Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Development, valıdıty and relıabılıty of Psychosocıal Care Profıcıency Self-Assessment Scale [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-12499 | DOI: 10.14744/phd.2021.12499

Development, valıdıty and relıabılıty of Psychosocıal Care Profıcıency Self-Assessment Scale

Huriye Karataş, Meral Kelleci
Cumhuriyet University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Mental Health Nursing Department, Sivas, Turkey.

INTRODUCTION: The aim of the present study was to develop a valid and reliable measurement tool for Psychosocial Care Proficiency Self Assessment for nurses working in general clinics.
METHODS: The sample of this methodological study consisted of 300 nurses working in the general clinics of sıvas Cumhuriyet University Health Services Practice and Research Hospital. A Personal Information Form and the Psychosocial Care Proficiency Self-Assessment Draft Scale were used to collect the data. SPSS (Ver: 22) were used in the statistical analysis of the data.
RESULTS: The content-scope validity and construct validity were made for the draft scale formed by the items selected from the pool of items created in accordance with the related literature. Exploratory and confirmatory factor analysis was performed for construct validity. The reliability of the scale was evaluated using item, internal consistency and test-retest analysis. As a result of the exploratory factor analysis, it was found that the scale had four factors explaining 70.44% of the total variance. In the confirmatory factor analysis, the data set was recognized as an acceptable and perfectly-matching model. The internal consistency coefficient of the scale was calculated as 0.93 and that of the subscales were between 0.80 and 0.93.
DISCUSSION AND CONCLUSION: As a result of the study, a Psychosocial Care Proficiency Self-Assessment Scale was developed. The final scale composed of valid and reliable 18 items under four subscales titled as “definition of symptoms”, “use of information”, “intervention” and “diagnosis”

Keywords: Psychosocial Care, Nurse, Competence, Self-Assessment, Reliability and Validity, Scale Development

Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği’nin geliştirilmesi geçerlik ve güvenirlik çalışması

Huriye Karataş, Meral Kelleci
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye.

GİRİŞ ve AMAÇ: Araştırma, genel kliniklerde çalışan hemşirelerin Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirilmelerine yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı geliştirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma metodolojik tiptedir. Çalışmanın örneklemini Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi genel kliniklerde çalışan 300 hemşire oluşturmuştur. Araştırmada verilerin toplanmasında, hemşirelerin tanıtıcı özelliklerini belirleyen Kişisel Bilgi Formu ve Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Taslak Ölçeği kullanılmıştır. İstatistiksel değerlendirmede SPSS (Ver: 22) kullanılmıştır.


BULGULAR: İlgili literatür doğrultusunda oluşturulan madde havuzundan seçilen maddelerin oluşturduğu taslak ölçek için kapsam geçerliliği ve yapı geçerliliği yapılmıştır. Yapı geçerliliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi, ölçeğin güvenirliği için madde, iç tutarlılık, test tekrar test analizleri yapılmıştır. Ölçeğin açımlayıcı faktör analizi sonucunda toplam varyansın %70.44’ünü açıklayan dört faktörlü bir yapıya sahip olduğu saptanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizinde veri seti kabul edilebilir ve mükemmel uyum gösteren bir model olarak belirlenmiştir. Ölçeğin iç tutarlılık kat sayısının 0.93 ve alt boyutlarının 0.80- 0.93 arasında olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırmanın sonucunda, geçerli ve güvenilir 18 ifadeden oluşan ve “semptom tanımlama”, “bilgiyi kullanma”, “müdahale” ve “tanılama” olarak adlandırılan dört boyutlu Psikososyal Bakım Yetkinliği Öz Değerlendirme Ölçeği geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Psikososyal Bakım, Hemşire, Yetkinlik, Öz Değerlendirme, Geçerlik ve Güvenirlik, Ölçek GeliştirmeCorresponding Author: Meral Kelleci, Türkiye
LookUs & Online Makale