Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The relationship between exam anxiety levels and sleep quality of senior high school students [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2018; 9(2): 105-111 | DOI: 10.14744/phd.2018.05025

The relationship between exam anxiety levels and sleep quality of senior high school students

Selmin Köse1, Şükran Kurucu Yılmaz2, Sonay Göktaş3
1Department of Nursing, Biruni University Faculty of Health Sciences, İstanbul, Turkey
2Haliç University Nursing School, İstanbul, Turkey
3University of Health Sciences Faculty of Nursing, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: This study used a descriptive, cross-sectional and correlational research design to determine the relationship between exam anxiety levels and sleep quality of senior high school students.
METHODS: Research data were collected in a high school in Istanbul, Turkey between January 1–31, 2017. 104 high school students volunteered to participate in the research for a sample size (n=104). The rate of return is 86.6%. Data were collected using the Information Form, the Exam Anxiety Inventory and the Pittsburgh Sleep Quality Index. SPSS statistical software program was used to evaluate the data.
RESULTS: 55.8% of the students were female and their mean age was 17.27 years. 77.9% of the students stated that the university entrance exam was very important, and 74.8% stated that they did not have a sleep problem before they started to prepare for the university entrance exam. There was a weak positive relationship between the subjective sleep quality of students and the Delusion sub-dimension of the Exam Anxiety Inventory (r=0.258; p<0.01), a weak positive relationship between Affectivity sub-dimension (r=0.259; p<0.01) and a weak positive relationship between the total score of exam anxiety (r=0.272; p<0.01). There was a weak positive relationship between sleep disorder and the Delusion sub-dimension (r=0.210; p<0.05), a weak positive relationship between Affectivity sub-dimension (r=0.291; p<0.01) and a weak positive relationship between the total score of exam anxiety (r=0.273; p<0.01). The levels of both the Delusional dimension (p>0.05) and the Affectivity dimension (p>0.05) of the students did not affect subjective sleep quality. While the students' Delusion level did not affect the level of sleep disorder (p=0.701 >0.05), their Affectivity level increased the level of sleep disorder (ß=0.028).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Research data illustrated that senior high school students had exam anxieties which negatively affected their sleep quality.

Keywords: Adolescent, sleep quality; test anxiety.

Lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygı düzeyleri ile uyku kalitesi arasındaki ilişki

Selmin Köse1, Şükran Kurucu Yılmaz2, Sonay Göktaş3
1Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul
2Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İstanbul
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırma, lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygı düzeyleri ile uyku kalitesi arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı, kesitsel ve ilişki arayıcı araştırma tipinde gerçekleştirildi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma verileri, İstanbul’da bir lise de 1–31 Ocak 2017 tarihleri arasında toplandı. Araştırmanın evrenini İstanbul il sınırları içerisinde bulunan bir lisenin son sınıfında öğrenim gören 120 öğrenci oluşturdu. Araştırmada örneklem hesabı yapılmamış, araştırmaya katılmayı kabul eden tüm öğrenciler örnekleme dahil edilmiştir (n=104). Geri dönüş oranı %86.6’dır. Veriler, Bilgi Formu, Sınav Kaygısı Envanteri ve Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi ile toplandı. Verilerin değerlendirilmesi SPSS paket programında yapıldı.
BULGULAR: Öğrencilerinin %55.8’i kız, yaş ortalaması 17.27 idi. Öğrencilerin %77.9’u üniversite sınavının çok önemli olduğunu, %74.8’inin üniversite sınavına hazırlanmaya başlamadan önce uyku problemi yaşamadıklarını ifade ettiler. Öğrencilerin öznel uyku kalitesi ile Sınav Kaygısı Envanterinin Kuruntu alt boyutu arasında pozitif yönde zayıf ilişki (r=0.258; p<0.01); Duyuşsal alt boyutu arasında pozitif yönde zayıf ilişki (r=0.259; p<0.01); Sınav kaygısı toplam puanı arasında pozitif yönde zayıf ilişki (r=0.272; p<0.01) bulundu. Uyku bozukluğu ile kuruntu alt boyutu arasında pozitif yönde zayıf ilişki (r=0.210; p<0.05); duyuşsal alt boyut arasında pozitif yönde zayıf ilişki (r=0.291; p<0.01); sınav kaygısı toplam puanı arasında pozitif yönde zayıf ilişki (r=0.273; p<0.01) bulundu. Öğrencilerin hem kuruntu boyutu (p>0.05) hem de duyuşsal boyutu (p>0.05) düzeyi öznel uyku kalitesini etkilememektedir. Öğrencilerin kuruntu düzeyi uyku bozukluğu düzeyini etkilemez iken (p=0.701 >0.05), duyuşsal düzeyi uyku bozukluğu düzeyini arttırmaktadır (ß=0.028).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Araştırma verileri, lise son sınıf öğrencilerinin sınav kaygılarının olduğunu ve bu durumun da uyku kalitesini olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. Bu nedenle, öğrencilerin sınav kaygılarının azaltılması, uyku kalitesinin arttırılması ve olumsuz düşüncelerin kaldırılması için rehberlik-danışmanlık hizmetleri verilmesi önerilebilir.

Anahtar Kelimeler: Ergen, sınav kaygısı; uyku kalitesi.

Selmin Köse, Şükran Kurucu Yılmaz, Sonay Göktaş. The relationship between exam anxiety levels and sleep quality of senior high school students. J Psy Nurs. 2018; 9(2): 105-111

Corresponding Author: Selmin Köse, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale