Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Examination on Personality Traits and Life Goals of Nurses and Teachers: The Sample of Van [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-05945 | DOI: 10.14744/phd.2020.05945

Examination on Personality Traits and Life Goals of Nurses and Teachers: The Sample of Van

Gamze Mukba, ZOHRE KAYA
Guidance and Psychological Counseling Department, Faculty of Education, Van Yuzuncu Yıl University, Van, Turkey

INTRODUCTION: This research was carried out to determine the relationship between the personality traits and life goals of nurses and teachers. Another aim of this study was to determine the differences between nurses and teachers in terms of personality traits and life goals.
METHODS: This study is based on the relational screening model and consisted of 308 participants, 184 teachers and 124 nurses working in Van during 2015-2016 academic year. The data of the study were collected through the personal information form, the life goals scale and the big five personality scale. Correlation and two-way ANOVA technique were used to analyze the data. Normal distribution of the data was assessed by Kolmogorov-Smirnov analysis.
RESULTS: According to the results of the research, it has been found that there is a significant positive correlation between personality traits and life goals of teachers and nurses. According to the comparison between teachers and nurses, it has been revealed that occupation and occupational happiness have a significant effect on emotional balance personality trait together. It has been found that there is a significant difference between the participants in terms of extrinsic life goals and that the extrinsic life goals scores of the nurses are higher than the those of the teachers.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Considering that the extrinsic life goals scores of the nurses are higher than the scores of teachers, it is thought that it would be beneficial to study the future researches as the nurses' extrinsic motivations, extrinsic life goals and various variables affecting these sub-goals of them. It has been found that the teachers' "extraversion" and "emotional balance" personality traits did not show any meaningful relationship with any sub-life goals. In this context, the effects of teachers' “extraversion” and “emotional balance” personality traits on life goals and occupational happiness can be demonstrated through qualitative and quantitative scientific studies.

Keywords: Nurse, teacher, big five, life goals, occupation.

Hemşirelerin ve Öğretmenlerin Kişilik Özellikleri ve Yaşam Amaçlarının İncelenmesi: Van Örneği

Gamze Mukba, ZOHRE KAYA
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı, Van

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, hemşirelerin ve öğretmenlerin kişilik özellikleri ile yaşam amaçları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Bu çalışmanın bir diğer amacını ise hemşireler ve öğretmenler arasında kişilik özellikleri ve yaşam amaçları açısından farklılıkları belirlemek oluşturdu.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Tanımlayıcı ve ilişkisel tarama modeline dayalı olarak gerçekleştirilen bu araştırmanın katılımcılarını 2015-2016 eğitim yılında Van’da görev yapan 184 öğretmen ve 124 hemşire olmak üzere toplam 308 kişi oluşturdu. Araştırmanın verileri, Kişisel Bilgi Formu, Yaşam Amaçları Ölçeği ve Hızlı Büyük Beşli Kişilik Testi aracılığıyla toplandı. Verilerin analizinde korelasyon ve iki yönlü ANOVA tekniği kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov analizi ile değerlendirildi.
BULGULAR: Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin ve hemşirelerin kişilik özellikleri ile yaşam amaçları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görüldü. Öğretmenler ve hemşireler arasında karşılaştırma yapıldığında meslek grubu ve mesleki mutluluk değişkenlerinin birlikte katılımcıların duygusal denge kişilik özelliği üzerinde anlamlı etki oluşturduğu belirlendi. Katılımcılar arasında dışsal amaçlar açısından anlamlı farklılık olduğu, hemşirelerin dışsal amaç puanlarının öğretmenlerin dışsal amaç puanlarından daha yüksek olduğu bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hemşirelerin dışsal amaçlarının öğretmenlerin dışsal amaçlarına göre daha yüksek düzeyde bulunduğu göz önüne alındığında ileriki araştırmalarda hemşirelerin dışsal motivasyonları, dışsal amaçları ve bu alt amaçlara etki eden değişkenlere yönelik çeşitli çalışmalara yer verilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Sonuçlara bakıldığında öğretmenlerin "dışadönüklük" ve "duygusal denge" kişilik özelliklerinin herhangi bir alt yaşam amacıyla anlamlı ilişki göstermediği sonucu elde edildi. Bu bağlamda öğretmenlerin “dışadönüklük” ve “duygusal denge” kişilik özelliklerinin yaşam amaçları ve mesleki mutluluğa etkisi nitel ve nicel bilimsel çalışmalarla ortaya konulabilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, Öğretmen, büyük beşli, yaşam amaçları, meslek.Corresponding Author: Gamze Mukba, Türkiye
LookUs & Online Makale