Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Turkish Youth’s Perception of Sexuality / “Honor” in Relation to Women [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2014; 5(3): 149-159 | DOI: 10.5505/phd.2014.18480

Turkish Youth’s Perception of Sexuality / “Honor” in Relation to Women

Elif Gürsoy1, Hediye Arslan Özkan2
1Departmant Of Nursing Eskisehir School Of Health,eskisehir Osmangazi University, Eskisehir, Turkey
2The Florence Nightingale School Of Nursing, Istanbul Bilim University, İstanbul, Turkey

OBJECTIVE: This study was carried out to investigate senior year undergraduate students’ attitudes regarding the perception of honor in relation to women, and the factors influencing those attitudes in Turkey.
METHODS: This cross-sectional study was undertaken between the dates of March 1 and May 31, 2008 and included 1167 persons (5.17%) pursuing their undergraduate degrees at 8 different universities, all of whom agreed to participate in the study. The study data was collected by means of the “Attitude Scale for the Women-Related Conception of ‘Honor’” (ASWRCH), together with a Personal Information Form which sought to identify the socio-demographic characteristics of students.

RESULTS: It has been determined that the students’ attitudes regarding the perception of honor in relation to women are influenced by three main factors: their sex, the type of high school that they graduated from, and the educational status of their parents. Female students scored better compared to males, graduates of all other types of high schools scored better compared to religious vocational high school graduates, and those with parents of higher educational level scored better in terms of the points they received in the attitude scale regarding the perception of “honor” in relation to women.
CONCLUSION: These findings suggest that, in the case of women, the concept of “honor” is perceived as almost synonymous with abstinence from premarital and extramarital sexual activity, and that especially male students attach great importance to virginity. The findings also lead us to believe that the formation of such attitudes among students may be more directly linked to the established cultural conceptions around “honor” which are prevalent in their families and the society, rather than to the process of university education.

Keywords: Virginity, violence against women; honor killings; gender; Turkish students.

Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinin Kadına İlişkin “Namus” Algısı

Elif Gürsoy1, Hediye Arslan Özkan2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü, Eskişehir
2İstanbul Bilim Üniversitesi, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksek Okulu,i̇stanbul

AMAÇ: Bu araştırma Türkiye’de kadına ilişkin “namus” algısına yönelik üniversite son sınıf öğrenci tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEMLER: Kesitsel nitelikteki bu çalışma 1 Mart-31 Mayıs 2008 tarihleri arasında Ankara ilinde bulunan sekiz üniversitede öğrenim gören ve çalışmayı kabul eden 1167 kişi (%5.17) ile yapılmıştır. Çalışma verileri, öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini içeren Kişisel Bilgi Formu ve Kadına İlişkin Namus Anlayışı Tutum Ölçeği” (KİNATÖ) ile toplanmıştır.
BULGULAR: Çalışmada, öğrencilerin genelinin özellikle erkek öğrencilerin evlilik öncesi kadının cinsellik yaşamasına karşı oldukları ve cinsellik yaşanmadıkça flört etmeyi onayladıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin kadına ilişkin namus anlayışına yönelik tutumlarını cinsiyet, mezun oldukları lisenin türü ve anne-babanın eğitim durumu gibi üç önemli faktörün etkilediği saptanmıştır. Kız öğrencilerinin erkek öğrencilere, diğer tip (özel, anadolu, fen, düz) lise mezunu öğrencilerinin imam hatip lisesi mezunu öğrencilerine ve anne-babanın eğitim durumu yüksek olan öğrencilerin anne-babasının eğitim durumu düşük olan öğrencilerine göre kadına ilişkin “namus” algısına yönelik tutum puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür.
SONUÇ: Çalışma bulguları namus kavramının kadınlar için evlilik öncesi ve evlilik dışı cinsel ilişkinin olmaması anlamına geldiği, özellikle erkek öğrenciler arasında bekâretin büyük önem taşıdığını göstermektedir. Ayrıca bulgular öğrencilerin tutumlarının oluşmasında, üniversite eğitiminden çok ailenin ve toplumun “namus kültürünün” kritik rol oynadığını ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Bekâret, kadına yönelik şiddet; namus cinayetleri; toplumsal cinsiyet, Türk öğrencileri.

Elif Gürsoy, Hediye Arslan Özkan. Turkish Youth’s Perception of Sexuality / “Honor” in Relation to Women. J Psy Nurs. 2014; 5(3): 149-159

Corresponding Author: Elif Gürsoy, Türkiye
LookUs & Online Makale