Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The effects of ambivalent sexism on nursing students’ menstrual attitudes [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2021; 12(1): 29-34 | DOI: 10.14744/phd.2021.20981

The effects of ambivalent sexism on nursing students’ menstrual attitudes

Menekşe Nazlı Aker1, Funda Özdemir2, Fatma Özlem Öztürk2
1Department of Midwifery, Ankara University Faculty of Nursing, Ankara, Turkey
2Department of Nursing, Ankara University Faculty of Nursing, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: This study evaluates the effects of ambivalent sexism on nursing students’ menstrual attitudes.
METHODS: This descriptive study was carried out with 289 nursing students during the 2017–2018 academic year. A questionnaire developed by the researchers about the students’ socio-demographic and menstruation characteristics, the Ambivalent Sexism Inventory (ASI) and the Menstrual Attitude Questionnaire (MAQ) were used as data collection tools. The data were evaluated using SPSS 14.0. The descriptive data are shown as numbers, percentages, means, and standard deviations. Pearson’s correlation was used with the ASI and MAQ scores. The threshold for statistical significance was p<.05.
RESULTS: The students’ mean age was 19.73±1.33 and 37.4% of them were in their first year of study. Their mean ASI score was 76.79±15.31, their mean hostile sexism subscale score was 40.97±9.87, and their mean benevolent sexism subscale score was 35.81±8.76. Their mean MAQ score was 86.86±10.31. There were no statistically significant correlations between their ASI scale and subscale scores, and their MAQ scores (p>.05). There was a relationship between their ASI score and some MAQ subscale scores (p<.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There were no significant relationships between ambivalent sexism and menstrual attitude. The factors that may affect menstrual attitudes should be investigated in order to improve and maintain students’ menstrual attitude.

Keywords: Attitudes, gender; menstruation; nursing students.

Hemşirelik öğrencilerinde çelişik duygulu cinsiyetçiliğin menstrüal tutuma etkisi

Menekşe Nazlı Aker1, Funda Özdemir2, Fatma Özlem Öztürk2
1Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ebelik Bölümü, Ankara
2Ankara Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma; hemşirelik öğrencilerinde, çelişik duygulu cinsiyetçiliğin menstrüal tutuma etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı tipte olan bu araştırma 2017–2018 eğitim-öğretim yılında 289 hemşirelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini, menstrüasyon ile ilgili durumlarını belirleyici araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu, “Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği (ÇDCÖ)” ve “Menstrüasyon Tutum Ölçeği (MTÖ)” kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiş ve tanımlayıcı veriler; sayı, yüzde, ortalama, standart sapma olarak sunulmuştur. ÇDCÖ ve MTÖ puanları arasında pearson korelasyon analizi yapılmıştır. İstatistiksel anlamlılık düzeyi olarak p<.05 kabul edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya katılan öğrencilerin, yaş ortalaması 19.73±1.33 olup, %37.4’ü birinci sınıfa devam etmektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerin ÇDCÖ toplam puan ortalaması 76.79±15.31, düşmanca cinsiyetçilik alt boyutu puan ortalaması 40.97±9.87, korumacı cinsiyetçilik alt boyutu puan ortalaması ise 35.81±8.76 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin MTÖ toplam puan ortalamasının 86.86±10.31 olduğu görülmüştür. ÇDCÖ ile MTÖ puanları arasındaki ilişki incelendiğinde; ÇDCÖ toplam puanı ve alt boyutları ile MTÖ toplam puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır (p>.05). ÇDCÖ ile MTÖ alt boyutları arasındaki ilişki incelendiğinde ise bazı alt boyutlar arasında ilişki olduğu saptanmıştır (p<.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çelişik duygulu cinsiyetçilik ile menstrüal tutum arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin menstrüal tutumunu olumlu yönde geliştirmek ve sürdürmek için menstrüal tutumu etkileyebilecek faktörler araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, menstrüasyon; toplumsal cinsiyet; tutum.

Menekşe Nazlı Aker, Funda Özdemir, Fatma Özlem Öztürk. The effects of ambivalent sexism on nursing students’ menstrual attitudes. J Psy Nurs. 2021; 12(1): 29-34

Corresponding Author: Menekşe Nazlı Aker, Türkiye
LookUs & Online Makale