Laparoscopic Endoscopic Surgical Science The Effect of Telehealth Interventions on Anxiety Management in the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-00378

The Effect of Telehealth Interventions on Anxiety Management in the COVID-19 Pandemic: A Systematic Review

Gülten Tarhan1, Özlem Örsal2, Pınar Duru2
1Eskişehir Yunus Emre State Hospital, Education Unit
2Eskişehir Osmangazi University, Faculty of Health Sciences, Department of Public Health Nursing

INTRODUCTION: This systematic review aimed to evaluate the effectiveness of telehealth interventions used in anxiety management in the COVID-19 pandemic.
METHODS: PubMed, Cochrane, Science Direct, Web of Science, ProQuest Central, and Google Scholar databases were searched. A total of 7 studies were included, 3 of which were randomized controlled trials and 4 of which were quasi-experimental designs, published between January 2020 and May 2021.
RESULTS: For telehealth interventions in anxiety management, Although mixed methods were also used, it had been observed that online video conferencing (we chat, spin chat) methods, telephone calls in which telenursing and tele-education, internet-based integrated intervention, and voice recording. The time allocated for interventions and training included 5 sessions, including sessions of at least 15-20 minutes, and a total of 24 sessions, including sessions of 45-60 minutes at most.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Examining the studies show that during the pandemic process, telehealth interventions were effective in reducing anxiety levels of systemic sclerosis patients, patients diagnosed with COVID-19, pregnant women, and vulnerable individuals (mothers with preschool children with autism and people supported by a charity).

Keywords: SARS-CoV-2, Telehealth, Anxiety

COVID-19 Pandemisinde Tele Sağlık Uygulamalarının Anksiyete Yönetimine Etkisi: Sistematik Bir Derleme

Gülten Tarhan1, Özlem Örsal2, Pınar Duru2
1Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eğitim Birimi
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu sistematik derlemede, COVID-19 pandemisinde anksiyete yönetiminde kullanılan tele sağlık uygulamalarının etkinliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Pubmed, Cochrane, Science Direct, Web of Science, Proquest Central ve Google Scholar veri tabanları taranmıştır. Ocak 2020-Mayıs 2021 yılları arasında yayınlanan, 3’ü randomize kontrollü, 4’ü yarı deneysel desende yürütülmüş olan toplam 7 çalışma sistematik derlemeye dahil edilmiştir.
BULGULAR: Anksiyete yönetiminde tele Sağlık uygulamaları için; karma yöntemler de kullanılmakla birlikte, çevrim içi video konferans (we chat, spin chat) yöntemlerinin, tele hemşireliğin ve tele eğitimin sunulduğu telefon görüşmelerinin, internet tabanlı entegre müdahale ve ses kaydının kullanıldığı görülmüştür. Uygulamalar ve eğitimler için ayrılan süre, yürütülen çalışmalarda en az 15-20 dk’lık oturumları içeren toplam 5 seansı, en fazla ise 45-60 dk’lık oturumları içeren toplam 24 seansı içermektedir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pandemi sürecinde tele sağlık uygulamalarının, sistemik skleroz hastalarının, COVID-19 tanısı alan hastaların, hamilelerin ve kırılgan bireylerin (okul öncesi otizmli çocuğu olan anneler ve bir yardım kuruluşunca desteklenen kişiler) anksiyete düzeylerini azaltmada etkili olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, Tele sağlık, AnksiyeteCorresponding Author: Gülten Tarhan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale