Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The relationship between work-related variables, job satisfaction, and perceived professional autonomy of radiation oncology nurses in Turkey [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-03789 | DOI: 10.14744/phd.2020.03789

The relationship between work-related variables, job satisfaction, and perceived professional autonomy of radiation oncology nurses in Turkey

ŞAHİKA MERT1, EMİNE TÜRKMEN2
1American Hospital, Istanbul, Turkey
2Koc University Semahat Arsel Nursing Education and Research Center (SANERC), Istanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study was to analyse the relationship between work-related variables, job satisfaction and perceived professional autonomy in Turkish radiation oncology nurses.
METHODS: This desciptive cross-sectional study was conducted with 138 radiation oncology nurses employed at university, public and private hospitals. Data were collected using a data collection form which included demographic variables and the Nursing Activity Scale with 30-items. Multiple logistic regression analysis used to evaluate the impact of independent variables on nurse perceived professional autonomy and job satisfaction.
RESULTS: The nurses’ perceptions of professional autonomy and job satisfaction were moderate. Experience, being a ward head/outpatient clinic nurse, and training were found to affect the level of professional autonomy of nurses (OR: 2.90, 2.62, 2.56, respectively). Additionally, the type of hospital they were employed in, the perceived level of professional autonomy, and their positions were found to affect the level of job satisfaction (OR: 4.05, 3.23, 2.35, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: That radiation oncology nurses having a moderate level of professional autonomy and job satisfaction and those completing undergraduate and graduate education perceived lower levels of autonomy than other nurses indicates a significant clinical problem. It is recommended that healthcare and nursing directors increase their professional autonomy based on job requiremnents and responsibilities because it may cause job stress and burnout.

Keywords: Nurse, job satisfaction, professional autonomy, radiation oncology.

Türkiye’de radyasyon onkolojisi hemşirelerinde mesleki otonomi, iş doyumu ve işle ilgili özellikler arasındaki ilişki

ŞAHİKA MERT1, EMİNE TÜRKMEN2
1Amerikan Hastanesi, İstanbul
2Koç Üniversitesi Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SANERC), İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma, Türk radyasyon onkolojisi hemşirelerinin otonomi düzeyi, iş doyumu ve işle ilgili özellikleri arasındaki ilşkiyi ortaya koymak amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu tanımlayıcı, kesitsel çalışma, üniversite, devlet ve özel hastanelerde görev yapan 138 radyasyon onkolojisi hemşiresinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veriler, demografik özellikler ve 30-maddeli Hemşirelik Aktivite Ölçeği’ni içeren soru formu kullanılarak elde edilmiştir. Hemşirelerin mesleki otonomi ve iş doyumu algısı üzerine etki eden etmenler çoklu lojistik regresyon analizi ile incelenmiştir.
BULGULAR: Radyasyon onkolojisi hemşirelerinin mesleki otonomi algısı ve iş doyumu orta düzeyde bulunmuştur. Hemşirelerin mesleki otonomisi üzerine deneyim, yönetici/eğitimci olma ve eğitimin etkili olduğu (sırasıyla OR: 2.90, 2.62, 2.56) belirlenmiştir. Hemşirelerin iş doyumuna ise çalıştıkları hastane türü, algılanan profesyonel otonomi düzeyi ve çalıştıkları pozisyonun etkili olduğu (sırasıyla OR: 4.05, 3.23, 2.35) ortaya konmuştur.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Genel olarak radyasyon onkolojisi hemşirelerinin algıladığı mesleki otonomi ve iş doyumunun orta düzeyde olması ve lisans/lisansüstü düzeyde eğitim almış hemşirelerin otonomi düzeyini diğerlerine göre düşük algılaması önemli bir sorundur. Bu durum, iş stresine ve tükenmişliğe yol açabileceğinden, sağlık ve hemşirelik yöneticilerinin, radyasyon onkolojisi hemşirelerinin yaptıkları işin gerekleri ve sorumluluklarına uygun olacak şekilde yetkilerini artırmaları önerilir.

Anahtar Kelimeler: Hemşire, iş doyumu, mesleki otonomi, radyasyon onkolojisiCorresponding Author: EMİNE TÜRKMEN, Türkiye
LookUs & Online Makale