Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Being a Nurse Working in a Psychiatric Department: A Qualitative Study [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-00236 | DOI: 10.14744/phd.2020.00236

Being a Nurse Working in a Psychiatric Department: A Qualitative Study

Buket Şimşek Arslan, Kadriye Buldukoglu
Department of Psychiatric Nursing, Akdeniz University, Antalya, Türkiye

INTRODUCTION: The aim of the study is to reveal the thoughts of the participants about being a nurse working in the psychiatric department.
METHODS: A case study, qualitative research methods, was used in the study. Individual interviews were conducted with 10 nurses working in the psychiatric departments of three public hospitals. "Personal Information Form" and "Semi-Structured Interview Guide" were used as data collection tools. In the analysis of the data, the descriptive analysis method was used.
RESULTS: In the study, 9/10 of the participants are women, 5/10 are between the ages of 41-50 and 6/10 were graduated from a university. The most emerging themes in the question of the meaning of being a nurse in a psychiatric department are "awareness of mental illness" (4/10). Factor that makes it difficult to be a nurse in the psychiatry department is "institutional factors" (7/10), the facilitating factors were defined as "liking from psychiatry department" (6/10) and "team dynamics" (6/10). It is stated that psychiatric departments are different from other departments in giving "holistic care" (5/10).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There are many factors that make it difficult to be a nurse in the psychiatric department in our current mental health services. It is thought that if these improvements related to psychiatric nursing implement, psychiatric nurses will contribute to the field of psychiatric nursing and increase the quality of nursing care.

Keywords: Psychiatric nursing, psychiatric department, qualitative research, case study

Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşire Olmak: Niteliksel Bir Çalışma

Buket Şimşek Arslan, Kadriye Buldukoglu
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, katılımcıların psikiyatri kliniğinde çalışan hemşire olma ile ilgili düşüncelerini ortaya çıkarmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden, durum çalışması kullanılmıştır. Antalya il merkezindeki kamu hastanelerinin psikiyatri kliniklerinde çalışan 10 hemşire ile bireysel görüşme yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Rehberi” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR: Katılımcıların 9/10’unun kadın, 5/10’unun 41-50 yaş arasında ve 6/10’unun lisans mezunudur. Psikiyatri kliniğinde hemşire olmanın anlamı sorusunda en çok ortaya çıkan temalar “ruhsal hastalığa yönelik farkındalık” (4/10) olmuştur. Katılımcılara göre psikiyatri kliniğinde hemşire olmayı zorlaştıran faktörler “kurumsal faktörler”, kolaylaştıran faktörler ise “sevmek” (6/10), “ekip dinamiği” (6/10) olarak belirlenmiştir. Psikiyatri kliniklerinde “bütüncül bakım” (5/10) verilmesi yönünde diğer kliniklerden farklı olduğu belirtilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ülkemizdeki mevcut ruh sağlığı yapısı içinde psikiyatri kliniğinde hemşire olmayı zorlaştıran birçok faktör bulunmaktadır. Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin uygulamalarına yönelik yapılan iyileştirmelerin, psikiyatri hemşireliği alanına katkı sağlayacağı ve hemşirelik bakımının kalitesini artıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Psikiyatri hemşireliği, psikiyatri kliniği, kalitatif araştırma, durum çalışmasıCorresponding Author: Buket Şimşek Arslan, Türkiye
LookUs & Online Makale