Alexithymia in nurses and its relationship with burnout, anger, and somatization [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. 2020; 11(4): 284-291 | DOI: 10.14744/phd.2020.98700

Alexithymia in nurses and its relationship with burnout, anger, and somatization

Ebru Konal Korkmaz1, Sibel Telli2, Hasibe Kadioglu3, Semra Karaca4
1Department of Public Health Nursing, Ege University Faculty of Nursing, İzmir, Turkey
2Department of Emergency, Koç University Hospital, İstanbul, Turkey
3Department of Nursing, Public Health Nursing, Marmara University Health Science Faculty, İstanbul, Turkey
4Department of Nursing, Psychiatrich Nursing, Marmara University Health Science Faculty, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: The aim of the study was to evaluate the alexithymia levels of nurses and the relationship between alexithymia and burnout, anger, and somatization.
METHODS: This correlational descriptive study was conducted with 339 nurses working in four training research hospitals between February 3 and 28, 2014. Data were collected using the Demographic Questionnaire, Toronto Alexithymia Scale, Maslach Burnout Inventory, State-Trait Anger Expression Inventory, and SCl-90 somatization subscale. The analysis of the data was performed using descriptive statistics, the Mann-Whitney U test, Kruskal-Wallis test, and Spearman's correlation.
RESULTS: The mean age of the nurses participating in the research was 30.8±7.3, 91.2% were female, and 28.6% (n=97) had moderate alexithymia. The alexithymic nurses had higher burnout (p<0.05), anger (p<0.01), and somatization (p<0.01) scores than those who did not exhibit alexithymia. A positive weak relationship was found between the alexithymia scores and burnout (r=0.18; p<0.01), anger (r=0.34; p<0.01), and somatization (r=0.32; p<0.01) scores.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The findings of the study showed that the level of alexithymia in nurses was high and the level of burnout, anger, and somatization increased as the alexithymia score increased.

Keywords: Alexithymia, anger; burnout; nurse; somatization.

Hemşirelerde aleksitimi ve aleksitiminin tükenmişlik, öfke ve somatizasyon ile ilişkisi

Ebru Konal Korkmaz1, Sibel Telli2, Hasibe Kadioglu3, Semra Karaca4
1Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir
2Koç Üniversitesi Hastanesi, Acil Servis Bölümü, İstanbul
3Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul
4Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma hemşirelerin aleksitimi düzeylerini ve aleksitiminin tükenmişlik, öfke ve somatizasyon ile ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: İlişkisel tanımlayıcı tipte olan çalışma 3–28 Şubat 2014 tarihleri arasında, İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı tam teşekküllü dört eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan hemşireler ile yürütülmüştür (n=339). Araştırma verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “Toronto Aleksitimi Ölçeği”, “Maslach Tükenmişlik Ölçeği”, “Spielberger Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçeği” ve “SCl-90 Somatizasyon Alt Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler (ortalama, sayı, yüzde dağılımları) ve Kruskall Wallis testi, Mann-Whitney-U testi ve Spearman’s Korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR: Çalışmaya katılan hemşirelerin, yaş ortalamasının 30.8±7.3, %91.2’sinin kadın ve %28.6’sının orta düzeyde aleksitimik olduğu bulunmuştur. Aleksitimik hemşirelerin tükenmişlik puanı (p<0.05), öfke puanı (p<0.01) ve somatizasyon puan ortalamaları (p<0.01) aleksitimik olmayan hemşirelerden daha yüksektir. Aleksitimi ile tükenmişlik (r=0.18; p<0.01), öfke (r=0.34; p<0.01) ve somatizasyon (r=0.32 p<0.01) arasında pozitif bir ilişki olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışma bulguları hemşirelerde aleksitimi düzeyinin yüksek olduğunu, aleksitimi puanı arttıkça tükenmişlik, öfke ve somatizasyon düzeylerinin de arttığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Aleksitimi, öfke; somatizasyon; tükenmişlik.

Ebru Konal Korkmaz, Sibel Telli, Hasibe Kadioglu, Semra Karaca. Alexithymia in nurses and its relationship with burnout, anger, and somatization. J Psy Nurs. 2020; 11(4): 284-291

Corresponding Author: Ebru Konal Korkmaz, Türkiye
LookUs & Online Makale