Laparoscopic Endoscopic Surgical Science School-Based Mental Health Programs for Improving Psychosocial Well-Being in Children and Adolescents: Systematic Review [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-14471 | DOI: 10.14744/phd.2021.14471

School-Based Mental Health Programs for Improving Psychosocial Well-Being in Children and Adolescents: Systematic Review

Gizem Bıdık, Fatma Nevin Sisman
Marmara University Faculty Of Health Sciences Nursing Department, Istanbul

INTRODUCTION: This systematic review aims to evaluate the results of school-based randomized controlled trials which be done to improve psychosocial well-being in children and adolescents.It also aims to evaluate the contribution of nurses to this field.
METHODS: Studies involving randomized controlled school-based mental health programs published in 2010-2019 were screened in the PubMed, the Scopus and the CINAHL databases in October-December 2019.In the database research was used the combination of the keywords “school mental health”, “nurses”, “school-based”, “intervention”, “mental health promotion”, “school mental health services”, “school-based mental health interventions”, “randomized controlled trial”. 16 studies were included in the systematic review.
RESULTS: As a result of the study emerged findings about the benefits of the programs focused on improving positive mental health-psychological well-being.Current findings show that psychosocial well-being programs increase targeted social emotional skills, life skills, communication skills, problem solving skills, self-awareness, resilience, anger management, self-esteem, self-efficacy, life satisfaction and positive body perception, mental health literacy.
It was observed that the use of interactive methods such as games and small group studies in programs is more effective than didactic knowledge teaching methods. Nurses were found to be inadequate in the studies conducted in this field. In the methodological quality assessment, it was determined that there are studies with risky features.

DISCUSSION AND CONCLUSION: Based on these findings, nurses are recommended to carry out school-based mental health studies with high methodological quality in order to improve public mental health.

Keywords: School-based mental health, child, adolescent, psychosocial well-being, systematic review

Çocuk ve Adölesanlarda Psikososyal İyilik Halini Geliştirmeye Yönelik Okul Temelli Ruh Sağlığı Programları: Sistematik İnceleme

Gizem Bıdık, Fatma Nevin Sisman
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemsirelik Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu sistematik inceleme çocuk ve adölesanlarda psikososyal iyilik halini geliştirmek için yapılan okul temelli randomize kontrollü çalışmaların sonuçlarını ve hemşirelerin bu alana katkılarını değerlendirme amacı taşımaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sistematik incelemede, Ekim-Aralık 2019 tarihinde “school mental health”, “nurses”, “school-based”, “intervention”, “mental health promotion”, “school mental health services”, “school-based mental health interventions”, “randomized controlled trial”anahtar kelimelerinin kombinasyonu kullanılarak 2010-2019 yıllarında yayınlanan randomize kontrollü okul temelli ruh sağlığı programlarını içeren çalışmalar “PubMed”, “Scopus” ve “CINAHL” veri tabanlarından tarandı. 16 çalışma sistematik incelemeye dahil edildi.
BULGULAR: Çalışma sonucunda pozitif ruh sağlığı-psikolojik iyilik halini geliştirmeye odaklanan programların faydalarına yönelik bulgular ortaya çıktı. Mevcut bulgular, psikososyal iyilik hali programlarının, hedeflenen sosyal duygusal beceriler, yaşam becerileri, iletişim becerileri, sorun çözme becerileri, öz-farkındalık, esneklik, öfke yönetimi, benlik saygısı, öz-yeterlik, yaşam memnuniyeti, olumlu beden algısı ve ruh sağlığı okuryazarlığında artış sağladığını göstermektedir.
Programlarda oyunlar ve küçük grup çalışmaları gibi etkileşimli yöntemlerin kullanımının, didaktik bilgi öğretim yöntemlerinden daha etkili olduğu ve hemşirelerin yapılan çalışmalarda bulunma durumunun yetersiz olduğu görüldü. Metodolojik kalite değerlendirmesinde riskli özellik taşıyan çalışmalar olduğu belirlendi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu bulgulardan hareketle hemşirelere, toplum ruh sağlığını geliştirmek adına, metodolojik kalitesi yüksekokul temelli ruh sağlığı çalışmaları ortaya koymaları önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Okul temelli ruh sağlığı, çocuk, adölesan, psikososyal iyilik hali, sistematik incelemeCorresponding Author: Gizem Bıdık, Türkiye
LookUs & Online Makale