Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Difficulties of Students’ in Communication with Patients and their Perception of Difficult Patient [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2016; 7(1): 7-12 | DOI: 10.5505/phd.2016.20592

Difficulties of Students’ in Communication with Patients and their Perception of Difficult Patient

Gülşah Acar, Kadriye Buldukoğlu
Akdeniz University, Psychiatric Nursing Department,antalya, Turkey

Objective: This study has been conducted to determine nursing and medical students’ perceptions of difficult patient and their experiences with these patients.
Methods: The study has been performed with 583 students (Nursing=359, Medical=224). In the study, the data have been obtained through utilizing a form to determine difficult patient perceptions of nursing and medical students and their communication with this type of patients and Communication Skills Inventory.
Results: In the study, it has been determined that 75.8% of nursing students, 92% of medical students encounter with diffucult patients and it is confirmed that, for both groups of students, noncommunicable patients are difficult patients. It has been found that both medical and nursing students have difficulty in communication with difficult patients, need for counseling.
Conclusions: It is recommended that communication lessons which applied in health education to facilitate communication with patients should be reorganise.

Keywords: communication, student, difficult patient, nursing education, medical education

Öğrencilerin Hastalarla İletişimde Karşılaştıkları Güçlükler ve Zor Hasta Algıları

Gülşah Acar, Kadriye Buldukoğlu
Akdeniz Üniversitesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye

Amaç: Bu çalışma hemşirelik ve tıp öğrencilerinin hastalarla iletişimde karşılaştıkları güçlükler ile zor hasta algılarının tanımlanması amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Çalışma Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu ve Tıp Fakültesi’nde okuyan 583 öğrenci (Hemşirelik=359, Tıp=224) ile yapılmıştır. Veriler, “Hemşirelik ve Tıp Öğrencilerinin Zor Hasta Algısı ve Zor Hasta İletişimlerinin Belirlenmesine Yönelik Form” ile “İletişim Becerileri Envanteri” kullanılarak elde edilmiştir.
Bulgular: Hemşirelik öğrencilerinin %75.8’inin, tıp öğrencilerinin %92.0’sinin zor hasta ile karşılaştığı belirlenmiş ve her iki grup öğrenci için “iletişim kurulamayan hasta”nın zor hasta olduğu saptanmıştır. İletişim Becerileri Envanteri’nden, hemşirelik öğrencilerinin aldığı genel iletişim becerisi puan ortalaması 118.27 ±13.29, tıp öğrencilerinin 117.55 ±10.48 olarak bulunmuştur. Öğrencilerin zor hastalarla iletişimde güçlük yaşadıkları ve danışmanlık gereksinimi duydukları saptanmıştır.
Sonuç: Öğrencilerin hastalarla iletişimini kolaylaştırmak için sağlık eğitimi müfredatında yer alan iletişim derslerinin yeniden düzenlenmesi ve uygulamalı işlenmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: iletişim, öğrenci, zor hasta, hemşirelik eğitimi, tıp eğitimi

Gülşah Acar, Kadriye Buldukoğlu. Difficulties of Students’ in Communication with Patients and their Perception of Difficult Patient. J Psy Nurs. 2016; 7(1): 7-12

Corresponding Author: Gülşah Acar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale