Investigating psychological distress level and its association with demographic characteristics in nurses [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2020; 11(3): 195-200 | DOI: 10.14744/phd.2020.99710

Investigating psychological distress level and its association with demographic characteristics in nurses

Fatemeh Hatef1, Azam Maleki2, Korosh Amini3, Esmail Khodadadi3
1Department of Medical Surgical Nursing, Nursing and Midwifery School, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
2Social Determinants of Health Research Center, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran
3Iranian Social Security Organization, Urmia, Iran

INTRODUCTION: Nursing is a highly stressful profession due to the long hours, workload, and extreme physical and psychological demands it places on individuals and their families. Research has shown that nurses, as compared to physicians, experience less social support and job security, and that their roles are not socially recognized. This study aimed to identify the level of distress by demographic characteristics of Iranian nurses working at various hospitals in Zanjan, Iran in 2019.
METHODS: This descriptive correlational study targeted 264 nurses working at various hospitals in Zanjan, Iran in 2019. The random cluster sampling method was used for sample selection, and for data collection, a demographic and social characteristics form and the Kessler Psychological Distress Scale were used. Data were analyzed with SPSS statistical software (version 21), which was used to perform student's t-test and ANOVA.
RESULTS: The results from calculation of the nurses’ mean score indicated that their psychological distress was at a moderate level (25.15±8.77). Gender, marital status and type of employment significantly corresponded with the nurses’ levels of psychological distress (p<0.05). Furthermore, there was a significant negative relationship between age and work experience with psychological distress among the nurses (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings derived from this study indicate that a majority of the nurses had some degree of psychological distress, which negatively affected the quality of health care they provided. Thus, appropriate steps, like in-service training for stress management, should be taken to ensure the psychological and physical health of Iranian nurses.

Keywords: Demographic characteristics, nurses; occupational profile; psychological distress.

Hemşirelerde psikolojik sıkıntı düzeyinin ve demografik özellikler ile ilişkisinin araştırılması

Fatemeh Hatef1, Azam Maleki2, Korosh Amini3, Esmail Khodadadi3
1Medikal Cerrahi Hemşireliği, Hemşirelik ve Ebelik Okulu, Zanjan Tıp Bilimleri Üniversitesi, Zanjan, İran
2Sağlık Araştırma Merkezinin Sosyal Belirleyicileri, Zanjan Tıp Bilimleri Üniversitesi, Zanjan, İran
3İran Sosyal Güvenlik Kurumu, Urmiye, İran

GİRİŞ ve AMAÇ: Hemşirelik, uzun saatler, iş yükü, bireyler ve aileleri üzerindeki aşırı fiziksel ve psikolojik talepler nedeniyle oldukça stresli bir meslektir. Araştırmalar, hemşirelerin, hekimlerin ve hemşirelerin rolüne kıyasla daha az sosyal destek ve iş güvenliği yaşadıklarının sosyal olarak tanınmadığını göstermiştir. Bu çalışmada, 2019 yılında İran'ın Zanjan kentinde çeşitli hastanelerde çalışan İranlı hemşirelerin demografik özelliklerine göre sıkıntı düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu araştırma, 2019 yılında İran'ın Zanjan hastanelerinde çalışan 264 hemşire üzerinde yapılan tanımlayıcı bir korelasyon çalışmasıdır. Örnekler çalışmaya rastgele küme örnekleme yöntemi kullanılarak girilmiştir. Veri toplama araçları mesleki-demografik ve Kessler Psikolojik Sıkıntı Ölçeği anketlerini içermektedir. Toplanan veriler SPSS istatistik yazılımı (versiyon 21), t-testi ve ANOVA kullanılarak analiz edilmiştir.
BULGULAR: Sonuçlar, hemşirelerin psikolojik sorunlarının ortalama puanlarının ortalama düzeyde olduğunu göstermiştir (25.15 ± 8.77). Hemşirelerin psikolojik sıkıntısı ile cinsiyet, medeni durum ve istihdam türü arasındaki ilişki anlamlıydir (P<0.05). Hemşirelerin psikolojik sıkıntısı ile yaş ve iş tecrübesi arasında da ters bir ilişki vardır. (P<0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmanın bulguları hemşirelerin çoğunun, bakım ve sağlık sağlama kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek bir dereceye kadar psikolojik sıkıntı yaşadığını göstermektedir. Dolayısıyla, stres yönetimi için hizmet içi eğitim yoluyla İranlı hemşirelerin psikolojik ve fiziksel sağlığının sağlanması için uygun adımlar atılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik sıkıntı, demografik özellikler, iş profili, hemşireler.

Fatemeh Hatef, Azam Maleki, Korosh Amini, Esmail Khodadadi. Investigating psychological distress level and its association with demographic characteristics in nurses. J Psy Nurs. 2020; 11(3): 195-200

Corresponding Author: Korosh Amini, Iran
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale