Laparoscopic Endoscopic Surgical Science Being a nurse working in a psychiatric department: A qualitative study [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2021; 12(1): 67-75 | DOI: 10.14744/phd.2020.00236

Being a nurse working in a psychiatric department: A qualitative study

Buket Şimşek Arslan, Kadriye Buldukoğlu
Department of Psychiatric Nursing, Akdeniz University Faculty of Nursing, Antalya, Turkey

INTRODUCTION: This study was designed to investigate the thoughts and experiences of nurses working in a psychiatric department.
METHODS: Qualitative research methods and case study techniques were used. Individual interviews were conducted with 10 nurses working in the psychiatric department of 3 public hospitals. A personal information form and a semi-structured interview guide were used as data collection tools. Descriptive analysis methods were used to report the findings.
RESULTS: Of the study participants, 9/10 were women, 5/10 were aged 41–50, and 6/10 had a university degree. The most prominent theme related to the meaning of being a nurse in a psychiatric department was "awareness of mental illness" (4/10). The most common factor cited that make it difficult to be a nurse in a psychiatric department was "institutional factors" (7/10), and factors facilitating their work were as "support from the department" (6/10) and "team dynamics" (6/10). A notable difference in psychiatric nursing compared with general nursing was the emphasis on "holistic care" (5/10).
DISCUSSION AND CONCLUSION: There are many factors that make it difficult to be a psychiatric nurse. Improvements such as additional training will contribute to the field of psychiatric nursing and increase the quality of nursing care.

Keywords: Case study, Psychiatric department; psychiatric nursing; qualitative research.

Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşire olmak: Niteliksel bir çalışma

Buket Şimşek Arslan, Kadriye Buldukoğlu
Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, Antalya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin düşünce ve deneyimlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden, durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmada üç devlet hastanesinin psikiyatri kliniğinde çalışan 10 hemşire ile bireysel görüşmeler yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Yarı Yapılandırılmış Görüşme Rehberi” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.
BULGULAR: Araştırmada katılımcıların 9/10’u kadın, 5/10’u 41–50 yaş arasında ve 6/10’u lisans mezunudur. Psikiyatri kliniğinde hemşire olmanın anlamı sorusunda en çok ortaya çıkan temalar “ruhsal hastalığa yönelik farkındalık” (4/10) olmuştur. Katılımcılara göre psikiyatri kliniğinde hemşire olmayı zorlaştıran faktörler “kurumsal faktörler”, kolaylaştıran faktörler ise “sevmek” (6/10), “ekip dinamiği” (6/10) olarak belirlenmiştir. Psikiyatri kliniklerinin “bütüncül bakım” (5/10) verilmesi bakımından diğer kliniklerden farklı olduğu belirtilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ülkemizdeki mevcut ruh sağlığı yapısı içinde psikiyatri kliniğinde hemşire olmayı zorlaştıran birçok faktör bulunmaktadır. Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin lisansüstü eğitime teşvik edilmesi ve lisansüstü eğitimini tamamlayan hemşirelerin ise alanda uzman hemşire olarak istihdamlarının sağlanmasının psikiyatri hemşireliği alanına katkı sağlayacağı ve hemşirelik bakımının kalitesini artıracağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Durum çalışması, nitel araştırma; psikiyatri hemşireliği; psikiyatri kliniği.

Buket Şimşek Arslan, Kadriye Buldukoğlu. Being a nurse working in a psychiatric department: A qualitative study. J Psy Nurs. 2021; 12(1): 67-75

Corresponding Author: Buket Şimşek Arslan, Türkiye
LookUs & Online Makale