Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Frequency of traumatic stress, anxiety and depressive symptom in individuals exposed to long-term terrorist incidents [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2020; 11(1): 28-34 | DOI: 10.14744/phd.2020.16362

Frequency of traumatic stress, anxiety and depressive symptom in individuals exposed to long-term terrorist incidents

Funda Gümüş, Gülhan Yiğitalp
Department of Nursing, Dicle University, Atatürk School of Health, Diyarbakır, Turkey

INTRODUCTION: The research was conducted to determine the post-12 month frequency of traumatic stress, anxiety, depressive symptoms and related risk factors in individuals who were exposed to terrorist incidents in areas experiencing prolonged armed conflict.
METHODS: The research was carried out using a cross-sectional, descriptive-correlational design. The research sample consisted of 331 individuals who voluntarily agreed to participate in the research, lived in areas experiencing prolonged armed conflict, and were exposed to terrorist attacks. For data collection, a personal information form, the Traumatic Stress Symptom Scale (TSSS), the Beck Depression Inventory (BDI), and the Beck Anxiety Scale (BAS) were used. In the data analysis, descriptive analysis, Mann Whitney U Test, Kruskal Wallis Test, multiple regression and Spearman correlation were used.
RESULTS: It was determined that 79.2% of the individuals participating in the study had potential traumatic stress symptoms, and that in 52% of the individuals, depression accompanied the traumatic stress symptoms. Furthermore, it was found that 70.7% of the individuals had symptoms indicating depressiveness and anxiety. Results of the correlation analysis at the 0.01 level showed that there was a positive-high level correlation between TSSS and BDI, a positive-moderate level correlation between TSSS and BAS, and a positive-moderate correlation between BDI and BAS. A statistically significant difference was found between the mean total scale scores on the TSSS, BDI and BAS in terms of the economic status of the individuals Finally, it was determined that there was a statistically significant relationship between the mean total scores on the TSSS, BDI and BAS and the individuals’ status of being in need of immediate psychological support.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that all the participants had anxiety, and that most of them had depressive symptoms and a high level of traumatic stress.

Keywords: Anxiety, depressive symptom; terror; trauma; traumatic stress.

Uzun süreli terör eylemlerinin olduğu bölgede yaşayan veya tanık olan bireylerde travmatik stres, anksiyete ve depresif belirti sıklığı

Funda Gümüş, Gülhan Yiğitalp
Dicle Üniversitesi, Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Hemşirelik Bölümü, Diyarbakır

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışma uzun süreli silahlı çatışmaların olduğu bölgede yaşayan bireylerde, olaylardan 12 ay sonrasında travmatik stres, anksiyete, depresif belirti sıklığı ve ilişkili risk faktörlerini belirlemek amacıyla yapıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma kesitsel, ilişki arayıcı tanımlayıcı olarak yapıldı. Araştırmanın örneklemini, uzun süreli silahlı çatışmaların olduğu bölgede yaşayan, çalışmaya katılmaya gönüllü olan 331 kişi oluşturdu. Veri toplamada Kişisel Bilgi formu, Travmatik Stres Belirti Ölçeği (TSBÖ), Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) kullanıldı. Verilerin analizinde, tanımlayıcı analizler, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis Testi, çoklu regresyon ve Spearman korelasyon kullanıldı.
BULGULAR: Çalışmaya katılan bireylerin %79.2’sinde olası travmatik stres belirtilerinin olduğu, %52’sinde ise travmatik stres belirtilerine eşlik eden depresyon olduğu saptandı. Bireylerin %38.1’inde orta ve yüksek düzeyde depresif belirtilerin var olduğu ve tamamının anksiyete yaşadığı belirlendi. Korelasyon analizi sonucunda TSBÖ ve BDÖ arasında pozitif yüksek, TSBÖ ve BAE arasında ise pozitif orta dereceli, BDÖ ve BAE arasında ise pozitif orta dereceli ilişki saptandı. Bireylerin ekonomik durumlarına göre TSBÖ, BDÖ ve BAE toplam ölçek puan ortalamaları arasında anlamlı fark saptandı. Şimdi ruhsal yardıma ihtiyaç duyma durumuna göre ise TSBÖ, BDÖ ve BAE toplam puan ortalamalarının istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Katılımcıların tamamında anksiyete, çoğunluğunda depresif belirti ve yüksek oranda olası travmatik stres görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, depresif belirti; terör; travma; travmatik stres.

Funda Gümüş, Gülhan Yiğitalp. Frequency of traumatic stress, anxiety and depressive symptom in individuals exposed to long-term terrorist incidents. J Psy Nurs. 2020; 11(1): 28-34

Corresponding Author: Funda Gümüş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale