Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Examination of the Relationship Between Critical Thinking Disposition and Academic Success of Nursing Students [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2011; 2(3): 123-127

Examination of the Relationship Between Critical Thinking Disposition and Academic Success of Nursing Students

Yalçın Kanbay, Elif Işık, Özgür Aslan
Artvin Coruh University Of Health Sciences, Artvin

OBJECTIVE: This study was conducted descriptively to examine the relationship between critical thinking disposition and academic achievement of nursing students.

METHODS: The universe of the study consisted of 281 nursing students in a four-year health high school who were educated with a conventional learning method, and the sampling consisted of 249 students. As data collection tools, the California Critical Thinking Disposition Inventory and transcripts of the students were used. In order to study the relationship between variables, correlation analysis was used, while analysis of variance was used to evaluate the difference between the groups.

RESULTS: The critical thinking disposition mean score of the nursing students was determined as 261.95 points. The relationship between critical thinking disposition scores of the students and their academic achievement was not statistically significant (p>0.05). However, critical thinking disposition scores of 1st and 2nd year students were significantly higher than the scores of 3rd and 4th year students (p<0.05).

CONCLUSION: Critical thinking disposition scores of the nursing students were determined as moderate, no statistically significant relationship was found between critical thinking disposition and academic achievement, and finally, 1st and 2nd year nursing students were more successful than 3rd and 4th year students in terms of critical thinking. Based on these results, in an effort to graduate students with higher critical skills, it is suggested to supplement the current curricula with new courses aimed toward improving the critical thinking capabilities of the students. Furthermore, longitudinal studies to determine the development of the critical thinking disposition of the students should be conducted.

Keywords: Academic achievement, critical thinking; nursing education.

Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Yalçın Kanbay, Elif Işık, Özgür Aslan
Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Artvin

AMAÇ: Bu çalışma, hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ile akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.

YÖNTEMLER: Araştırmanın evrenini sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü 1., 2., 3. ve 4. sınıflarda klasik modele dayalı öğrenim modeli ile öğrenim gören 281 öğrenci, örneklemini ise 249 öğrenci oluşturdu. Veri toplama aracı olarak California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ve öğrenci transkriptleri kullanıldı. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla korelasyon, gruplar arasındaki farkın aranmasında ise varyans analizi yapıldı.

BULGULAR: Öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimi puan ortalamaları 261.95 puan olarak belirlendi. Öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimi puanları ile akademik başarıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı (p>0.05). Bununla birlikte 1. ve 2. sınıf öğrencilerin eleştirel düşünme eğilim puanları 3. ve 4. sınıf öğrencilerin eleştirel düşünme eğilim puanlarından anlamlı düzeyde yüksek bulundu (p<0.05).

SONUÇ: Bu çalışmanın sonucunda hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilim puanlarının orta düzeyde olduğu, eleştirel düşünme eğilimi ile akademik başarı arasında ilişki bulunmadığı, 1. ve 2. sınıf öğrencilerin eleştirel düşünme puanlarının 3. ve 4. sınıf öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlendi. Bu sonuçlardan yola çıkarak eleştirel düşünme becerisi daha yüksek öğrenciler yetiştirmek için müfredata eleştirel düşünmeyi geliştirici derslerin konulması ve öğrencilerin eleştirel düşünme eğilimlerindeki gelişmeyi belirlemeye yönelik uzunlamasına çalışmalar yapılması önerilir.

Anahtar Kelimeler: Akademik başarı, eleştirel düşünme; hemşirelik eğitimi.

Yalçın Kanbay, Elif Işık, Özgür Aslan. Examination of the Relationship Between Critical Thinking Disposition and Academic Success of Nursing Students. J Psy Nurs. 2011; 2(3): 123-127

Corresponding Author: Yalçın Kanbay, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale