Perceived stress and coping methods with stress in patients with chronic itching [J Psy Nurs]
J Psy Nurs. Ahead of Print: PHD-97752

Perceived stress and coping methods with stress in patients with chronic itching

Sema YABACI1, Dilek EFE ARSLAN2, Nazan KILIÇ AKÇA3
1Gaziosmanpaşa Üniversity Hospital, Tokat, Turkey
2Department of Halil Bayraktar H.S.V.S, Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Department Faculty of Health Sciences, Bakırçay University, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: This study was conducted to evaluate the stress levels and coping methods with stress in patients with chronic itching problem.
METHODS: The study was carried out with patients who applied to dermatology outpatient clinics at Yozgat Bozok University Research and Application Hospital, Yozgat State Hospital and Sorgun State Hospital with chronic itching complaint and the sample consisted of 125 patients. Data were collected with Patient Introductory Form, Visual Analogue Scale (VAS), Perceived Stress Scale (PSS) and Styles of Coping with Stress Scale (SCSS).
RESULTS: In this study; the mean duration of itching is 27.11 ± 49.74 month and the average itching severity (VAS) of the patients is 6.52 ± 2.05. The mean PSS score of the patients is 29.71 ± 7.2 (14-47)and the perceived stress is above the average. It was found that female patients with severe itching (7 and above) had higher mean PSS scores. It was found that the patients who experienced itching for 4-6 years used the helpless approach more. It was found that the patients with itching in the evening used to seek social support more. A weakly positive correlation between the PSS and submissive approach scores of the patients and a weakly negative correlation between PSS and seeking social support were found. A weakly positive correlation was found between the age of the patients and the optimistic approach. A weakly negative correlation was found between the duration of itching and self-confident approach and seeking social support. A weak negative correlation was found between the duration of illness and seeking social support.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It was observed that as the stress level of the patients increased, they used passive coping methods to cope with stress. The nursing management of the patient who has chronic itching, the nurse should use appropriate interview methods to increase the use of active coping methods.

Keywords: Itching, stress, coping with stress, nursing.

Kronik kaşıntılı hastalarda algılanan stres ve stresle baş etme yöntemleri

Sema YABACI1, Dilek EFE ARSLAN2, Nazan KILIÇ AKÇA3
1Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi, Tokat, Türki̇ye
2Erci̇yes Üni̇versi̇tesi̇, Halil Bayraktar S.H.M.Y.O. Kayseri
3Bakırçay Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İç Hastalıkları Hemşireliği Ana bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma; kronik kaşıntı problemi olan hastalarda stres algılarını ve stresle baş etme yöntemlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma, Yozgat Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Yozgat Devlet Hastanesi ve Sorgun Devlet Hastanesi'nde yer alan dermatoloji polikliniklerine kaşıntı şikayeti ile başvuran hastalarla gerçekleştirilmiş olup 125 hasta örneklemi oluşturmuştur. Veriler hasta tanıtım formu, Visual Anaolog Skala, Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ) ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBÇTÖ) ile elde edilmiştir.
BULGULAR: Bu çalışmada; hastaların kaşıntı süresi ortalaması 27.11±49.74 (ay) ve kaşıntı şiddeti ortalaması (VAS) 6.52±2.05’dir. Hastaların ASÖ puan ortalaması 29.71±7.2 (14-47) olup algılanan stres ortalamanın üzerindedir. Şiddetli kaşıntısı (7 ve üzeri) olan kadın hastaların ASÖ puan ortalamalarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. 4-6 yıl süreyle kaşıntı yaşayan hastaların çaresiz yaklaşımı daha çok kullandıkları saptanmıştır. Akşam saatlerinde kaşıntısı olan hastaların sosyal destek aramayı daha fazla kullandıkları saptanmıştır. Hastaların ASÖ ile boyun eğici yaklaşım puanları arasındaki zayıf düzeyde pozitif ilişki ve ASÖ ile sosyal destek arama arasında ise zayıf düzeyde negatif ilişki bulunmuştur. Hastaların yaşı ile iyimser yaklaşım arasında zayıf düzeyde pozitif bir ilişki bulunmuştur. Kaşıntı süresi ile kendine güvenli yaklaşım ve sosyal destek arama arasında zayıf düzeyde negatif bir ilişki tespit edilmiştir. Hastalık süresi ile sosyal destek arama arasında zayıf düzeyde negatif yönde ilişki saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hastaların stres algıları arttıkça stres ile başa çıkmada pasif baş etme yöntemleri kullandıkları görülmüştür. Kronik kaşıntılı hastanın hemşirelik yönetiminde, hemşire aktif başa çıkma yöntemlerinin kullanımını artırmak için uygun görüşme yöntemlerini kullanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kaşıntı, stres, stresle başa çıkma, hemşirelikCorresponding Author: Sema YABACI, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale