıradaki stres kaynağının öğretim elemanı/hemşire ve ödevlerden ve iş yükünden kaynaklandığı belirlenmiştir. Bununla birlikte öğrencilerin algıladıkları stres düzeyi arttıkça kaçınma stratejisini daha sık kullandıkları görülmüştür.
Sonuç: Bu sonuçlar hemşire eğitimcilerin klinik eğitim ortamındaki stres yaratan faktörleri tanımlamaları ve uygun çözüm yollarının tartışılması için önemlidir.

Anahtar Kelimeler: klinik uygulama, hemşirelik öğrencileri, stres

Aysel Karaca, Nuriye Yıldırım, Handan Ankaralı, Ferhan Açıkgöz, Dilek Akkuş. Perceived level of clinical stress, stress responses and coping behaviors among nursing students. J Psy Nurs. 2017; 8(1): 32-39

Corresponding Author: Ferhan Açıkgöz, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale