Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The relationship between eating attitudes and risk of alcohol and substance addiction of nursing college students’ [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2021; 12(3): 237-244 | DOI: 10.14744/phd.2021.14890

The relationship between eating attitudes and risk of alcohol and substance addiction of nursing college students’

Selda Öztürk1, Aysel İncedere2
1Department Of Mental Health And Psychiatric Nursing, Trakya University Health Sciences Faculty, Edirne
2Department Of Psychiatric Rehabilitation, Kocaeli University Institute Of Health Sciences, Kocaeli

INTRODUCTION: This study is to determine the relation between eating attitudes and risk of alcohol and substance addiction and the affecting factors of nursing college students.
METHODS: The sample of this descriptive and correlational study was conducted with students who take education at Nursing in Faculty of Health Sciences (n=477). Analyses of datas, which were collected using Eating Attitudes Test (EAT), Addiction Profile Index (BAPI-Alcohol) for Alcohol Scale and Addiction Profile Index (BAPI-Substance) for Substance Scale, were performed with percentile distributions, averages, Mann-Whitney U test, Kruskal Wallis test and Sperman Correlation Analysis.
RESULTS: The mean age of the students were 20.83±1.59, 88.9% were women, 27.9% 2nd grade in university. EAT mean scores of 15.84±10.87, APIRS-alcohol scale mean scores 0.59±1.54 and APIRS-Drug scale mean scores were 0.15±0.92 of students. It was determined 8.0% of students have eating disorder, 9.2% of students have high risk of alcohol use and 1.9% of students have high risk of substance use. There was a significant positive relation between students with eating disorders and with high risk groups in terms of substance use (r=0.105, p=0.021). In addition, There was a significant positive relation between students with eating disorders and with high risk groups in terms of alcohol use (r=0.097, p=0.034). Students who have eating disorders and found significant positive relation between have high risk of substance use (p<0.001). There was statistically significant positive correlation between the risk of alcohol use and the risk of substance use of the participants (r=0.402, p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was determined that students who have eating disorders were high risk of substance use and Alcohol use. High risk for alcohol use were also found to be high risk for substance use.

Keywords: alcohol abuse, drug abusers, feeding and eating disorders, nursing, students

Hemşirelik lisans öğrencilerinin yeme tutum özellikleri ile alkol ve madde bağımlılık riskleri arasındaki ilişki

Selda Öztürk1, Aysel İncedere2
1Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Edirne
2Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ruhsal Rehabilitasyon Ana Bilim Dalı, Kocaeli,

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma hemşirelik lisans öğrencilerinin yeme tutum özellikleri ile alkol ve madde bağımlılık riskleri arasındaki ilişkiyi ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu tanımlayıcı ve ilişki arayıcı araştırmanın örneklemini bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde öğrenim gören öğrenciler (n=477) oluşturmuştur. Veriler Yeme Tutum Testi (YTT), Bağımlılık Profil İndeksi Risk Tarama Formu Alkol Ölçeği (BAPİRT-Alkol), Bağımlılık Profil İndeksi Risk Tarama Formu Madde Ölçeği (BAPİRT-Madde) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde, yüzdelik dağılımlar, ortalamalar, Mann-Whitney U testi, Kruskall Wallis testi ve Spearman’s Korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.83±1.59, %88.9’u kadın, %27.9’u 2. sınıfta öğrenim görmekte idi. Öğrencilerin YTT puan ortalaması 15.84±10.87, BAPİRT-Alkol puan ortalaması 0.59±1.54, BAPİRT-Madde puan ortalaması 0.15±0.92 bulunmuştur. Öğrencilerin %8.0’inde olası yeme bozukluğu, %9.2’sinin alkol kötüye kullanım açısından yüksek riskli olduğu ve %1.9’unda madde kötüye kullanım açısından yüksek riskli olduğu belirlenmiştir. Olası yeme bozukluğu olan öğrenciler ile madde kötüye kullanımı açısından yüksek risk grubunda olanlar arasında ve olası yeme bozukluğu olan öğrenciler ile alkol kötüye kullanımı açısından yüksek risk grubunda olanlar arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (sırasıyla, r=0.105; p=0.021; r=0.097; p=0.034). Katılımcıların alkol kötüye kullanım riski ile madde kötüye kullanım riski arasında pozitif yönde istatiksel olarak ileri derecede anlamlı ilişki saptanmıştır (r=0.402; p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Olası yeme bozukluğu olan öğrencilerin madde kötüye kullanımı ve alkol kötüye kullanımı açısından yüksek riskli olduğu belirlenmiştir. Alkol kullanımı açısından yüksek riske sahip olan öğrencilerin madde kullanımı açısından da yüksek riskli olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: alkol kötüye kullanımı, beslenme ve yeme bozuklukları, hemşirelik, madde kötüye kullanımı, öğrenciler

Selda Öztürk, Aysel İncedere. The relationship between eating attitudes and risk of alcohol and substance addiction of nursing college students’. J Psy Nurs. 2021; 12(3): 237-244

Corresponding Author: Selda Öztürk, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale